สกลนครพนม 1120X280
สกลนครพนม

“ราชกิจจานุเบกษา” ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่คลินิกพิเศษ 4 – 8 ชม.

กดติดตาม TOP NEWS

มีผลแล้ว "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ อัตราค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทาง นอกเวลาราชการ หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

TOP News รายงานล่าสุด “ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566

ราชกิจจานุเบกษา

โดยเนื้อหาสำคัญระบุว่า เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จึงสมควรกำหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ให้หัวหน้าหน่วยบริการกำหนดประเภทและจำนวนเจ้าหน้าที่ตามความจำเป็นและเหมาะสมสำหรับการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการในหน่วยบริการ โดยจัดทำเป็นคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

อีกทั้งให้หัวหน้าหน่วยบริการเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติและจ่ายเงินบำรุงให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการในหน่วยบริการ และจัดทำรายการบัญชีรายรับรายจ่ายที่สามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการได้

ซึ่งต้องไม่เป็นภาระที่ต้องนำรายได้จากเงินงบประมาณส่วนอื่นจากการให้บริการภาคปกติมาจ่ายชดเชยเพิ่มเติม และการจ่ายค่าตอบแทนตามประกาศนี้ต้องไม่เป็นภาระต่อสถานะเงินบำรุงของหน่วยบริการ

หากการปรับอัตราค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการนอกเหนือจากบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ให้หัวหน้าหน่วยบริการเสนออัตราค่าตอบแทนพร้อมแสดงเหตุผลและความจำเป็นต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

สำหรับบัญชีรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ แบ่งตามวิชาชีพต่าง ๆ พร้อมช่วงเวลาปฏิบัติงาน 4 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมง อาทิ

  • อัตราค่าตอบแทนแพทย์ที่ปฏิบัติงานที่คลินิกผู้ป่วยนอก (OPD) ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการตรวจผู้ป่วยรายละ ไม่เกิน 480 บาท
  • อัตราค่าตอบแทนแพทย์ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย (IPD) ให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะกรณีที่มาตรวจรักษาหรือรับปรึกษานอกเวลาราชการเท่านั้น โดยได้รับค่าตอบแทนต่อผู้ป่วย 1 รายต่อวัน ไม่เกินร้อยละ 80 ของอัตราค่าบริการ
  • อัตราค่าตอบแทนแพทย์ วิสัญญีแพทย์ รังสีแพทย์ และจิตแพทย์ในการผ่าตัดหรือหัตถการ ให้ได้รับค่าตอบแทนสูงสุด ไม่เกินร้อยละ 80 ของอัตราค่าบริการเฉพาะส่วน
  • อัตราค่าตอบแทนทันตแพทย์ กรณีทันตแพทย์ปฏิบัติงานที่คลินิกผู้ป่วยนอกในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการตรวจผู้ป่วยรายละไม่เกิน 480 บาท

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น