สกลนครพนม 1120X280
สกลนครพนม

“สินเชื่อ ออมสิน” SME วงเงินสูง 50 ล้าน ปลอดชำระ 2 ปี

กดติดตาม TOP NEWS

"สินเชื่อ ออมสิน" สำหรับ SME เปลี่ยนที่ดิน ให้เงินทุน วงเงินสูงสุดถึง 50 ล้านบาท สูงสุด 7 ปี ปลอดชำระนานถึง 2 ปี เช็คเงื่อนไขได้ที่นี่

“สินเชื่อ ออมสิน” TOP News SMEs มีที่ มีเงิน แค่มีที่ดิน ก็สานฝันธุรกิจได้ สำหรับธุรกิจ Small SMEs เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการหหรือเพื่อลงทุนต่อ เช็คเงื่อนและรายละเอียดครบจบได้ที่นี่

“สินเชื่อ ออมสิน” SME เปิดสินเชื่อพิเศษ สำหรับธุรกิจ Small SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการ หรือเพื่อลงทุนต่อ วงเงินกู้สูงถึง 50 ล้าน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  อายุไม่ต่ำกว่า  20  ปีบริบูรณ์
 2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย  โดยให้ตรวจสอบงบการเงินจากระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ  (Enlite)  หรือจากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะต้องมีส่วนทุนเป็นบวกก่อนการขอกู้เงิน หากพบว่ามีส่วนทุนติดลบ ให้ดำเนินการเพิ่มทุนให้เป็นบวกให้แล้วเสร็จก่อนเสนอขออนุมัติและให้คงส่วนทุนเป็นบวกตลอดระยะเวลาของสัญญากู้
 3. ต้องไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ  ดังนี้
 • ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายฝาก หรือธุรกิจการให้สินเชื่อที่มีลักษณะเดียวกับธนาคาร
 • ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจเก็งกำไรที่ดิน  เช่น  ธุรกิจนายหน้า  หรือตัวแทน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการ หรือเพื่อการลงทุน
 • เพื่อไถ่ถอนจากการขายฝากเอกชนที่ทำสัญญาขายฝาก ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ไม่ให้ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น หรือไม่ให้ไถ่ถอนจำนองจากเจ้าหนี้เงินกู้

ประเภทสินเชื่อ

 • เงินกู้ระยะยาว  (L/T)

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ไม่เกินร้อยละ  70  ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่นำราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ที่มีมูลค่า มาคำนวณจำนวนเงินให้กู้ โดยกำหนดวงเงินให้กู้ต่อราย ดังนี้

 • กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา : จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่  0.30 – 10  ล้านบาท
 • กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล : จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่  0.30 – 50  ล้านบาท

ทั้งนี้ วงเงินกู้สูงสุดจะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของรายได้รวมของงบการเงิน (รอบบัญชีปี 2562 – ปี 2564  แล้วแต่กรณีใดสูงกว่า)

ระยะเวลาชำระเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน  7  ปี รวมระยะปลอดชำระเงินต้น  2  ปี

 •  ปีที่ 1 – 2 ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
 •  ปีที่ 3 – 7 ชำระเงินงวดเท่ากันทุกเดือน
 • ให้ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกและนำเงินเข้าบัญชี เพื่อสำรองการชำระหนี้ 6 เดือน โดยให้คำนวณจากจำนวนเงินชำระดอกเบี้ย 6 เดือน และให้ลูกค้าให้ความยินยอมในการให้ธนาคารอายัดจำนวนเงินในบัญชี เพื่อสำรองการชำระหนี้ตามเงื่อนไข ตั้งแต่ปีที่ 1 เป็นต้นไป ตลอดอายุสัญญา

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้เงิน
 • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ เพื่อการประกอบธุรกิจ  กรณีสินเชื่อธุรกิจและ SMEs

สินเชื่อ ออมสิน, สินเชื่อมีที่มีเงิน

หลักประกันการกู้เงิน “สินเชื่อ ออมสิน”

 • ที่ดินว่างเปล่าและ/หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดิน หากขอกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง/เพื่อการลงทุน หลักประกันต้องปลอดภาระผูกพันก่อนขอกู้เงิน
 • เจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ จะต้องถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(1) กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา : เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ และ/หรือคู่สมรส/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม และ/หรือบุตร  บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ น้อง ร่วมบิดา/มารดาเดียวกันของผู้กู้/คู่สมรส/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

(2) กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล : เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้  และ/หรือ ผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม และ/หรือ

–  คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ น้อง ร่วมบิดา/มารดาเดียวกันของผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

–  บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ น้อง ร่วมบิดา/มารดาเดียวกันของคู่สมรสของผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

–  นิติบุคคลในกลุ่มกิจการเดียวกัน

วงเงินโครงการ

 • ไม่เกิน  5,000  ล้านบาท

ระยะเวลาโครงการ

 • ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารออมสินได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบกำหนดวงเงิน 5,000 ล้านบาท แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

ค่าธรรมเนียม

 • ให้ยกเว้น ค่าธรรมเนียมกรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดในทุกกรณี (Prepayment) ภายในระยะเวลา  3  ปี  นับแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้เงิน
 • ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ  (ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ : Management Fee หรือค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ : Front End Fee) ในอัตราร้อยละ 1.00 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ

กรณีใช้ราคาประเมินที่ดินของทางราชการ ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพที่ดิน และ/หรืออาคาร ครั้งละ 800 บาท ในกรณีเพื่อพิจารณาสินเชื่อใหม่เท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีทบทวนหลักประกันไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมบริการประเภทต่าง ๆ

สินเชื่อ ออมสิน, ​สินเชื่อมีที่มีเงิน

ข้อมูล : ธนาคารออมสิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น