สุรินทร์ แรงงานเขมร นำร่องชุดแรกเข้าไทยที่ชายแดนช่องจอม หลายหน่วยเตรียมพร้อมรับเปิดด่านชายแดนเร็วๆนี้

กดติดตาม TOP NEWS

สุรินทร์-แรงงานเขมร นำร่องชุดแรก เข้าไทยที่ชายแดนช่องจอม หลัง ส.ส.สมบัติ ก็อปปี้รูปแบบจาก จ.จันทบุรี นำแรงงานเข้าตามมาตรา 64 และต้องกักตัว 7 วันก่อนปล่อยให้ไปทำงาน หลายหน่วยเตรียมพร้อมรับเปิดด่านชายแดนเร็วนี้

วันนี้ (29 เม.ย. 2565) เวลา 14.30 น.ที่ตลาดอาเซี่ยนชายแดนช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นาย อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว ตามมาตรา 64 จ.สุรินทร์ โดยเป็นชาวกัมพูชา จำนวน 34 คน ซึ่งเป็นการนำร่องเป็นชุดแรก หลังมีการปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชามากว่า 2 ปี จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการผ่อนปรนการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร เฉพาะเพื่อนำแรงงานสัญชาติกัมพูชาเข้ามาทำงานตามมาตรา 64 ตามคำสั่ง จ.สุรินทร์ ที่ 1941/2565 โดยมีนายสุรพจน์ คำดี หน.ฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีใบอนุญาตทำงาน มีการตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ การตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เบ็ดเสร็จในวันเดียว เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ และเพื่อให้ทราบถึงบทลงโทษของการฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

webp

webp

webp

 

หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ 11 ก.พ.65 ที่ผ่านมา มติ ศบค. โดยกระทรวงแรงงานได้นำเสนอความคืบหน้าการนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา เข้ามาทำงานตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ซึ่งปัจจุบัน นายจ้าง – สถานประกอบการใน จ.สุรินทร์ ต้องการกำลังแรงงานในการขับเคลื่อนกิจการและแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทำงานแบบถูกต้อง ตามกฎหมายใน จ.สุรินทร์ มีจำนวนทั้งสิ้น 2,472 คนเป็นชาวกัมพูชาทั้งสิ้น 1,690 คน ซึ่งเกินครึ่งของแรงงานทั้งหมด และที่จะได้รับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 64 จ.สุรินทร์ ทั้งหมด 34 คน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวใน จ.สุรินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สนง.จัดหางาน จ.สุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานปกครองจังหวัด กอ.รมน. ตำรวจภูธร จ.สุรินทร์ ตม.สุรินทร์สาธารณสุขจังหวัด รพ.ในสังกัด หน.ด่านควบคุมโรคติดต่อช่องจอม จึงได้บูรณาการตามขั้นตอนที่ ศบค.กำหนด ให้แรงงานที่เข้ามาต้องกัดตัว 7 วัน และดำเนินการตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อกำหนด จึงจะสามารถออกไปทำงานได้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการในรูปแบบ วันสต็อปเซอร์วิส ในวันนี้ดังกล่าว

webp

webp

นายเดช ผุยคำสิงห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหารงาน จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ภายหลังจากรัฐบาลมีนโยบายให้เปิดด่านชายแดนเฉพาะเพื่อนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาเข้ามาทำงานตามมาตรา 64 แล้วนั้น ร.บริเวณด่านชายแดนถาวรช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ มีแรงงานชาวกัมพูชา เข้ามาใน จ.สุรินทร์ และเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักตัว ตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เมื่อครบ 7 วันแล้ว จะให้นายจ้างมารับกลับไปทำงานได้ตามปกติ ขณะนี้มีจำนวน 34 คนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยฝ่ายปกครอง, กอ.รมน.จังหวัด,ตำรวจภูธรจังหวัด,ตรวจคนเข้าเมือง,สาธารณสุขจังหวัด,หน่วยงานกระทรวงแรงงานทั้ง 5 หน่วย ได้ดำเนินการดังนี้ 1.จนท.รพ.กาบเชิง ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจโรคตามกฏกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่ขอรับใบอนุญาตทำงาน พ.ศ.2563 และทำประกันสุขภาพ ระยะเวลา 3 เดือน 2.ด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.สุรินทร์ ดำเนินการประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรในบัตรผ่านแดน เป็นระยะเวลา 30 วันต่อครั้ง 3.สถานที่กักตัว โดยคนต่างด้าวที่ฉีดวัคซีนมาจากประเทศต้นทางครบแล้วให้เข้ารับการกักตัวอย่างน้อย 7 วัน และให้มีการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง กรณีตรวจพบเชื้อให้เข้ารับการรักษาโดยนายจ้าง เป้นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษา 4.การขอรับใบอนุญาตทำงาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการตรวจสอบและออกใบอนุญาตทำงานแบบ บต.40 ไม่เกิน 3 เดือน จึงขอเชิญชวนนายจ้าง-สถานประกอบการที่ต้องการใช้แรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย สามารถนำเข้าแรงงานได้ทั้ง 2 รูปแบบ คือ ดำเนินการทั้ง MOU และมาตรา 64 นายเดช ผุยคำสิงห์ฯกล่าว

webp

webp

นายสุทธิศักดิ์ เจริญสุทธิโรจน์ นาย อ.กาบเชิง กล่าวว่า การมอบใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวในวันนี้ ถือเป็นการนำร่องชุดแรก และครั้งแรกของ จ.สุรินทร์ ซึ่งต้องขอขอบคุณท่านสมบัติ ศรีสุรินทร์ สส.สุรินทร์ ที่ได้ไปที่ จ.จันทบุรี ซึ่งมีพื้นที่ติดกัมพูชา และมีการนำแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา เอมาเก็บผลไม้ ซึ่งมีรูปแบบที่ชัดเจน ทั้งการนำเข้ามากักตัว การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆนั้น จ.จันทบุรี มีแรงงานเข้ามาเป็นจำนวนหลักหมื่น จึงเข้าไปศึกษาและนำแนวทางมาใช้ ซึ่ง จ.สุรินทร์ ยังมีความต้องการแรงงานอีกจำนวนมาก แต่ยังขาดการประสานงานที่ดีต่อกัน ประกอบกับด่านที่ยังปิดอยู่ อาจต้องใช้เวลาอีกระยะ ส่วนการเปิดด่านชายแดน ต้องรอดูความชัดเจนจาก สบค.และข้อกำหนดต่างๆต่อไป คาดว่าเร็วๆนี้

webp

webp

ด้านนายสมบัติ ศรีสุรินทร์ ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า วันนี้ตนได้มาเป็นพยานในการมอบใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา จำนวน 34 ราย ซึ่งเป็นชุดแรกของ จ.สุรินทร์ ที่เข้ามาอย่างถูกต้องและได้ใบอนุญาตทำงาน ด้วยการจับมือกับนายอำเภอที่ให้ความสำคัญ ความจริงแล้ว จ.สุรินทร์ มีประตูชายแดนที่สำคัญ แต่เราไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์นัก เราใช้เข้าออกของบุคคล จริงแล้วมีความต้องการแรงงานจำนวนมาก และแรงานก็ต้องการเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งนายจ้างในสุรินทร์ ต้องวิ่งไปรับแรงานที่ จ.สระแก้ว เพราะที่นั่นเปิดให้เป็นที่นำเข้าและส่งออกแรงงาน ตนจึงเห็นความสำคัญเรื่องนี้ จึงได้ประสานงาน ขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนายอำเภอ และมีการประสานกรมการจัดหางาน เพื่อผลัดดันจุดนี้เป็นทางเข้าออก นอกจากจะมาค้าขายแล้ว ให้ผู้ใช้แรงงานสามารถที่จะมาทำงานได้ เมื่อเดือนที่แล้วกรมการจัดหางาน ผ่อนผันว่า ถึงแม้ด่านจะปิด แต่ว่ามาตรรา 64 นั้น สามารถให้ผู้ใช้แรงงานเข้าประเทศมาได้ แต่ว่าต้องปฏิบัติตรามมาตรการของกรมการจัดหางานและสาธารณสุขจังหวัด จึงได้ไปศึกษาหาข้อมูล การนำร่องของ จ.จันทบุรี ว่าเป็นอย่างไรบ้าง จึงได้ก็อปปี้แนวทางมาทำที่ชายแดน จ.สุรินทร์ในครั้งนี้ ซึ่งมีแรงงานที่อยู่ไม่ถูกต้องหลายพันคน ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆ หรือแม้กระทั้งอาทิตย์ที่แล้ว มีการขนแรงงานหลบหนีเข้าเมือง และถูกจับได้ต่างๆ ต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องไปทำอย่างนั้น เพราะการเข้ามาอย่างถูกต้อง ไม่ได้มีค้าใช้จ่ายที่สูง กรมการจัดหางานก็พยายามอนุเคราะห์อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของกิจการในประเทศไทย ตนอยากให้บ้านเมืองเจริญ ตนผลักดันทุกอย่างเพื่อให้บ้านเมืองเจริญ ให้ช่องจอมเป็นที่ยอมรับ ต่อไปแรงงานก็จะสามารถเข้ามาที่ช่องจอมและต่อไปทำงานยังที่อื่นได้ตามที่กรมการจัดหางานจะอนุญาติพิจารณาต่อไป ซึ่งรัฐบาลจะมีการประกาศเปิดประเทศ ทั้งคนที่มาเที่ยว จากพื้นที่ต่างๆ สามารถที่จะเข้ามาโดยอิสระ ต้องการช่วยให้เศรษฐกิจบ้านเราดีขึ้น ก็คงจะมีการเปิดด่านชายแดนในเร็ววันนี้ ซึ่งอาทิตย์หน้าจะมีแรงงานที่จะเข้ามาอีกประมาณ 50 คน เพราะต้องใช้เวลาประสานงานประมาณ 4-5 วัน หลังจากนั้นเมื่อเป็นที่รับรู้กันแล้ว ก็จะมีเข้ามามากขึ้นและจะเป็นประโยชน์กับชาวสุรินทร์ ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย กล่าว.

webp

webp

 

ภาพ/ข่าว กฤษดากร กีรติธำรงค์เจริญ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก