“สินเชื่อบ้านหลังแรก” First Life First Home ผ่อนล้านละ 2,500

สินเชื่อ, สินเชื่อบ้านหลังแรก, First Life First Home, โปรโมชัน, ออมสิน, ดอกเบี้ยต่ำ

กดติดตาม TOP NEWS

"สินเชื่อบ้านหลังแรก" First Life First Home เริ่มต้นชีวิตคู่ มีบ้านในฝันง่าย ๆ ออมสิน ใจดี ผ่อนล้านละ 2,500 ดอกเบี้ยต่ำ ยื่นกู้ด่วนภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

“สินเชื่อบ้านหลังแรก” First Life First Home เริ่มต้นชีวิตคู่ มีบ้านในฝันง่าย ๆ โปรโมชัน ออมสิน สำหรับซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรก ผ่อนสบายล้านละ 2,500 บาท/เดือน (2 ปีแรก) ดอกเบี้ยต่ำ 2.30% (เฉลี่ย 3 ปีแรก) วงเงินกู้เคหะสูงสุด 5 ล้านบาท ฟรีค่าจดจำนอง ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา และค่าบริการสินเชื่อ ยื่นกู้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 อนุมัติ​และจัดทำนิติกรรม​สัญญา​ภายใน​ 30 กันยายน 2565 รายละเอียด เงื่อนไข ที่นี่ TOP News

 

ธนาคารออมสิน เข้าใจและรู้ซึ้งถึงความต้องการมีบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่ดี บ้านในฝัน เป็นจริงได้ง่าย ๆ ด้วยเงื่อนไขสบาย ๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด แถมกู้เพิ่มเติมได้ง่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษเช่นเดียวกัน

 

 • ผ่อนสบายล้านละ 2,500 บาท/เดือน (2 ปีแรก)
 • ดอกเบี้ยต่ำ 2.30% (เฉลี่ย 3 ปีแรก)
 • วงเงินกู้เคหะสูงสุด 5 ล้านบาท
 • ฟรีค่าจดจำนอง ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา และค่าบริการสินเชื่อ

 

* ยื่นกู้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 อนุมัติ​และจัดทำนิติกรรม​สัญญา​ภายใน​ 30 กันยายน 2565

 

รายละเอียดการสมัคร “สินเชื่อบ้านหลังแรก” First Life First Home

 

วัตถุประสงค์

 

 • เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรก (ตรวจสอบจากเครดิตบูโร ทั้งกรณีผู้กู้หลัก และ/หรือผู้กู้ร่วม)
 • วงเงินให้กู้สินเชื่อเคหะสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

 

 

คุณสมบัติผู้กู้

 

 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

 

 1. กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมใน หลักประกันทุกคนก็ได้
 2. กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

 

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ในกรณีที่กู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว

 

 

 

 

หลักประกัน

 

 1. ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 2. หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

 

 

เอกสารประกอบการกู้ยืม

 

 • พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

 

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 4. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

 

 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่

 

 1. กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 3. กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า

 

 • บัญชีรับ – จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

 

 

 

 

สินเชื่อ, สินเชื่อบ้านหลังแรก, First Life First Home, โปรโมชัน, ออมสิน, ดอกเบี้ยต่ำ

 

 

 

 

สินเชื่อ, สินเชื่อบ้านหลังแรก, First Life First Home, โปรโมชัน, ออมสิน, ดอกเบี้ยต่ำ

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

 

 • ปัจจุบัน MRR เท่ากับ ร้อยละ 6.245 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี แบบเงินงวดเท่า ๆ กันตลอดอายุสัญญา
 • การทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ เป็นการทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ ต้องสมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/ บริการอื่นของธนาคารเพิ่มอีกอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์/ บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบัตรเงินสด/ ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์/ บริการอื่น ตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ กรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์/ บริการอื่นของธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้

 

 

 • ลูกค้าที่สังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคาร (MOU) สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 4 เป็นต้นไป ลงได้อีกตามข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน
 • ค่าธรรมเนียมจดจำนอง ให้ตามที่จ่ายจริง (รวมทุกสัญญาที่กู้ในคราวเดียวกัน) โดยลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าธรรมเนียมจดจำนองแก่กรมที่ดินไปก่อน ทั้งนี้ กรณีจำนวนเงินที่จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1.00 ของเงินค่าจดจำนอง โดยธนาคารจะโอนเงินหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย คืนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของลูกค้าภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่จดจำนองแล้วเสร็จ
 • กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด (Prepayment) เพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่น ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด (ปัจจุบันร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือ) ทั้งนี้ กรณีผู้กู้ชำระหนี้ปิดบัญชีในทุกกรณี ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ผู้กู้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมจดจำนองคืนแก่ธนาคาร เต็มจำนวน

 

 

 • หลักเกณฑ์ “สินเชื่อบ้านหลังแรก” เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 

 

สินเชื่อ, สินเชื่อบ้านหลังแรก, First Life First Home, โปรโมชัน, ออมสิน, ดอกเบี้ยต่ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ดู LIVE รายการ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • Always Active

บันทึก