logo

กรมศิลปากร นำชมแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง” จ.สุพรรณบุรี

กรมศิลปากร นำชมแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง" จ.สุพรรณบุรี

กรมศิลปากร นำชมแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง” จ.สุพรรณบุรี  Top News รายงาน 

 

 

 

 

 

 

7 กรกฎาคม 2567 เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร พร้อมทั้งสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะ สังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

 

ตั้งอยู่ที่ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สร้างขึ้นครั้งแรกเป็นอาคารชั่วคราว เมื่อ พ.ศ. 2502 เพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุ ที่พบบริเวณเมืองโบราณอู่ทอง

 

ต่อมากรมศิลปากรดำเนินการสำรวจ ขุดแต่ง บูรณะโบราณสถานที่เมืองโบราณอู่ทอง พบโบราณวัตถุจำนวนมาก จึงมีการสร้างพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารถาวรเมื่อปี พ.ศ. 2508 – 2509

ข่าวที่น่าสนใจ

 

เพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุได้จากการดำเนินงานทางโบราณคดีที่เมืองโบราณอู่ทอง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

 

พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2509

 

ทั้งนี้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 5 ระยะ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568)

 

โดยได้ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารจัดแสดงซึ่งเป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด

 

และปรับปรุงนิทรรศการถาวรภายในอาคารจัดแสดงให้มีความทันสมัย มีเทคนิคการจัดแสดงสมัยใหม่ที่น่าสนใจดึงดูดผู้เข้าชม และมีการเพิ่มเติม ปรับปรุงข้อมูลการจัดแสดงโดยใช้ข้อมูลทางวิชาการที่เป็นปัจจุบัน

 

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พิพิธภัณฑ์มีมาตรฐานการจัดแสดงระดับสากล นำเสนอเรื่องราวของเมืองโบราณอู่ทองและวัฒนธรรมทวารวดีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น

เพื่อให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทองเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติต่อไป

นอกจากนี้ ภายในอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ห้องจัดแสดงประกอบด้วย

1. ทวารวดี ปฐมบทแห่งประวัติศาสตร์ไทย
ห้องวีดีทัศน์บรรยายสรุปเรื่องเมืองโบราณอู่ทองและวัฒนธรรมทวารวดี กล่าวถึงการติดต่อกับดินแดนภายนอก

ทำให้เกิดการรับอารยธรรมจากอินเดียเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิม เช่น การนับถือศาสนา การปกครองโดยระบบกษัตริย์ การสร้างงานศิลปกรรม

และการใช้ตัวอักษรและภาษา ทำให้พัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์เป็นสมัยแรกของดินแดนไทย ในสมัยทวารวดี เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 หรือประมาณ 1,200 – 1,400 ปีมาแล้ว

และนับเป็นครั้งแรกที่เกิดการประดิษฐานพุทธศาสนาในดินแดนไทย และมีการนับถือสืบต่อมาจนกระทั่งปัจจุบัน

2. เมืองโบราณอู่ทอง : ศูนย์กลางแรกเริ่มของวัฒนธรรมทวารวดี จุดเชื่อมโยงเส้นทางการค้าในดินแดนสุวรรณภูมิ

จัดแสดงเรื่องการติดต่อแลกเปลี่ยน ระหว่างผู้คนบริเวณเมืองโบราณอู่ทอง และดินแดนห่างไกล ตั้งแต่ยุคกึ่งก่อนประวัติ

จนกระทั่งเข้าสู่สมัยทวารวดี โบราณวัตถุสำคัญได้แก่ เหรียญโรมันจักรพรรดิวิคโตรินุส ชิ้นส่วนเครื่องถ้วยจากตะวันออกกลาง ประดับบนปูนปั้นสมัยทวารวดี เหรียญอาหรับ เครื่องถ้วยจีน และปูนปั้นรูปใบหน้าพ่อค้าชาวต่างชาติ

 

 

และมีสื่อวีดีทัศน์ประกอบโมเดลภูมิประเทศ บอกเล่าเรื่องราวของเมืองโบราณอู่ทอง ทั้งเรื่องสภาพภูมิประเทศ ที่ตั้งโบราณสถาน

 

และโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ (ซ้าย) เหรียญโรมันจักรพรรดิวิคโตรินุส (ขวา) ปูนปั้นรูปใบหน้าพ่อค้าชาวต่างชาติ

 

3. โบราณคดีเมืองอู่ทอง : พ.ศ. 2446 – ปัจจุบัน ศตวรรษสำคัญงานโบราณคดีในประเทศไทย จัดแสดงเรื่องงานโบราณคดีที่เมืองโบราณอู่ทอง

 

 

 

 

 

ตั้งแต่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จตรวจราชการเมืองอู่ทองในปี พ.ศ. 2446 จนกระทั่งการดำเนินงานทางโบราณคดีโดยกรมศิลปากรในปัจจุบัน

 

การจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดแต่งโบราณสถานเมืองโบราณอู่ทองซึ่งมีทั้งเจดีย์และวิหารเนื่องในศาสนาพุทธ

 

และศาสนสถานเนื่องในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ เช่น พระพุทธรูปปางแสดงธรรม สมัยทวารวดี จากเจดีย์หมายเลข 11 เป็นต้น

 

 

4. เจดีย์ วิหาร โบราณสถานทวารวดี : สถาปัตยกรรมแห่งศรัทธา ปฐมบทของพุทธศาสนาในดินแดนไทย จัดแสดงเรื่องสถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี

 

ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยแรกของประเทศไทย โบราณวัตถุสำคัญ เช่น อิฐฤกษ์ ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมวางฤกษ์เมื่อเริ่มสร้างศาสนสถาน

 

รวมทั้งประติมากรรมปูนปั้น และดินเผาประดับศาสนสถาน อิฐปิดทอง สันนิษฐานว่าเป็นอิฐฤกษ์ สมัยทวารวดี

 

นอกจากนี้ยังจัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง คือ ธรรมจักร แท่น และเสา พบจากการขุดแต่งเจดีย์หมายเลข 11 เมืองโบราณอู่ทอง

 

อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 หรือประมาณ 1,300 – 1,400 ปีมาแล้ว ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงการประดิษฐานธรรมจักรที่สมบูรณ์ที่สุด ที่พบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

ทำให้สันนิษฐานได้ว่าในสมัยทวารวดี มีการสร้างธรรมจักรประดิษฐานบนเสา ตั้งอยู่ด้านหน้าศาสนสถาน ธรรมจักร แท่น และเสา พบจากการขุดแต่งเจดีย์หมายเลข 11 เมืองโบราณอู่ทอง

 

5. ลูกปัดและเครื่องประดับทองคำ : วัตถุล้ำค่า ความงามที่สะท้อนความรุ่งเรืองของเมืองโบราณอู่ทอง ​​จัดแสดงเรื่องลูกปัดและเครื่องประดับ

ซึ่งพบบริเวณเมืองโบราณอู่ทองเป็นจำนวนมาก โบราณวัตถุสำคัญ เช่น ลูกปัดหินคาร์เนเลียนและอาเกต ซึ่งเป็นสินค้านำเข้าจากอินเดีย

 

มีอายุประมาณ 1,500 – 2,500 ปีมาแล้ว เครื่องประดับทองคำ สมัยทวารวดี และแผ่นดินเผารูปบุคคลฟ้อนรำ แสดงถึงการสวมใส่เครื่องประดับของผู้คนในสมัยทวารวดี

 

 

 

 

 

 

6. ศาสนาและความเชื่อ : จากพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ อรุณรุ่งแห่งยุคประวัติศาสตร์ไทย จัดแสดงเรื่องศาสนา และความเชื่อที่เมืองโบราณอู่ทอง

 

สันนิษฐานว่ามีการนับถือศาสนาพุทธแบบเถรวาทเป็นหลัก โดยมีการนับถือศาสนาพุทธแบบมหายานร่วมอยู่ด้วย

 

นอกจากนี้ยังพบหลักฐานการนับถือศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู และพบโบราณวัตถุที่แสดงถึงความเชื่อท้องถิ่นที่พบเฉพาะในวัฒนธรรมทวารวดี ที่ยังไม่สามารถสรุปคติในการสร้างอย่างแน่ชัด โบราณวัตถุสำคัญ

 

ได้แก่ แผ่นดินเผารูปพระภิกษุอุ้มบาตร จารึกคาถาเย ธฺมมา ซึ่งเป็นคาถาหัวใจสำคัญของศาสนาพุทธ พระพิมพ์ภาพพระสาวกมีจารึก เศียรพระพุทธรูปทองคำ เอกมุขลึงค์ ตุ๊กตารูปคนจูงลิง

ไม่เพียงเท่านั้น ยังจัดแสดงโบราณวัตถุที่เกี่ยวกับกษัตริย์ ที่สำคัญได้แก่ จารึกผ่านทองแดงมีจารึกชื่อกษัตริย์ พระพิมพ์มีจารึกชื่อกษัตริย์

 

และเหรียญมีจารึก “ศฺรีทฺวารวตี ศฺวรปุณฺย” แปลว่า “การบุณย์แห่งพระเจ้าศรีทวารวดี” แสดงถึงการมีระบบกษัติรย์ในสมัยทวารวดี

 

พระพิมพ์มีจารึกชื่อกษัตริย์สมัยทวารวดี เหรียญมีจารึก “ศฺรีทฺวารวตี ศฺวรปุณฺย” แปลว่า “การบุณย์แห่งพระเจ้าศรีทวารวดี

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร วธ.จัดพิธีอุปสมบท-บวชชีพรหมโพธิ เฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 72 พรรษา
ศาลบังกลาเทศลดโควตางานภาครัฐ หวังปลดชนวนประท้วงเลือด
พุทธศาสนิกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา อนุรักษ์วัฒนธรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ลูกสาว "เฮียตุ้ง" เปิดใจเล่านาทีถูกพ่อจับเป็นตัวประกัน ร่ำไห้ขอโทษ เสียใจต่อครอบครัว "รองหรั่ง" ถูกยิงดับ
"อธิการบดี PIM" สอนนิสิตฯ ให้เป็นผู้นำตั้งแต่เรียน ปี 1 ต้องมุ่งมั่น มีเป้าหมาย และคิดนอกกรอบ
"เจ๊จุก" ซ้ำเจ็บโพลชี้ 3 นิ้ว ล้มเหลว ยกตัวอย่างพวกสำเร็จอย่างจี๊ด คนติดคุกได้แต่มอง
ปูนบำเหน็จ รองผกก.ป.สน.ท่าข้าม เลื่อนยศเป็น “พล.ต.อ” หลังเสียชีวิตเหตุสยบชายคลั่ง ผบ.ตร.กำชับดูแลสวัสดิการครอบครัว สั่งถอดบทเรียนป้องกันซ้ำรอย
นายอำเภอเขาสมิงนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อส. เข้าช่วยขนหมู 8,000 ตัว หลังเกิดเหตุฝนตกน้ำท่วมหนักในพื้นที่ จ.ตราด
น้ำท่วม!! เข้าฟาร์มนกกระทา เจ้าของต้องรีบขนนกที่อยู่กรงชั้นล่างสุดขึ้นชั้นสอง ช่วยได้ไม่ทันทั้งหมดมีตายบางส่วนเจ้าของเผย ไม่เคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเพิ่งเจอปีนี้เป็นครั้งแรก
"วิโรจน์" มั่นใจสุด ลั่น 7 ส.ค.แค่วันปกติ ไม่ตระหนกคดียุบก้าวไกล

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น