No data was found

“อนุทิน” เปิดพื้นที่ตาบอด สู่ทำเลทอง พัฒนาเมืองให้เติบโตด้วยโครงการจัดรูปที่ดินฯเมืองชัยภูมิ

กดติดตาม TOP NEWS

ทางออกใหม่ เปิดพื้นที่ตาบอด สู่พื้นที่ทำเลทอง มหาดไทย ผนึกพลัง ราษฎร์-รัฐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เปลี่ยนเมืองให้เติบโต ด้วยโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดชัยภูมิ

“อนุทิน” เปิดพื้นที่ตาบอด สู่ทำเลทอง พัฒนาเมืองให้เติบโตด้วยโครงการจัดรูปที่ดินฯเมืองชัยภูมิ – Top News รายงาน

วันนี้ (25 เมษายน 2567) เวลา 11.45 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ในพิธีเปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายสมพร กาญจน์นิรันดร์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองอธิบดีกรมการปกครอง นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ผู้บริหารทุกภาคส่วน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมชื่นชมความสำเร็จ ณ บริเวณพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ถือเป็นก้าวแห่งความสำเร็จในการพัฒนาเมืองแบบราษฎร์ – รัฐ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ดินด้วยการ “ปัน” เพื่อ “เปลี่ยน” สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในคราวเดียวทั้งบริเวณ สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตรงวัตถุประสงค์ผู้ใช้ สอดคล้องตามที่ผังเมืองกำหนด เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม เปิดพื้นที่ตาบอดให้สามารถเข้าถึง และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน เกิดความปลอดภัย ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี และการพัฒนาสิ่งดีดีให้เกิดขึ้นในจังหวัดชัยภูมิ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนภารกิจมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให้ได้รับการพัฒนา มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การจัดรูปที่ดินหรือ Land Readjustment ถือเป็นแนวทางที่มีความ “ทันโลก ทันสมัย และทันท่วงที” ตอบโจทย์ “การพัฒนาเมืองสมัยใหม่” ที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนด้วยแนวทางการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชน เปิดโอกาสให้เจ้าของที่ดิน มาออกแบบและวางแผนร่วมกัน โดยมี “ภาครัฐ” เป็นผู้บริหารจัดการ
การจัดรูปที่ดิน ถ้าจะเปรียบก็เหมือน “การจัดบ้านใหม่” โดยชวนทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกัน จัดให้เกิดความสะดวกมากขึ้น ให้คนในบ้านใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น โดยจะเป็นการเปิดพื้นที่ตาบอด ซึ่งไม่มีถนน ไฟฟ้า ประปา ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยเฉพาะเจ้าของที่ดินที่ต้องการมา “ลงขัน” ในรูปของการปันที่ดิน และรับประโยชน์ร่วมกัน ที่สุดแล้วก็จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ เป็นโครงการที่ทำได้เร็วและทำได้เลย เป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นตั้งใจทำเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชนและหวังให้เกิดการขยายผลทุกจังหวัด เพื่อให้ประชาชนมีความสุขเพิ่มมากขึ้นจากการทำงานร่วมกันระหว่างประชาชนกับรัฐ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน บรรเทาความเดือดร้อนจากการใช้ประโยชน์ที่ดินให้กับพี่น้องประชาชน โดยนำพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาดำเนินการ

ข่าวที่น่าสนใจ

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า โครงการจัดรูปที่ดินเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่กรมโยธาธิการและผังเมืองขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งมีที่ดินในเมืองที่สาธารณูปโภคเข้าไม่ถึง ที่ดินตาบอดไม่สามารถใช้ประโยชน์ โดยส่งเสริมให้ประชาชนมาร่วมกับภาครัฐพัฒนาถนนตามผังเมือง และจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงที่ดินทุกแปลง พร้อมกับวางผังจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ ทำให้แปลงที่ดินเดิมได้รับการปรับรูปร่างและจัดตำแหน่งใหม่ ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เต็มศักยภาพ โดยยังคงกรรมสิทธิ์เจ้าของที่ดินไว้ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการต้องปันหรือสละที่ดินของตน เพื่อเป็นถนน สวนสาธารณะ โดยรัฐไม่ต้องเวนคืนที่ดิน รวมทั้งเป็นที่ดินจัดหาประโยชน์สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในโครงการ ทำให้สามารถพัฒนาเมืองตามผังเมืองได้เร็วขึ้นประหยัดงบประมาณภาครัฐมากขึ้น กระจายความเจริญ ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดความสะดวกสบาย ความปลอดภัย สร้างรายได้ สร้างความสุขในทุกพื้นที่ ซึ่งกรมฯ มีนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินฯ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 โครงการ ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการแล้วในพื้นที่ 54 จังหวัด 71 โครงการ ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดิน
19,225 ไร่ คิดเป็นจำนวนแปลงที่ดินที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 5,816 แปลง มูลค่าที่ดิน
เพิ่มขึ้นเป็นเงิน 50,039 ล้านบาท ถนนได้รับการพัฒนาเป็นระยะทาง 217 กิโลเมตร ซึ่งทำให้รัฐประหยัดงบประมาณเวนคืนที่ดินกว่า 2,772 ล้านบาท

เปิดพื้นที่ตาบอด

สำหรับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่โครงการ 120-0-94.41 ไร่ แปลงที่ดิน 42 แปลง เจ้าของที่ดิน 30 ราย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดสรรงบประมาณ 27.54 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมชัยภูมิสาย ข4 ขนาดเขตทาง 16 เมตร ระยะทาง 655 เมตร เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 (ถนนชัยภูมิ- บ้านเขว้า) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว) ส่วนการก่อสร้างถนนสายรอง ขนาดเขตทาง 12 เมตร จำนวน 3 สาย ความยาวรวม 1,140 เมตร และองค์ประกอบอื่นๆ ในโครงการอีก 29.075 ล้านบาท หรือราว 51.4% ของค่าใช้จ่ายการพัฒนาโครงการฯ มาจากการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ของโครงการ ที่เจ้าของที่ดินผู้ร่วมโครงการ สละให้เพิ่มจากที่ดินที่ใช้สร้างถนนเพื่อนำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในโครงการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ซึ่ง โครงการฯ ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 20.805 ล้านบาท เพื่อการพัฒนาโครงการฯ ภายหลังการดำเนินโครงการฯ ส่งผลให้รัฐได้พื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 11-2-43.74 ไร่ จากการปันส่วนที่ดินของผู้เข้าร่วมโครงการ และมีพื้นที่โครงการจะยกให้สถาบันการศึกษา 0-2-36.77 ไร่ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของคนในพื้นที่ ถือเป็นก้าวแห่งความสำเร็จในการพัฒนาเมืองแบบราษฎร์-รัฐ ร่วมพัฒนา เปลี่ยนแปลงเมืองชัยภูมิ สู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Change for Good

ด้าน นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดชัยภูมิ มีเป้าหมายการพัฒนาคือ “เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพอย่างยั่งยืน” ผลักดันการพัฒนาเมืองให้เกิดความยั่งยืน โดยได้ดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองชัยภูมิ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ ชาวเมืองชัยภูมิได้รับประโยชน์ในหลายมิติ โครงการทำให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน มีถนนที่ได้มาตรฐาน เชื่อมโยงเส้นทางระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 (ถนนชัยภูมิ- บ้านเขว้า) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว) ช่วยบรรเทาการจราจรจากถนนสายหลักของเมือง เกิดความสะดวก ลดระยะเวลาเดินทาง เลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในช่วงห้าแยกโนนไฮ ที่ดินหลังดำเนินโครงการมีมูลค่าสูงขึ้นหลายเท่า และวันนี้กระทรวงมหาดไทย ได้จัดพิธีเปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนอย่างเป็นทางการ ถือเป็นประโยชน์กับจังหวัดชัยภูมิอย่างยิ่ง ความสำเร็จนี้นำมาซึ่งความยินดีและภาคภูมิใจที่พี่น้องชาวชัยภูมิได้เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐ ผ่านโครงการพัฒนาที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาบ้านของตนเอง “จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : พัฒนาพื้นที่ พัฒนาเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิต”

 

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

"เทพไท" แนะ "พิชิต" ลาออกรมต. ชี้ควรยอมเสียม้ารักษาขุน
"อดีตบิ๊กข่าวกรอง" ชี้ 2 จุดตายเก้าอี้นายกฯ ลุ้นระทึกศาลรธน.นัดวันพิจารณาคำร้อง 40 สว.
เปิดใจ "อาจารย์ดัง" ร่ายเวทมนตร์ ใช้แปรงทองเหลืองขัดตัว ชี้เป็นวิชาชาตรี มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
"บุรีรัมย์" เหลืองทั้งจังหวัด เด็กนร.กว่า 170,000 คน ร่วมสวมเสื้อ "๑๐ ลูกของพ่อ" เทิดพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา "ในหลวงครบ 6 รอบ"
"บิ๊กโอ๋" ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 6) เข้าร่วม “ประชุม การดำเนินการทางวินัย ครั้งที่ 5/2567"
เปิดใจ "แม่สามเณรใบบุญ" สิ้นพ.ค.ให้ลูกสึกมาเรียนต่อ หวังให้เป็นนักธุรกิจสืบทอดกิจการที่บ้านต่อ
ชาวบ้านปะทะเดือด หวิดวางมวย "สส.ก้าวไกล" ปมหาปล่อยรถขนกากสารเคมีกลับโรงงาน
เจ้าของร้านสุดทน เข้าแจ้งตร. หลังถูกแก๊งเงินกู้ กดดันทวงหนี้หน้าร้าน ทำจิตตก ลูกค้าไม่เข้า
สภาพอากาศวันนี้ ชุ่มฉ่ำต่อเนื่อง กรมอุตุฯ เตือน 66 จว.รับมือฝนถล่มหนัก กทม.ก็ไม่รอด
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น