“ผู้ว่ากทม.-ส.ก.” บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ น้ำตาล-ชมพู หย่อนให้ใคร

กดติดตาม TOP NEWS

"ผู้ว่ากทม.-ส.ก." สรุปครบการได้มา วาระ หน้าที่ อำนาจ คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หลักฐานลงคะแนน การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ บัตรสีน้ำตาล-ชมพู หย่อนให้ใคร

“ผู้ว่ากทม.-ส.ก.” ใกล้เข้ามาแล้วกับการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่ากทม.) และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ คนกรุงเทพฯ พร้อมแล้วหรือยัง TOP News สรุปถึงการได้มาซึ่ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจของผู้ว่ากทม. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนน การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ รวมถึง การเลือกตั้งครั้งนี้ มีบัตรลงคะแนน 2 สี แล้วสีไหนลงให้ใครล่ะ เช็คครบ จบ ที่นี่

 

 

 

 

ผู้ว่ากทม.-ส.ก., ผู้ว่ากทม., ส.ก., เลือกตั้ง, กรุงเทพมหานคร, บัตรเลือกตั้ง, น้ำตาล, ชมพู

 

 

 

 

 

การได้มาซึ่ง “ผู้ว่ากทม.-ส.ก.” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร – สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยมีที่มาดังนี้

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.)

 

 • จำนวน 1 คน
 • มาจากการเลือกตั้ง โดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต กทม.
 • ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 • อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต กทม. ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
 • นอกจากนี้ ยังต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติ

 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)

 

 • สภา กทม. ประกอบด้วยสมาชิกสภา จำนวนเขต (ปกครอง) ละ 1 คน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขต (ปกครอง) โดยใช้เขต (ปกครอง) เป็นเขตเลือกตั้ง แต่หากเขต (ปกครอง) ใดมีราษฎรเกิน 150,000 คน ให้มี ส.ก. เพิ่มขึ้น 1 คนต่อราษฎร 150,000 คน เศษของ 150,000 คน ถ้าเกิน 75,000 คน ให้มี ส.ก. เพิ่มขึ้นอีก 1 คน
 • ส.ก. ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
 • มีชื่ออยู่ในเขต กทม. เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
 • นอกจากนี้ ยังต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติ

 

 

 

 

วาระการดำรงตำแหน่ง “ผู้ว่ากทม.-ส.ก.”

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

 • มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ในกรณีดำรงตำแหน่งไม่ครบ 4 ปี ก็ให้ถือว่าเป็น 1 วาระ และเมื่อได้ดำรงตำแหน่ง 2 วาระติดต่อกันแล้ว จะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันพ้นตำแหน่ง

 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

 

 • อายุของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีกำหนดคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

 

หน้าที่และอำนาจของผู้ว่ากทม.

 

 • กำหนดนโยบายและบริหารราชการของ กทม. ให้เป็นไปตามกฎหมาย สั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของ กทม. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของ กทม. โดยมีปลัด กทม. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง กทม. รองจากผู้ว่ากทม. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของ กทม. ให้เป็นไปตามนโยบาย กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการ และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดและตามคำสั่งของผู้ว่ากทม.

 

การกำกับดูแล

 

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ กทม.

 

 

 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม. หรือ ส.ก. ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

 • มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
 • และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

 

 

 

 

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

 

 • บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
 • บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น
 • บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ใบขับขี่
 • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ฯลฯ

 

บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

 • บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

 1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
 2. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
 3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
 4. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 5. มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

 

 

 

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

 

 • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น (ผอ.เขต) ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 

เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

 

 • มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
 • เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 • เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 • เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
 • มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
 • ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
 • มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กำหนด

 

* กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้

 

 

 

 

ผู้ว่ากทม.-ส.ก., ผู้ว่ากทม., ส.ก., เลือกตั้ง, กรุงเทพมหานคร, บัตรเลือกตั้ง, น้ำตาล, ชมพู

 

 

 

 

 

สำหรับการเลือกตั้ง ผู้ว่ากทม. และ สมาชิกสภา กทม. ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565

 

 • กำหนดเวลาลงคะแนนตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น.
 • นับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง โดยศูนย์ประมวลผลคะแนน จะตั้งอยู่ ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม. ดินแดง

 

โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดสีบัตรลงคะแนนของ ผู้ว่ากทม. คือ สีน้ำตาล และสีบัตรลงคะแนนของ สมาชิกสภา กทม. คือ สีชมพู

 

 

 

 

ผู้ว่ากทม.-ส.ก., ผู้ว่ากทม., ส.ก., เลือกตั้ง, กรุงเทพมหานคร, บัตรเลือกตั้ง, น้ำตาล, ชมพู

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดู LIVE รายการ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • Always Active

บันทึก