ครม.รับทราบ “เลิกคำสั่งทิพย์” แบ่งงานรมต.พลังประชารัฐฮุบพื้นที่หาเสียงพรรคร่วม  

หากปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ รังแต่ทำให้การทำงานรัฐบาลไม่ราบรื่น "ลุงตู่" จึงต้องหาทางสยบรอยร้าว

“ยุ่งราวกับยุงตีกัน” เมื่อปมปัญหาพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ แสดงความไม่พอใจคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 85 / 2564 เรื่องมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด จนกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองภายในพรรคร่วมฯ เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา

โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งตามคำสั่งสำนักนายกฯ มอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  รมช.เกษตรและสหกรณ์ เดิมคุมโซนภาคเหนือ พื้นที่ พะเยา เชียงราย และหนองบัวลำภู แต่กลับเปลี่ยนมาให้ดูแลพื้นที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และภูเก็ต ที่เป็นความรับผิดชอบเดิมของนายนิพนธ์  บุญญามณี  รมช.มหาดไทย ทำให้จุรินทร์ ลักษณะวิศิฎฐ์   หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.)  ต้องเข้าเคลียร์ใจกับนายกฯและให้ วิษณุ เครืองาม  รองนายกฯ กลับไปทบทวนคำสั่ง

ล่าสุดการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา  ครม.มีมติรับทราบ  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 99 /2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 85 /2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ออกมาเป็นที่เรียบร้อย

ถือว่า สมความปรารถนาของพรรคประชาธิปัตย์

 

image big 5c1f55e38372b

พลิกดูคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 99 / 2564 เรื่องยกเลิกคำสั่งสำนักนายกฯที่ 85/2564 ที่เคยลงนามเมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมา  กันอีกรอบ

ระบุไว้ดังนี้  โดยที่ได้เกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รุนแรงขึ้นในเกือบทุกจังหวัดของประเทศทำให้การติดตาม รับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละคนช่วยกันรับผิดชอบและประสานการขับเคลื่อนการพัฒนายังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ

แม้แต่การขับเคลื่อนของคณะกรรมการในระดับจังหวัดก็ประสบปัญหาและอุปสรรคเพราะจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ ในขณะนี้เพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วน

ส่วนการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศ เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจโดยตรงและรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบหน่วยงานนั้นสามารถกระทำไปตามภารกิจปกติได้อยู่แล้ว

จึงควรชะลอการดำเนินการของรัฐมนตรีในระดับพื้นที่จังหวัดตามข้อ 3  ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปลี่ยนแปลงไปและคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจะเห็นควรให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะได้กำหนดต่อไป

ในระหว่างนี้จึงให้เป็นหน้าที่และอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีในระดับพื้นที่เขตตรวจราชการแต่ละเขตที่ได้มอบหมายไว้ก่อนแล้วเป็นผู้กำกับดูแล โดยประสานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดและอาจประสานงานหรือมอบหมายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานพัฒนาและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเป็นการเฉพาะเรื่องและเป็นครั้งคราว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และข้อ 3 ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายกรัฐมนตรีจึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 85 /2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ลงวันที่ 9 เมษายน 2564  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

หากย้อนกลับไปที่คำสั่งสำนักนายกฯที่ 85 /2564   อันเป็นชนวนเหตุสร้างรอยร้าวพรรคร่วมฯ  นอกจากมอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส ลงไปคุมพื้นที่ภาคใต้ ที่มีนายนิพนธ์   บุญญามณี ดูแลอยู่ แถมเพิ่มพื้นที่ภูเก็ตให้ร.อ.ธรรมนัสดูแล

ยังมีการวางยุทธศาสตร์ให้รมต.จากพรรคพลังประชารัฐ กินพื้นที่สัมปทานพรรคอื่น  เช่น การมอบหมายให้  “บิ๊กอาย”  นฤมล  ภิญโญสินวัฒน์  รมช.แรงงานเข้าไปคุมพะเยา  เชียงราย และหนองบัวลำภู     นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ที่เคยเป็น สส.เพชรบูรณ์พรรค พปชร. ซึ่งได้รับผิดชอบพื้นที่เดิมคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และพิจิตร   ส่วนนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม สส.นครราชสีมา ได้ดูแลพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพิ่มจากเดิมที่ดูแล จังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิอยู่แล้ว  ส่วนนายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกในฐานะเลขาธิการ พปชร. ได้ดูแลพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก

รัฐมนตรีของ พปชร.คนอื่นๆก็ได้ดูแลพื้นที่จังหวัดเดิมที่รับผิดชอบเดิม หรือเป็น สส.อยู่ ขณะที่ 4 รัฐมนตรีใหม่ เช่น ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ซึ่งเป็น สส.สระแก้วก็ได้ดูแลพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว นครสวรรค์ พิษณุโลก ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) ซึ่งเคยเป็น สส.สิงห์บุรี ก็ได้ดูแลพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี  เพชรบุรี กาญจนบุรี

ขณะที่รมต.จากพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าจะเป็น จุติ ไกรฤกษ์ สส.พิษณุโลก ซึ่งเคยได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่พิษณุโลก กลับถูกตัดจังหวัดพิษณุโลกออกไป   สินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีใหม่ซึ่งเป็น สส.สุราษฎร์ธานีก็กลับไม่ได้ดูแลพื้นที่สุราษฎร์ธานี แต่ กลับถูกส่งไปดูแลภาคอีสาน คือหนองบัวลำภูกับร้อยเอ็ด คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช แต่เดิมได้ดูแลจังหวัดราชบุรีก็ถูกตัดจังหวัดราชบุรีออกไป เป็นต้น

 

fHSOOhj4 IMG 20201105103225000000

 

กล่าวตามประสาการเมือง  จากการที่เหล่ากุนซือขมองอิ่ม ระดับ สามป.  ซุ่มเงียบกำหนดแผนยุทธศาสตร์การหาเสียงของพรรคพลังประชารัฐไว้ล่วงหน้า  ด้วยการออกคำสั่ง แบ่งงานให้รัฐมนตรีของพรรคขยายพื้นที่ไปถึงพรรคอื่น  โดยหวังอาศัยสถานการณ์โควิด-19  สร้างความได้เปรียบในทางการเมือง ชิงธงนำ ให้รมต.และสมาชิกพรรคเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชน  การกระจายวัคซีนในระดับพื้นที่

แผนวาดฝันยุทธศาสตร์หาเสียงอันสวยหรูมีอันต้องยุติลง เป็นได้แค่”คำสั่งทิพย์”

อีกทั้งนายกฯต้องกลับไปใช้คำสั่ง การแบ่งงานระดับรองนายกฯ ในการดูแลตามเขตตรวจราชการ ซึ่งก็เป็นพื้นที่ตามฐานเสียงของพรรคต่างๆดังเดิม  จบกันแบบวิน-วิน

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ “ลุงตู่” กำลังถูกเขย่ารอบด้าน  ทั้งจากการถูกตีขนาบข้างจากคนในพรรคร่วมและฝ่ายค้านจากการแก้ปัญหาแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ไม่ได้ดั่งใจ  และยังมีกลุ่มมวลชนที่ออกมาเย้วๆ เขย่าเก้าอี้

ตกอยู่ในสภาพจำยอม ฉีกทิ้ง” คำสั่งทิพย์  “ เพื่อประคับประคองรัฐบาลผ่านวิกฤตไปให้ได้

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

สนับสนุน TOPNEWS ด้วยการซื้อสินค้าคุณภาพจาก Sbuyzone 

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก