สกลนครพนม 1120X280
สกลนครพนม

“คืนภาษี” 2564 ทางลัด เช็คที่นี่ การขอคืนเงิน กรมสรรพากร

กดติดตาม TOP NEWS

"คืนภาษี" ทางลัด เช็ค ตรวจสอบข้อมูลคืนเงินภาษี กรมสรรพากร หลังยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 เงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2564 ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 8 เม.ย. 65

“คืนภาษี” กรมสรรพากร อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะขอคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2564 ที่มีกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 พร้อมขอคืนเงินภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th โดยช่องทางในการคืนเงินภาษีนั้น TOP News สรุปมาให้แล้ว ดังนี้

การคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

  • กรมสรรพากรจะทำการโอนเงินภาษี ที่ได้อนุมัติคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคาร และได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ขอคืนเงินภาษีเกินกว่า 90% เลือกใช้บริการในปีภาษีที่ผ่านมา

การคืนเงินผ่านสาขา บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

  • กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีไม่ประสงค์รับเงินภาษีคืนด้วยการโอนเงินภาษีคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ กรมสรรพากรจะออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) เป็นหลักฐานเพื่อนำไปติดต่อรับเงินคืนที่สาขาธนาคารธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

การคืนเงินสำหรับผู้ขอคืนที่ไม่สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

  • กรณี ชาวต่างชาติ ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล วิสาหกิจชุมชน และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง กรมสรรพากรจะออกหนังสือ ค.21 (หนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) พร้อมเช็ค โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บนแบบแสดงรายการให้ผู้ขอคืน เพื่อนำไปเข้าบัญชีเงินฝากที่สาขาธนาคารเท่านั้น

* สำหรับผู้ขอคืนที่ได้รับ ค.21 ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 ที่ยังไม่ได้ขอคืนเงินที่สาขาธนาคาร และ ค.21 หมดอายุ ให้ยื่นคำร้องขอออกเช็คคืนเงินภาษี ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรมสรรพากรจะออก ค.21 ฉบับใหม่พร้อมเช็คและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้ขอคืนต่อไป

ทางลัด ตรวจสอบข้อมูลการขอคืนเงินภาษี

  • หลังจากยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 พร้อมยื่นขอคืนเงินภาษี แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะคืนเงินภาษี หรือสอบถามข้อมูลการขอคืนเงินภาษีได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
  1. ผ่านเว็บไซต์ กรมสรรพากร http://www.rd.go.th เลือกเมนู สอบถามการขอคืนเงินภาษี หรือเข้าเมนูลัด : คลิกที่นี่ (กรณียื่นแบบฯ กระดาษ สามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากวันที่ยื่นแบบฯ แล้ว 1 วัน)
  2. ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (RD Call Center) : 1161
  3. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏตามการยื่นแบบฯ
คืนภาษี
ภาษี, คืนภาษี, กรมสรรพากร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น