“เงิน สงเคราะห์ บุตร” 2565 สิงหาคม จะโอนวันไหน เข้า กี่ โมง

เงิน สงเคราะห์ บุตร, เงิน สงเคราะห์ บุตร เข้า กี่ โมง, เงินสงเคราะห์บุตร, ประกันสังคม, เงินอุดหนุนบุตร

กดติดตาม TOP NEWS

"เงิน สงเคราะห์ บุตร" เข้า กี่ โมง เดือนนี้ สิงหาคม 2565 ประกันสังคม โอน 800 เข้าวันไหน แตกต่างจาก เงินอุดหนุนบุตร หรือไม่ เช็คสิทธิ ลงทะเบียน ที่นี่

“เงิน สงเคราะห์ บุตร” เข้า กี่ โมง ประกันสังคม โอน 800 เดือนนี้ สิงหาคม 2565 เข้าวันไหน เป็นคำถามที่หลายคนหาคำตอบ TOP News เปิดรายละเอียด วิธีเช็คสิทธิ เงื่อนไข คุณสมบัติ ขั้นตอนลงทะเบียน วันโอนเงิน เคลียร์ชัดแตกต่างจาก เงินอุดหนุนบุตร หรือไม่ แล้วถ้าจะขอรับเงินช่วยเหลือจากทั้ง 2 โครงการเลยเป็นไปได้มั้ย ครบ จบ ที่นี่

 

“เงิน สงเคราะห์ บุตร” ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 สามารถยื่นขอรับ เงินสงเคราะห์บุตร จาก ประกันสังคม ได้ 800 บาทต่อเดือนต่อคน คราวละไม่เกิน 3 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

เงื่อนไขการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตร

 

 • เป็น ผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือ มาตรา 39
 • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
 • เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
 • อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน
 • ผู้ประกันตน พ่อ หรือ แม่ สามารถเลือกใช้สิทธิได้ 1 สิทธิ

 

 

 

เอกสารที่ต้องใช้

 

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)
 • กรณีผู้ประกันตน หญิง ใช้สิทธิ : สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 • กรณีผู้ประกันตน ชาย ใช้สิทธิ : สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่า พร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตน หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 • กรณีเปลี่ยน ชื่อ – ชื่อสกุล ให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยน ชื่อ – ชื่อสกุล ด้วย
 • กรณีผู้ประกันตนต่างชาติ ใช้สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาหนังสือเดือนทาง (passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน

 

 

 

 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
 3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
 6. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 8. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
 9. ธนาคารออมสิน
 10. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

 

 

* หรือสามารถลงทะเบียนรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้

 

 • เอกสารประกอบการยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์บุตร ให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ และแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับ เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ
 • กรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน

 

 

 

สถานที่ยื่นเรื่องลงทะเบียน

 

 • สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมสาขาใกล้บ้าน ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)

 

 

 

การหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร

 

 • เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
 • บุตรเสียชีวิต
 • ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
 • ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

 

 

 

 

เงิน สงเคราะห์ บุตร, เงิน สงเคราะห์ บุตร เข้า กี่ โมง, เงินสงเคราะห์บุตร, ประกันสังคม, เงินอุดหนุนบุตร

 

 

 

 

 

เช็คเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมผ่านแอปพลิเคชัน

 

 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SSO Connect

 

 

 

 1. App Store : คลิกที่นี่
 2. Google Play : คลิกที่นี่

 

 

 

 • หรือเข้าเว็บไซต์ sso.go.th : คลิกที่นี่
 • จากนั้นเข้าสู่ระบบ หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (สมัครสมาชิก)
 • ผู้ที่เข้าผ่านแอปพลิเคชัน กดเลือกเมนู การเบิกสิทธิประโยชน์ ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกเมนู การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน
 • ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร เป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิของผู้ประกันตน

 

 

 

“เงิน สงเคราะห์ บุตร” เข้า กี่ โมง วัน ไหน ?

 

จากข้อมูลแล้ว ปกติ “เงิน สงเคราะห์ บุตร” ประกันสังคม ควรโอนเข้าบัญชีให้ทุก ๆ สิ้นเดือน โดยถ้าติดวันหยุดหรือเสาร์อาทิตย์ ก็จะทำโอนเข้าบัญชีให้ล่วงหน้าก่อน ไม่เกินเที่ยงคืน ใครมี SMS ธนาคารแจ้งเตือนก็ไปถอนมาใช้ได้เลย

 

 • เดือน เมษายน 2565 จ่ายเงิน สงเคราะห์บุตร วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 (30 เมษายน ตรงกับวันเสาร์)
 • เดือน พฤษภาคม 2565 จ่ายเงิน สงเคราะห์บุตร วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565
 • เดือน มิถุนายน 2565 จ่ายเงิน สงเคราะห์บุตร วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565
 • เดือน กรกฎาคม 2565 จ่ายเงิน สงเคราะห์บุตร วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 (30 – 31 ตรงกับวันเสาร์ – อาทิตย์)
 • เดือน สิงหาคม 2565 จ่ายเงิน สงเคราะห์บุตร วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565
 • เดือน กันยายน 2565 จ่ายเงิน สงเคราะห์บุตร วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565
 • เดือน ตุลาคม 2565 จ่ายเงิน สงเคราะห์บุตร วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565
 • เดือน พฤศจิกายน 2565 จ่ายเงิน สงเคราะห์บุตร วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
 • เดือน ธันวาคม 2565 จ่ายเงิน สงเคราะห์บุตร วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 (30 – 31 ตรงกับวันหยุด)

 

 

 

 

เงิน สงเคราะห์ บุตร, เงิน สงเคราะห์ บุตร เข้า กี่ โมง, เงินสงเคราะห์บุตร, ประกันสังคม, เงินอุดหนุนบุตร

 

 

 

 

สำหรับเงิน อุดหนุนบุตร นั้นแตกต่างจาก “เงินสงเคราะห์บุตร” โดยเงิน อุดหนุนบุตร มีเจ้าภาพ คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ส่วนเงิน สงเคราะห์บุตร นั้นมีเจ้าภาพ คือ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ สามารถยื่นขอรับ เงินช่วยเหลือ จากทั้ง 2 โครงการ ได้หากเข้าเกณฑ์เงื่อนไข

 

 

 

 

เงิน สงเคราะห์ บุตร, เงิน สงเคราะห์ บุตร เข้า กี่ โมง, เงินสงเคราะห์บุตร, ประกันสังคม, เงินอุดหนุนบุตร

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดู LIVE รายการ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • Always Active

บันทึก