เปิดข้อห้าม คุม 3 สีพื้นที่ ศบค.ยกระดับสกัดโควิด!

ศบค. เห็นชอบให้ 6 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามเดินทางถ้าไม่จำเป็น ไม่ได้เคอร์ฟิวแต่ขอความร่วมมือร้านอาหารเปิดให้ซื้อกลับบ้านได้เท่านั้น เริ่ม 1 พค.นี้

วันที่ 29 เม.ย. 64 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ VDO Conference ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

ภายหลังการประชุม แล้วเสร็จ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.แถลงผลการประชุม เหตุผลของการปรับระดับพื้นที่ จากเดิมพื้นที่ ควบคุมสูงสูด หรือ สีแดง เป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ สีแดงเข้ม เนื่องจาก เนื่องจากมีการะบาดในชุมชน มีผู้ป่วยมากกว่า 100 รายต่อวัน ใน 1 สัปดาห์ ส่วนพื้นที่พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ สีแดง มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่า 10 รายต่อวันใน 1 สัปดาห์ รวมถึงมีจังหวัดพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่แพร่ระบาดอย่างน้อยมากกว่า 1 จังหวัด และจังหวัดที่ติดกับชายแดน และเคยมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามา

 

E0IWyY8UYAESewO

 

E0IWsmjVkAA8HNt

ที่ประชุมเห็นชอบยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด 19 โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สีแดงเข้ม มี 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ เชียงใหม่ และชลบุรี โดยห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 20 คน โดยมีมาตรการดังนี้

-ให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกเคหะสถาน หรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะ

-ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะ ของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่าน้ัน โดยงดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม สุราและเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ในร้าน และเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา

-สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้ปิดให้บริการ ยกเว้น สถานที่ใช้เป็นเอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ส่วนสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ประเภทกลางแจ้งหรือท่ีตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 นาฬิกา และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม สำหรับการแข่งขันกีฬาที่เคยได้รับอนุญาต จากนายกรัฐมนตรีให้จัดการแข่งขันได้ เมื่อได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการ กาหนดแล้วให้สามารถจัดการแข่งขันได้ต่อไป

-ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มี ลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็น ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ที่งดการให้บริการ

-ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 นาฬิกา สำหรับ ร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ใน เวลา 04.00 นาฬิกา

-การงดการเดินทางออกนอกพื้นที่ ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดงดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดการเดินทางที่อาจเสี่ยง ต่อการติดโรค โดยนายแพทย์ทวีศิลป์ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการเคอร์ฟิวแต่เป็นการขอความร่วมมือประชาชนหากไม่มีความจำเป็นไม่ควรเดินทางหรือเคลื่อนย้ายไปที่ไหน

 

179060338 315428446742153 1583393202595765752 n1

 

179973026 315428460075485 8380561661569303494 n2

 

179972965 315428500075481 2486259420170076809 n3

 

2.พื้นที่ควบคุมสูงสุด สีแดง มีจำนวน 45 จังหวัด จากเดิม 18 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจบุรี กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ เชียงราย ตาก ตรัง นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน ประจวบคีรีขันธุ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี อยุธยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ภูเก็ต มหาสารคาม ยะลา ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สระแก้ว สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อ่างทอง อุดรธานี อุบลราชธานี โดยมีมาตรการ ดังนี้

-ให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกเคหะสถาน หรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะ

-ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจานวนรวมกันมากกว่า 50 คน

-การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ ไม่เกินเวลา 21.00 นาฬิกา และให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้จนถึงเวลา 23.00 นาฬิกา ในลักษณะของการนาไปบริโภคที่อื่น

-ห้ามการจาหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในร้านอาหาร และสถานที่จำหน่ายสุรา

-ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มี ลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา โดย ให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ที่งดการให้บริการ

-ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิด ดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานท่ีนั้นๆ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 นาฬิกา สำหรับร้านหรือสถานที่ ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอด24 ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา 04.00 นาฬิกา

-สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกาลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ ไม่เกินเวลา 21.00 นาฬิกา และสามารถจัดการจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชม ในสนาม

-ให้มีการต้ังจุดสกัดหรือจุดคัดกรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีดำเนินการเท่าที่จำเป็น และเหมาะสมของแต่ละพื้นตามมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กำหนด และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกิน สมควรแก่เหตุ

-ให้กระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและกำกับดูแล การให้บริการขนส่งผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบ และระเบียบต่างๆ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและแนวปฏิบัติตามพื้นที่สถานการณ์ ที่ ศปก.ศบค. กำหนด

 

179675395 315428523408812 7536116292337438396 n4

 

179459977 315428553408809 3023796018192986473 n5

 

180278725 315428616742136 314270319791568128 n6

 

3. พื้นที่ควบคุม สีส้ม จังหวัด รวม 26 จังหวัด จากเดิม 59 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ กาฬสินธุ์ ชัยนาท ชุมพร นครนายก นครพนม หนองคาย บึงกาฬ บุรีรัมย์ พังงา พะเยา แพร่ มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร เลย สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สิงห์บุรี สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อำนาจเจริญ โดยมีมาตรการดังนี้

-ให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกเคหะสถาน หรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะ

-ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจานวนรวมกันมากกว่า 50 คน

-การจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้การบริการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มและการบริโภคในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 นาฬิกา

-การจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่ จำหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

-ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นท่ีมี ลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุก ที่งดการให้บริการ

-การตั้งจุดสกัดหรือจุดคัดกรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเท่าท่ีจำเป็น และเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ตามมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กำหนด และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ

-ให้กระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการ ขนส่งผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่างๆ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและแนวปฏิบัติตามพื้นที่สถานการณ์ท่ี ศปก.ศบค. กำหนด

180501215 315428633408801 1436753669258787441 n7

 

180055932 315428656742132 2524950914045110234 n8

 

โดยมาตรการทั้งหมดนี้ จะกำหนดใช้ในวันที่ 1 พ.ค. นี้

 

E0Ijg9vUYAEISOv

 

อย่างไรก็ตาม มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับทั่วทุกพื้นที่ และทุกจังหวัดยังคงงดจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ หรืองานรื่นเริงในช่วงเวลานี้ ยกเว้นจัดพิธีตามประเพณี หรือเป็นกิจกรรมที่อยู่ในครอบครัว โดยมีมาตรการป้องกัน และให้จังหวัดกำหนดพื้นที่ย่อยให้เข้มกว่า ศบค.กำหนดได้ ตามสถานการณ์ของจังหวัดและให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณาดำเนินการทำงานที่บ้าน หรือ WHF มาตรการขั้นสูงสุดอย่างน้อย 14 วัน รวมถึงสถานบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะยังปิดทุกพื้นที่ เพื่อลดการรวมกลุ่มของบุคคลอันจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะลดการแพทยเชื้อได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

180126034 315428680075463 7560045108232824205 n9

 

180095449 315428700075461 7052546355155494738 n10

 

180311362 315428710075460 7537550147829586529 n11

 

179542233 315428746742123 1626337520176156975 n12

 

E0IccyTVEAYgIRX

 

สำหรับแผนการจัดหาวัคซีนของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ โดยวัคซีนล็อตหลักจะทยอยเข้ามาในประเทศ ปลายเดือนพฤษภาคม โดยจะฉีดให้ประชชานในประเทศ 50 ล้านคน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป และคาดว่าจะได้รับการฉีดเข้มสอง อย่างครบถ้วนปลายปี 2564

ทั้งนี้ที่ประชุม ศบค.ให้กลับไปใช้มาตรการเดิมในการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย 14 วัน และไม่อนุญาตให้ออกนอกที่พัก และให้มีการตรวจหาเชื้อถึง 3 ครั้ง

ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด 19 ในการระบาดของเดือนเมษายนนี้ ข้อมูลถึง 25 เมษายน พบว่าอันดับ 1 9,177 รายหรือร้อยละ 44.3 สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายกก่อนหน้านี้ โดยอันดับ 2 จากสถานบันเทิง 5,226 รายหรือร้อยละ 25.2

 

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

สนับสนุน TOPNEWS ด้วยการซื้อสินค้าคุณภาพจาก Sbuyzone 

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก