ข้อกำหนดการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

/
ข้อกำหนดการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการสร้างเนื้อหาโดยผู้ใช้งาน (User Generate Content) 

การร่วมกิจกรรมแสดงความเห็นในเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น, และช่องทางอื่นๆ ผู้เข้าร่วมพึงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
* ห้ามเสนอเนื้อหาหรือข้อความอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์
* ห้ามเสนอเนื้อหาหรือข้อความที่หยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่สังคมจะยอมรับได้
* ห้ามเสนอเนื้อหาหรือข้อความที่ลามก อนาจาร รุนแรง
* ห้ามเสนอเนื้อหาหรือข้อความที่มีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
* ห้ามเสนอเนื้อหาหรือข้อความที่เป็นการยุยุง ท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น
* ห้ามเสนอเนื้อหาหรือข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
* ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
* ห้ามเสนอเนื้อหาหรือข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
* ห้ามเสนอเนื้อหาหรือข้อความอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม
* ห้ามเสนอเนื้อหาหรือข้อความที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงเบอร์โทรศัพท์และบัญชีโซเชียล ทั้งของของตัวเอง และ บุคคลอื่น
* ห้ามเสนอเนื้อหาหรือข้อความกล่าวหาโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ บุคคลอื่นในทางเสียหาย
* ห้ามเสนอเนื้อหาหรือข้อความเหยียดเชื้อชาติ สีผิว เพศ หรือลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล
* ห้ามเสนอเนื้อหาหรือข้อความชักชวน เสพ หรือ ซื้อขาย ยาเสพติด
* ห้ามเสนอเนื้อหาหรือข้อความซื้อขาย อาวุธสงคราม หรือ ใช้ยุยงให้ใช้อาวุธสงครามในการใช้ความรุนแรง ต่อบุคคล หรือ สถานที่
* ห้ามเสนอเนื้อหาหรือข้อความที่ส่งผลต่อความมั่นคงของ ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ไทย
* ห้ามเสนอเนื้อหาหรือข้อความที่ผิดกฏหมาย / หรือส่งผลให้เกิดการกระทำผิดกฏหมาย ขัดต่อหลักกฏหมาย ราชอาณาจักรไทย และ กฏหมายสากล


ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกซึ่งไม่ให้ความร่วมมือในการรักษากฎ กติกาและมารยาทของเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น, และช่องทางอื่นๆ เพื่อรักษาบรรยากาศการสนทนาที่ดีไว้

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล 

บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จำกัด ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ topnews.co.th ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัท และดำเนินการจัดทำ “นโยบายสิทธิส่วนบุคคล” (Privacy Policy) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์ topnews.co.th

โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการรักษาความน่าเชื่อถือ จึงดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จากบุคคลอื่นดังนี้

 • บริษัทฯ ดำเนินการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่กำหนด
 • การเผยแพร่ข้อมูลหรือการแบ่งปันให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 • บริษัทฯ​ จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอมเท่านั้น

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตและใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของ บริษัทท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จำกัด เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท กรณีที่บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยได้แจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดไว้

บริษัทอาจสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติมจากท่าน เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรม หรือบริการที่บริษัทหรือพันธมิตรทางธุรกิจจัดขึ้น โดยท่านอาจต้องระบุข้อมูลเพิ่มเติม การแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจะทําให้ท่านสามารถใช้บริการต่างๆ ได้มากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูล

 • บริษัทจะทำการจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าและบริการที่ดีจากบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทสามารถใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการติดต่อหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังบริษัทในเครือของบริษัทหรือพันธมิตรในทางธุรกิจ หรือบุคคลอื่น โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่าน เพื่อประโยชน์ของท่านและของกิจการบางส่วน ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อสนับสนุนการส่งมอบบริการ, โฆษณา, ผลิตภัณฑ์, สิทธิพิเศษ, กิจกรรมด้านการตลาดที่ตรงกับความต้องการของท่าน ผ่านช่องทางส่วนบุคคลที่ท่านยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  2. เพื่อวิจัยและวิเคราะห์ประสบการณ์การใช้บริการ ทำธุรกรรม หรือการร่วมกิจกรรมใดๆ กับบริษัทท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จำกัด ทำให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
  3. เพื่อปรับแต่งข้อเสนอ โฆษณา สิทธิพิเศษ กิจกรรมด้านการตลาด หรือเนื้อหาที่คุณสนใจ ซึ่งจะส่งให้ท่านผ่านทางช่องทางต่างๆ ของ ท็อปนิวส์  เช่น เว็บไซต์, อีเมล, การแจ้งเตือนภายในเว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, หรือช่องทางอื่นๆ ในอนาคต
  4. เพื่อดำเนินการตามการใช้บริการ ทำนิติกรรมสัญญา ธุรกรรม หรือการร่วมกิจกรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยบริษัท หรือบริษัทพันธมิตร
  5. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะดำเนินการโดยบริษัท หรือบุคคลภายนอก รวมถึงบริษัทพันธมิตร
  6. เพื่อติดต่อผู้ใช้งานสำหรับการให้บริการ และดูแลผู้ใช้งาน หรือสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านยินยอมให้ทางบริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  7. เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย
  8. เพื่อคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท หรือของผู้ใช้บริการของบริษัท
   ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด

  ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดข้างต้นหรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน โดยบริษัทจะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผย และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  นโยบายส่วนบุคคลนี้ไม่ครอบคลุมการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก ที่กระทำโดยบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ (Link) กับเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน, โซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือช่องทางในอนาคตของบริษัท การเชื่อมโยงระบบโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อแชร์เนื้อหาในช่องทางของบริษัท หากการกระทำใดๆ ก็ตามที่ขัดต่อกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำหรือการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

ข้อจำกัดในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทจะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของท่าน โดยจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัทเท่านั้น บริษัทจะกำกับดูแลพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทมิให้ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่

     1.1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญา ฯลฯ

     1.2) เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

     1.3) เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น

     1.4) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์​โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท

     1.5) เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

     1.6) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น

     1.7) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

2. บริษัทอาจใช้บริการสารสนเทศของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อให้ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยห้ามดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลหรือการลบข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกหรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศปลายทาง ที่อาจมีหรือไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะดำเนินการอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และในบางกรณี บริษัทอาจขอความยินยอมจากท่านเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) และ ไอพีแอดเดรส (IP Address)

          นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) ไอพี แอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้ รวมถึงเครื่องมือเก็บข้อมูลของบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือวิเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีประเภทนี้ โดยตรงบนเว็บไซต์

          ทั้งนี้ คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่รวบรวมข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ อุปกรณ์อื่นของผู้ใช้งาน คุกกี้ทําให้บริษัททราบถึงบริการหรือสินค้าที่ท่านชื่นชอบ รวมถึงบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน ส่วนพิกเซล (Pixel) เป็นภาพขนาดเล็ก เป็นส่วนหนึ่งของรหัสบนเว็บเพจ ซึ่งทําหน้าที่ต่างๆ เช่น ทําให้เซิร์ฟเวอร์ อื่นสามารถวัดยอดการเข้าชมเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และมักใช้เชื่อมโยงกับคุกกี้ โดยรหัสดังกล่าวจะทําการติดตามเมื่อมี การดาวน์โหลดพิกเซลเพื่อบ่งชี้ว่าผู้ใช้งานได้เข้าเชื่อมต่อกับจอภาพใด หรือบางส่วนของจอภาพใด

          ด้วยการทํางานของคุกกี้และพิกเซล จะทําให้บริษัทสามารถจดจําผู้ใช้บริการที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชันของบริษัท ทราบถึงจํานวนและวัตถุประสงค์ของผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่วยให้บริษัทจัด บริการข้อมูล พัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ นําเสนอบริการ สิทธิพิเศษ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม หรือโฆษณาที่ตรงกับพฤติกรรม และความสนใจสําหรับท่านด้วย

          นอกจากนั้น เว็บไซต์ และช่องทางอื่นของบริษัท ยังประกอบด้วยซอฟต์แวร์ในการวัดดิจิทัลเรตติ้ง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนีลเส็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ และวัดผลทางการตลาด เช่น การวัดเรตติ้งการดูทีวีผ่านช่องทาง ดิจิทัล

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ซอฟต์แวร์ของนีลเส็นบันทึกไว้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของนีล เส็นได้ที่ 

http://priv-policy.imrworldwide.com/priv/browser/th/en/optout.html

วิธีปิดการทํางานของคุกกี้

          ท่านมีสิทธิตั้งค่าคุกกี้ โดยท่านอาจแก้ไขเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธการเก็บคุกกี้ หากท่านต้องการปฏิเสธการ เก็บคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถทราบข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ สิทธิพิเศษ และการเชื่อมต่อกับบางเว็บไซต์อาจ ไม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้จาก aboutcookies.org และศึกษาวิธีจัดการความเป็น ส่วนตัวของท่านจากเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ ตามรายละเอียดดังนี้:

TOP NEWS ใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง

          เพื่อให้ท่านมีประสบการณ์การที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ topnews.co.th ใช้คุกกี้ต่างๆ ดังนี้ โดย คุกกี้ดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)

          คุกกี้ประเภทนี้มีความสําคัญต่อการทํางานของเว็บไซต์ topnews.co.th ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล และเนื้อหาต่างๆ ของเว็บไซต์บริษัทได้ทุกส่วนและปลอดภัย

          คุกกี้ประเภทนี้ จะถูกลบออกหลังจากการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หากท่านปิดการทํางานของคุกกี้เหล่านี้ ท่าน อาจจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทได้ตามต้องการ เช่น การอ่าน และการนําทางระหว่างหน้าเว็บ

คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทํางานของเว็บไซต์ (Performance cookies)

          บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ topnews.co.th เพื่อวิเคราะห์และนับจํานวนผู้ใช้งาน ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทํางานของเว็บไซต์ โดยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

          นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อเน้นย้ําบทความ หรือบริการของเว็บไซต์ ที่บริษัทคิดว่าท่านน่าจะสนใจ และวัดความมีประสิทธิผลของเนื้อหาและโฆษณาของบริษัทโดยพิจารณาจากการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

          อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้ง ไม่มีการเก็บข้อมูลจําเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

          บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้ในการบันทึกและจดจําคุณลักษณะต่างๆ ที่ท่านได้เลือกในขณะเข้าชมเว็บไซต์ topnews.co.th เช่น หน้าที่ท่านได้เยี่ยมชม หมวดหมู่ และเนื้อหาที่ท่านชอบอ่าน บริษัทจะบันทึกข้อมูลเหล่านี้ และนํากลับ มาใช้อีกครั้งเมื่อท่านกลับเข้ามาที่เว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้ง เพื่อปรับให้ท่านได้รับชมเนื้อหา รวมถึงนําเสนอเนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง ได้ตรงกับความชอบของท่านให้มากที่สุด

          ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บ ข้อมูลจําเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

          หากท่านปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ อาจทําให้ท่านไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันบางอย่างได้ หรือมี ประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ราบรื่น

คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)

          บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อจดจําพฤติกรรมการอ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์ topnews.co.th ของท่าน รวมถึงราย ละเอียดของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ เพื่อนําไปใช้วิเคราะห์ในการนําเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด รวมถึงป้องกัน หรือจํากัดจํานวนครั้งที่ท่านจะเห็นโฆษณานั้นซ้ําๆ และช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาที่บริษัทนําเสนอด้วย

          นอกจากนี้ บริษัทยังมีการใช้บริการคุกกี้ที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอกเว็บไซต์นี้ โดยระบบของบุคคล ภายนอกจะวางคุกกี้โฆษณาไว้สองช่วงเวลา นั่นคือเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท และเมื่อท่านใช้บริการของพวกเขา และออกจากเว็บไซต์ของบริษัท ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับคุกกี้โฆษณาที่กําหนดโดยบุคคลภายนอกเหล่านี้ได้ที่https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

การเชื่อมโยงอุปกรณ์ของบุคคลภายนอกผ่านบทความในเว็บไซต์ และช่องทางอื่นๆ ในเครือของบริษัท

          เพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเข้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นของท็อปนิวส์ ในบางครั้ง บริษัทอาจ เชื่อมโยงข้อมูลกับโซเชียลมีเดีย เข้ากับเครื่องมือของบุคคลภายนอก เช่น Youtube, Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram เมื่อท่านเข้าดูบทความภายในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นๆ ของบริษัท

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต และดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมาจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังนี้

1. การเพิกถอนความยินยอม : ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านในการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท

2. การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามคำสั่งศาล

3. การได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และถ่ายโอนข้อมูล : ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลของท่านสำหรับการใช้งานในบริการของบุคคลอื่น และในการใช้สิทธิดังกล่าวนี้ ท่านมีสิทธิที่จะให้บริษัทถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆ โดยตรง หากสามารถกระทำได้โดยทางเทคนิค

4. การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ในกรณีดังนี้

4.1) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

4.2) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท

4.3) กรณีที่เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ด้วยเหตุจำเป็น เพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เว้นแต่บริษัทแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

5. การขอลบ หรือเปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

6. การขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร

7. การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง : ท่านสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน

8. การร้องเรียน : ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          เมื่อท่านใช้บริการ ทำธุรกรรม หรือร่วมกิจกรรมใดๆ กับบริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จำกัด ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

          บริษัทอาจจะแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะเผยแพร่ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บไซต์และช่องทางอื่นของบริษัท และถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

          บริษัทได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำระเบียบ คำสั่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวนโยบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการกำกับการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่กำหนด

การถ่ายโอนระหว่างประเทศ

          บริการนี้ถูกควบคุมกำกับดูแลและดำเนินการภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย หากท่านอยู่นอกพื้นที่ราชอาณาจักรไทย ถือว่าท่านได้ใช้บริการนี้ด้วยความเสี่ยงของตัวท่านเอง โดยที่บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จำกัด อาจมีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายโอนข้อมูลของท่านระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลของท่านจะถูกถ่ายโอนไปยังและจัดการอยู่ในราชอาณาจักรไทยที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลของเรา และท่านรับทราบว่าการปกป้องข้อมูลและกฎหมายอื่นของต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศของท่าน เช่น ราชอาณาจักรไทย อาจมีความคุ้มครองหรือมาตรฐานการคุ้มครองน้อยกว่าที่มีอยู่ในประเทศของท่าน และท่านยินยอมให้เก็บข้อมูล ดำเนินการและถ่ายโอนข้อมูลของท่านตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายราชอาณาจักรไทยสำหรับการใช้บริการนี้ นอกจากนี้เราจะทำตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดการ รักษา และถ่ายโอนอย่างปลอดภัย ในบางกรณีเราอาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังสำนักงานใหญ่ หรือบุคคลภายนอก ในพื้นที่นอกเหนือจากประเทศของท่าน

การเรียกใช้ข้อมูลในโมบายแอปพลิเคชั่น

บริษัทฯ ได้ขอเรียกใช้ข้อมูลจากผู้ใช้งานในแอปพลิเคชั่นเมื่อผู้ใช้งานสมัครโดยใช้ Google Serice หรือ Apple Service โดยเรียกใช้ข้อมูลดังนี้

Google Service

  • Email : บริษัทฯ ขอเรียกใช้ข้อมูล email เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการอ้างอิงการเข้าใช้งาน
  • profile : บริษัทฯ ขอเรียกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อนุญาติให้เผยแพร่ในที่สาธารณะแล้ว
  • openid : บริษัทฯ ขอเรียกใช้ข้อมูลเพื่ออ้างอิงกับการใช้บริการต่างๆ กับทาง Google

Apple Service

  • Data used to track you : ทางบริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลของท่านระหว่างการใช้งานแอปฯ และเว็บไซต์กับบริษัทฯ อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
  • Data linked to you : ทางบริษัทฯ อาจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อยืนยันความถูกต้อง และยืนยันตัวในการใช้งานแอปฯ

ช่องทางการติดต่อ

     หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตลอดจนมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ขอใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อบริษัทผ่านช่องทางดังนี้

โทรศัพท์: 02-153-9577
อีเมล : [email protected]

Update : 11 Apr 2023

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น