ทบ.ระดมหนุนรัฐบาลช่วยแก้วิกฤตโควิดต่อเนื่อง

ทบ.ระดมหนุนรัฐบาลช่วยแก้วิกฤตโควิดต่อเนื่อง

กองทัพบก 19 ก.ค.-  รพ.สนามทบ.สนับสนุนรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ล่าสุด 3,177 เตียงใน 19 พื้นที่ พร้อมหนุนรัฐบาลดูแลผู้ติดเชื้อสีเขียวแบบ Home isolation ระดมกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ 22 ล้านซีซี ส่วนกำลังพลที่รักษาหายจากโควิดร่วมบริจาคพลาสมา เสริมการรักษาผู้ป่วย ร่วมอนุเคราะห์ฌาปนสถานประกอบพิธีฌาปนกิจแก่ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ไม่คิดค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง

พันตรีหญิง จุฑาทิพย์ วุฒิรณฤทธิ์ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้ กองทัพบกได้ระดมสรรพกำลังเข้าสนับสนุนคลี่คลายปัญหาดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนให้ครบทุกมิติตามนโยบายพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุข เช่น การจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามของกองทัพบกในหลายพื้นที่ ตลอดจนการสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลเพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อในแต่ละพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ ปัจจุบันมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบกสนับสนุนรัฐบาลแล้ว 19 แห่ง รองรับได้ 3,177 เตียง ขณะนี้ใช้ไป 1,374 เตียง อาทิ ที่โรงพยาบาลสนามกองพลพัฒนาที่ 4 โรงพยาบาลสนามมณฑลทหารบกที่ 27 โรงพยาบาลมณฑลทหารบกที่ 18 เป็นต้น

พันตรีหญิง จุฑาทิพย์ กล่าวว่า นอกจากนี้ กองทัพบกยังได้พิจารณาใช้ประโยชน์ของอาคารสถานที่ที่มีความพร้อมและยังไม่ถูกใช้งานเตรียมรองรับผู้ป่วยสีเขียวจากการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อเป็นการคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากบุคคลอื่น ๆ และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อภายในครอบครัว และใช้เป็นสถานที่แยกกักตัวชุมชน (Community Isolation) โดยจะดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขเพื่อดำเนินการต่อไป

ขณะที่พ.ท.หญิง พัชรินทร์ บุศยกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ผู้ป่วยติดเชื้อสีเขียว ใช้มาตรการแยกกักตัวที่บ้าน (Home isolation) ซึ่งพลเอก ณรงค์พันธ์ ได้สั่งการให้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก” ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.64 โดยให้ 37 โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกทั่วประเทศ ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อสีเขียวไม่แสดงอาการสามารถกักตัวรักษาได้ที่บ้านภายใต้การดูแลติดตามอาการอย่างใกล้ชิด จากโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก โดยกรมแพทย์ทหารบกรับผิดชอบบริหารจัดการในภาพรวม และกำหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อสอดรับนโยบายให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกระทรวงสาธารณสุขและเกิดประสิทธิภาพในการรักษาอย่างดีที่สุด โดย 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนตั้งแต่จัดรถรับผู้ติดเชื้อจากบ้าน เพื่อให้ทีมแพทย์ตรวจประเมินอาการ แยกประเภทผู้ป่วย หากเป็นผู้ป่วยติดเชื้อสีเขียวและมีความประสงค์จะรักษาที่บ้าน จะให้ยาต้านไวรัส และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการตรวจเบื้องต้น เช่น ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด เครื่องวัดความดัน พร้อมส่งอาหาร 3 มื้อ และติดตามอาการอย่างต่อเนื่องผ่านระบบสื่อสารต่าง ๆ หากมีอาการรุนแรงขึ้น จะรับผู้ป่วยมารักษาต่อในโรงพยาบาลโดยทันที ซึ่ง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยแยกกักตัวในความดูแล จำนวน 176 ราย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐ ที่ช่วยให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างทั่วถึง และสามารถช่วยให้การบริหารจัดการเตียง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขณะที่ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า จากปัญหาปริมาณโลหิตสำรองในสถานพยาบาลทั่วประเทศอยู่ในระดับน่ากังวล ผู้บัญชาการทหารบก สั่งการให้หน่วยทหารทั่วประเทศ น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน์ เชิญชวนกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตให้กับสถานพยาบาลหรือหน่วยรับบริจาคในพื้นที่ ผ่านโครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ” โดยดำเนินการตั้งแต่ ม.ค.64 สามารถเติมปริมาณโลหิตสำรองในคลังให้กับสภากาชาดไทยรวม 22,563,237 มิลลิลิตร จากกำลังพลจิตอาสา 56,039 นาย ขณะที่กำลังพลจิตอาสาที่เคยได้รับเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว จากหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่สภากาชาดไทยกำหนด ได้เข้าร่วมบริจาคพลาสมา ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปดูแลรักษา เสริมภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงของโรคให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ได้ปริมาณพลาสมารวม 8,155 มิลลิลิตร ถือเป็นความตั้งใจดีที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามแนวทางจิตอาสาอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับพันโทหญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ กองทัพบกขออาสาเป็นส่วนหนึ่งสู้วิกฤตเคียงข้างประชาชนตราบจนวาระสุดท้าย ในการอนุเคราะห์ฌาปนสถานเพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจให้แก่ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับญาติและครอบครัวฃ ที่ผ่านมากองทัพบกได้อนุเคราะห์ฌาปนสถานในการประกอบพิธีฌาปนกิจให้กับผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 จำนวน 414 ราย และจะให้การอนุเคราะห์ต่อไป อย่างไรก็ตามหากครอบครัวผู้เสียชีวิตมีความประสงค์จะประกอบพิธีฌาปนกิจในศาสนสถานของกองทัพบก สามารถติดต่อผ่านศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-270-5685-9 ตลอด 24 ชม. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก