“บิ๊กป้อม” ประชุมรับฟังแนวทางแก้ปัญหาสมัชชาคนจน

“บิ๊กป้อม” ประชุมรับฟังแนวทางแก้ปัญหาสมัชชาคนจน

“บิ๊กป้อม” ประชุมรับฟังแนวทางแก้ปัญหาสมัชชาคนจน จากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง “แรมโบ้”อีสาน รายงานความคืบหน้า พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก ตัวแทนสมัชชายื่นเรียกร้องรัฐแก้ปัญหาผลจากนโยบายทวงคืนผืนป่า และ การปัญหาที่ดินราชพัสดุ พื้นที่พัทลุง

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุม และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายเสกสกล อัตถาวงศ์) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสมัชชาคนจน เข้าร่วมประชุม

5764 ๒๑๐๗๐๕ 32

โดยมีประเด็นพิจารณาดังนี้

  1. เรื่องสืบเนื่อง การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหา/กำหนดกรอบระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา และนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

 

  1. สมัชชาคนจนเสนอขอให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน พิจารณาแก้ไขปัญหาเร่งด่วนจำนวน 7 กรณี ดังนี้

2.1 กรณีปัญหาการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจน ไปพิจารณากรณีเรียกร้องขอให้ยุติการก่อสร้างสี่งปลูกสร้างต่างฯในเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิงและมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัสฯ) ในฐานะประธานอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสมัชชาคนจนเพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

2.2 กรณีปัญหาที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งความคืบหน้าในการส่งมอบพื้นที่คืนให้กระทรวงการคลังทราบ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการประสานงานและเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวถัดไป

2.3 กรณีปัญหาการตัดโค่นต้นยางพาราเพื่อปลูกใหม่ในพื้นที่จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประสานงานและเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสานงานกับสมัชชาคนจน เพื่อเร่งรัดดำเนินการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของสมัชชาคนจน และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวถัดไป

2.4 กรณีปัญหาราษฎรได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า กรณีป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ (บ้านเก้าบาตร) ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน กรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ (บ้านเก้าบาตร) ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

2.5 กรณีปัญหาโครงการฝายราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดการส่งผู้เชี่ยวชาญอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศลงพื้นที่และเร่งรัดกำหนดวันประชุมร่วมกันระหว่างสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน สำนักกองแผน กรมชลประทาน และสมัชชาคนจน เพื่อพิจารณาตรวจสอบว่ากรอบการใช้งบประมาณตามแผนฟื้นฟูฯ ขัดกับระเบียบงบประมาณหรือไม่ อย่างไร และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานคณะอนุกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเรื่องการสูญเสียรายได้จากการใช้ประโยชน์จากป่าบุ่งป่าทาม จัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการศึกษา กรณีการสูญเสียรายได้จากการใช้ประโยชน์จากพื้นที่บุ่งทาม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของสมัชชาคนจน

2.6 กรณีปัญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทาน รับข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจนไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

2.7 กรณีสมัชชาคนจนขอรับการสนับสนุนโครงการแก้ไขผลกระทบจากปัญหานโยบายของรัฐและฟื้นฟูเศรษฐกิจและชุมชนชนบทของสมัชชาคนจน มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน พิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลโครงการฯ และแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนโครงการฯ และรายงานผลให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

3840

  1. สมัชชาคนจนยื่นข้อเรียกร้องเพิ่มเติม จำนวน 2 กรณี

3.1 กรณีปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากแผนปฏิบัติการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลนตามนโยบายทวงคืนผืนป่าชายเลน ท้องที่หมู่ที่ 9 บ้านปากน้ำท่าเคย ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับข้อเรียกร้องกรณีดังกล่าวของสมัชชาคนจน ไว้พิจารณาดำเนินการต่อไป และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน เร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติต่อไป

3.2 กรณีปัญหาที่ราชพัสดุทุ่งยาวท้องที่หมู่ที่ 7 ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง และหมู่ที่ 1 ตำบลชุมพล  อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กระทรวงการคลัง รับข้อเรียกร้องกรณีดังกล่าวของสมัชชาคนจน ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน เร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติต่อไป

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก