จ.นนทบุรี รายงานยอดติดเชื้อ 12 เมษา เพิ่ม 48 ราย

ในเพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี โพสต์ข้อความระบุว่า สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด19 จ.นนทบุรี
วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 48 ราย
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง เพศหญิง 28 ราย เพศชาย 20 ราย
ภูมิลำเนา
อำเภอปากเกร็ด 18 ราย
อำเภอเมือง 16 ราย
อำเภอบางบัวทอง 7 ราย
อำเภอบางกรวย 4 ราย
อำเภอบางใหญ่ 3 ราย
มีอาการ 35 ราย (73%)
ไม่มีอาการ 13 ราย (27%)

ความสัมพันธ์
1. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งเป็นผู้ป่วยก่อนหน้า จำนวน 35 ราย (เกือบทุกรายเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง)
2. สถานบันเทิง กทม. โดยตรง 9 ราย
3. The Moon Bar นนทบุรี 2 ราย
4. Nop Bar เมืองทอง 1 ราย
5. ไม่ทราบชัดเจน 1 ราย

ค่า CT (Cycle Threshold)
– ถ้า CT ที่ต่ำ แสดงว่ามีปริมาณไวรัสสูง โอกาสแพร่เชื้อสูงกว่า
– ถ้า CT ที่สูง แสดงว่ามีปริมาณไวรัสต่ำ โอกาสแพร่เชื้อต่ำกว่า
1.เคส 394 อาย 35 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ดสัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 36.63
2.เคส 395 อายุ 26 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางคูรัด อาชีพ พนักงานร้านอาหาร สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 28.69 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี
3.เคส 396 อายุ 26 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางตลาดอาชีพ พนักงานโรงพยาบาลนนทเวช ไปเที่ยว Top One รัชดา มีอาการ CT = 14.52
4.เคส 397 อายุ 18 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางไผ่ สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT =14.73
5.เคส 398 อายุ 18 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐอาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 24.24
6.เคส 399 อายุ 25 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางรักน้อยอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 16.43
7.เคส 400 อายุ 55 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ตลาดขวัญอาชีพ ข้าราชการ สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ มีอาการ CT = 20.41 นอนโรงพยาบาลตำรวจ
8.เคส 401 อายุ 25 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐอาชีพ พนักงานเอกชน ไปเที่ยว The Moon Bar มีอาการ CT = 32.67
9.เคส 402 อายุ 22 ปี เพศชาย (พม่า) อ.บางบัวทอง ต.บางคูรัด อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 33.69 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง
10.เคส 403 อายุ 32 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางกระสออาชีพ ช่างซ่อมเครื่องบิน สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 32.31
11.เคส 404 อายุ 22 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ท่าทรายอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 30.73
12.เคส 405 อายุ 34 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกระสออาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 30.26
13.เคส 406 อายุ 4 เดือน เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.เสาธงหิน อาชีพ ในปกครอง LQ ไม่มีอาการ CT = 32.41 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์
14.เคส 407 อายุ 49 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางเลนสัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 31.19
15.เคส 408 อายุ 20 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.คลองเกลือ อาชีพ พนักงานบริการ สถานบันเทิงในกทม. มีอาการ CT = 18.38

16.เคส 409 อายุ 25 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.มหาสวัสดิ์ สถานบันเทิง กทม. มีอาการ CT = 17.52 นอนโรงพยาบาล
17.เคส 410 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ อิสสระ ไปเที่ยว Top One มีอาการ CT = 18.18
18.เคส 411 อายุ 26 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ อิสระ ไป Top One มีอาการ CT = 17.76
19.เคส 412 อายุ 27 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐอาชีพ อิสระ สถานบันเทิงในกทม. มีอาการ CT = 12.38
20.เคส 413 อายุ 52 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ท่าทราย สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 32.83 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง
21.เคส 414 อายุ 24 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.บางพูด สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 19.46 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง
22.เคส 415 อายุ 51 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ตลาดขวัญอาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 35.29 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง
23.เคส 416 อายุ 24 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกระสออาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 19.85 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง
24.เคส 417 อายุ 36 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.บางกรวย สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 15.14 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง
25.เคส 418 อายุ 40 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.มหาสวัสดิ์ อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 16.49
26.เคส 419 อายุ 21 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ตลาดขวัญอาชีพ นักศึกษา สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 33.43 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง
27.เคส 420 อายุ 35 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 12.33
28.เคส 421อายุ 14 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐอาชีพ นักเรียน สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 17.33 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
29.เคส 422 อายุ 24 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ไทรม้า อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 22.48 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
30.เคส 423 อายุ 40 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 32.18 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
31.เคส 424 อายุ 27 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง อาชีพ ธุรกิจส่วนตัวเอง สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 23.02 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
32.เคส 425 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 23.10 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
33.เคส426 อายุ 24 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางกระสออาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 23.25 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
34.เคส 427 อายุ 31 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขนอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 16.30 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
35.เคส 428 อายุ 38 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพูดอาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 17.38
36.เคส 429 อายุ 43 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางแม่นาง อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 33.34 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
37.เคส 430 อายุ 29 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ พนักงานเอกชน สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 23.76 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
38.เคส 431อายุ 22 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 17.28
39.เคส 432 อายุ 29 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 31.04
40.เคส 433 อายุ 19 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ท่าทราย ไปเที่ยว The Moon Bar ไม่มีอาการ CT = 32.08 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
41.เคส 434 อายุ 25 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ท่าทรายอาชีพ พนักงานธนาคารทหารไทย จตุจักร ไปเที่ยวทองหล่อ คริสตัล บาร์ มีอาการ CT = 18.10 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
42.เคส 435 อายุ 27 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อาชีพ พนักงานบริษัท ไปเที่ยว Top One รัชดา มีอาการ CT = 33.55
43.เคส 436 อายุ 57 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.บางตลาด อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 32.00
44.เคส 437 อายุ 51 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐอาชีพ พนักงานบริษัท ไปเที่ยวเอกมัย เบียร์เฮาส์ มีอาการ CT = 15.10
45.เคส 438 อายุ 26 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ท่าทรายอาชีพ ว่างงาน ไปเที่ยวคลาสเซ็สบาร์ มีอาการ CT = 14.38
46.เคส 439 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.บางขุนกอง อาชีพ ว่างงาน สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 26.83
47.เคส 440 อายุ 28 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 16.02
48.เคส 441 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.บางพูดอาชีพ พนักงานบริการ Nop Bar เมืองทอง ไม่มีอาการ CT = 31.37

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

สนับสนุน TOPNEWS ด้วยการซื้อสินค้าคุณภาพจาก Sbuyzone 

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก