logo

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” ประกาศผลผ่านเกณฑ์รอบอุทธรณ์ เช็ค

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" บัตรคนจนรอบใหม่ กระทรวงการคลัง ประกาศผลการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์รอบอุทธรณ์แล้ว 26,696 ราย รีบยืนยันตัวตนก่อนใช้สิทธิ

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” ประกาศ ผล บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 2566 โครงการ ลง ทะเบียน เพื่อ สวัสดิการ แห่ง รัฐ 2566 เช็ค สิทธิ์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 66 ยืนยัน ตัว ตน ผล การ ยื่น อุทธรณ์ บัตร ประชา รัฐ เช็ค สิทธิ์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 66 ยื่น อุทธรณ์ โดยล่าสุดทางด้าน กระทรวงการคลัง ได้ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์รอบอุทธรณ์แล้ว จะเริ่มใช้สิทธิได้วันไหน ดูเลยที่นี่ TOP News

ข่าวที่น่าสนใจ

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้ส่งข้อมูลผู้ที่ขออุทธรณ์กรณีไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ให้หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนนั้น

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (คณะกรรมการฯ) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในโครงการฯ ได้กำหนดวันประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติรอบอุทธรณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 โดยมีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรอบอุทธรณ์ จำนวน 26,696 ราย ซึ่งผู้ที่ขออุทธรณ์สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์
 2. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ
  • ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
  • ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันจันทร์ – วันศุกร์ตามเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ประกาศ ผล บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 2566 โครงการ ลง ทะเบียน เพื่อ สวัสดิการ แห่ง รัฐ 2566 เช็ค สิทธิ์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 66 ยืนยัน ตัว ตน ผล การ ยื่น อุทธรณ์ บัตร ประชา รัฐ เช็ค สิทธิ์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 66 ยื่น อุทธรณ์

ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์ ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

 • 1. ดำเนินการยืนยันตัวตนได้ที่
  • ธนาคารกรุงไทยฯ
  • ธนาคารออมสิน
  • ธ.ก.ส.

ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย ณ ธนาคารดังกล่าวตามวันและเวลาทำการของแต่ละธนาคาร

 • 2. เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์
  • https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ 
  • https://welfare.mof.go.th
  • ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเวลาทำการของแต่ละหน่วยงานได้ในวันถัดไป
 • 3. ธ.ก.ส. และธนาคารออมสินจะให้บริการยืนยันตัวตนจนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2566 สำหรับธนาคารกรุงไทยฯ จะให้บริการยืนยันตัวตน โดยยังไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการ สำหรับการยืนยันตัวตนในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละธนาคาร
 • 4. ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการ โดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารใดก็ได้ ทั้งนี้ การผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้า จะทำให้ผู้ได้รับสิทธิสามารถรับสิทธิสวัสดิการในกรณีที่ภาครัฐมีสวัสดิการที่จะโอนเข้าบัญชีในอนาคตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 • 5. ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 12 – 26 มิถุนายน 2566 และตรวจสอบพบว่า ผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC) จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 แต่หากผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มิถุนายน 2566 จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

โดยมีรายละเอียดวันที่ยืนยันตัวตน วันเริ่มใช้สิทธิได้ และสิทธิที่ได้ย้อนหลังดังนี้

วันที่ยืนยันตัวตน 12 มิถุนายน – 26 มิถุนายน 2566

 • เริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 กรกฎาคม 25566
 • สิทธิที่ได้ย้อนหลัง เมษายน – มิถุนายน 2566 (3 เดือน)

วันที่ยืนยันตัวตน 27 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2566

 • เริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 สิงหาคม 2566
 • สิทธิที่ได้ย้อนหลัง เมษายน – กรกฎาคม 2566 (4 เดือน)

วันที่ยืนยันตัวตน 27 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2566

 • เริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 กันยายน 2566
 • สิทธิที่ได้ย้อนหลัง เมษายน – สิงหาคม 2566 (5 เดือน)

วันที่ยืนยันตัวตน  27 สิงหาคม – 26 กันยายน 2566

 • เริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 ตุลาคม 2566
 • สิทธิที่ได้ย้อนหลัง เมษายน – กันยายน 2566 (6 เดือน)

วันที่ยืนยันตัวตน 27 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

 • เริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
 • ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

โดยผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ได้รับสิทธิที่ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 กันยายน 2566 จะได้รับวงเงินสิทธิสวัสดิการย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 เฉพาะวงเงินในส่วนของการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด (จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน) เท่านั้น กรณีมีวงเงินคงเหลือจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ประกาศ ผล บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 2566 โครงการ ลง ทะเบียน เพื่อ สวัสดิการ แห่ง รัฐ 2566 เช็ค สิทธิ์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 66 ยืนยัน ตัว ตน ผล การ ยื่น อุทธรณ์ บัตร ประชา รัฐ เช็ค สิทธิ์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 66 ยื่น อุทธรณ์

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ไม่สามารถดำเนินการยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนแทนได้ โดยจะต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ได้รับสิทธิ)
 2. หนังสือมอบอำนาจการยืนยันตัวตน (สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโครงการฯ)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
 4. บัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
 5. ใบสำคัญการหย่าหรือ ใบมรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายตาย(เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไขที่ได้ยื่นเอกสารหนังสือประกอบการพิจารณา กรณีผู้ลงทะเบียนไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเพื่อดำเนินการหย่าตามกฎหมายได้ แบบฟอร์มที่ 2)

ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ ประชาชนสามารถติดตามได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09 4858 9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ โทร. 08 5842 7102 , 08 5842 7103, 08 5842 7104 ,08 5842 7105, 08 5842 7106, 08 5842 7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ประกาศ ผล บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 2566 โครงการ ลง ทะเบียน เพื่อ สวัสดิการ แห่ง รัฐ 2566 เช็ค สิทธิ์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 66 ยืนยัน ตัว ตน ผล การ ยื่น อุทธรณ์ บัตร ประชา รัฐ เช็ค สิทธิ์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 66 ยื่น อุทธรณ์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

“ธรรมนัส” ลุยจุดรับซื้อปลาหมอคางดำ สมุทรสาคร ประเมินสถานการณ์รับมือ เตือนเกษตรกรห้ามเพาะเลี้ยง ฝ่าฝืนเสี่ยงโทษคุก
“นายกฯ” เป็นประธาน พิธีรดน้ำศพ “รองหรั่ง” ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว ย้ำพร้อมจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกำลังพล เพื่อนร่วมรุ่นตร.ร่วมอาลัย
ผู้ว่าฯตราด ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ 3 ตำบลหลังท่วมหนัก
เปิดภาพนาที นทท. ร่วงจากรถสองแถวพัทยา ล่าสุด นทท. เสียชีวิตแล้ว ในขณะที่คนขับสองแถวเข้าพบตำรวจอ้างไม่รู้ นทท. ตกรถ
ศึกชิงเก้าอี้ นายกตะเคียนเตี้ย“บางละมุง ”เสี่ยเม้า” ชนะเลือกตั้ง “นายกนพ” เตรียมร้องเรียนคัดค้านผล ต่อ กกต.
"นายกฯ" ลงพื้นที่ "สน.ห้วยขวาง" สั่งเร่งตรวจสอบ ป้ายโฆษณาซื้อขายพาสปอร์ต
ญี่ปุ่นเฝ้าระวัง ‘อากาศร้อนจัด-อุณหภูมิสูงมาก’
"น้องวาวา" เปิดใจ เหมือนได้ชีวิตใหม่ หลังเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน "ม.ท.ศ." สุดซาบซึ้งพระเมตตา "ในหลวง" มอบโอกาสทางการศึกษา
ศาลไม่ให้ประกันตัว "ก๊วน 3 นิ้ว" ร้องเพลงหมิ่นจาบจ้วงเบื้องสูง สุดท้ายคอตกเข้าคุก
"ครูแก้ว"​ หรือสหายแสง​ รื้อสวนยางเกือบ ​100 ไร่ ปลูกทุเรียนหลากสายพันธุ์ สร้างแหล่ง​เรียนรู้​ให้ชุมชน

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น