สภาองค์กรผู้บริโภค เปิดทางสปน.ตรวจสอบ 16 องค์กรสมาชิก ที่ถูกร้องเรียนว่าไม่มีตัวตน

สภาองค์กรผู้บริโภค เปิดทางสปน.ตรวจสอบ 16 องค์กรสมาชิก ที่ถูกร้องเรียนว่าไม่มีตัวตน

สภาองค์กรผู้บริโภค เผยส่งหนังสือตอบกลับสปน. เปิดทางให้ตรวจสอบองค์กรสมาชิก 16 องค์กร ที่ถูกร้องเรียนว่าไม่มีตัวตน - ไม่มีผลงาน พร้อมยืนยันการได้มาอย่างถูกต้องของสภาองค์กรผู้บริโภคเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายทุกประการ ขอสปน. กำหนดกรอบเวลาตรวจสอบให้ชัดเจน ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรฯ ที่ถูกร้องเรียน

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.)   โพสต์เฟซบุ๊กว่า จากการที่มีผู้ร้องเรียนต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ว่าองค์กรของผู้บริโภค จำนวน 16 องค์กร ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ว่าองค์กรเหล่านั้นไม่มีตัวตน ไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการได้มาซึ่งสภาองค์กรผู้บริโภคในปัจจุบันนั้น

 

วันนี้ (8 สิงหาคม 2564) สภาองค์กรผู้บริโภคได้ส่งหนังสือตอบกลับ สปน. โดยระบุว่า สภาฯ มีการชะลอการดำเนินการของ 16 องค์กรสมาชิกตามที่ สปน. เสนอมา และเพื่อให้ สปน. ได้ดำเนินการเรื่องการตรวจสอบและวินิจฉัย พร้อมขอให้กำหนดกรอบเวลาตรวจสอบให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรที่ถูกกล่าวหา เนื่องจาก สปน. มีข้อมูล และ หลักฐานขององค์กร ทำให้สามารถตรวจสอบได้ทันที

 

ในหนังสือตอบกลับดังกล่าว ได้ระบุสาระสำคัญว่า  ปัจจุบัน สภาองค์กรของผู้บริโภคยังไม่มีการสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งได้ชะลอการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของผู้บริโภค จำนวน 16 องค์กร จนกว่า สปน. จะวินิจฉัยเสร็จ อย่างไรก็ตาม  คณะกรรมการนโยบายและสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ชี้แจงถึงกระบวนการการการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคต่อ สปน. ว่าเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ดังนี้

 

  1. การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ครบถ้วนทุกขั้นตอน

 

  1. ผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นการประชุมตามมาตรา 11 ตามที่กฎหมายกำหนดภายใน 30 วัน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยมีองค์กรของผู้บริโภคที่เป็นผู้ร่วมก่อการเข้าร่วมประชุมจำนวน 148 องค์กร จากจำนวน 151 องค์กร และที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบข้อบังคับ เลือกตั้งประธานและรองประธานจำนวน 2 คน และเลือกตั้งคณะกรรมการนโยบาย รวมทั้งได้กำหนดนโยบาย แนวทางและแผนงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของสภาองค์กรของผู้บริโภค พร้อมจัดทำข้อเสนองบประมาณเสนอปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

  1. การยื่นจดแจ้งความเป็นองค์กรของผู้บริโภคต่อนายทะเบียนตามมาตรา 6 จะเป็นไปตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกลางเป็นผู้กำหนดเท่านั้น ซึ่งองค์กรของผู้บริโภคที่ยื่นจดแจ้งความเป็นองค์กรของผู้บริโภคทุกองค์กรได้ผ่านการการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัดตามคุณลักษณะต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดในมาตรา 5 และมาตรา 6 โดยละเอียดถี่ถ้วน ดังนั้น องค์กรของผู้บริโภคทั้ง 16 องค์กรที่ถูกตรวจสอบก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่ผ่านการจดแจ้งจากนายทะเบียนกลางด้วยเช่นเดียวกัน จึงแสดงว่า องค์กรของผู้บริโภคทั้ง 16 องค์กรต่างผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากนายทะเบียนจังหวัดและนายทะเบียนกลาง มีความเป็นองค์กร มีผลงานคุ้มครองผู้บริโภคตามที่กฎหมายกำหนดไว้

 

  1. จากการตรวจสอบเบื้องต้นของสำนักงานสภาองค์กรผู้บริโภค พบว่า 16 องค์กรของผู้บริโภคที่ถูกตรวจสอบในครั้งนี้ มีคุณลักษณะความเป็นองค์กรครบถ้วนตามมาตรา 3 มาตรา 5 และเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันยื่นจดแจ้งตามมาตรา 6 ซึ่งยังคงมีการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

 

– กลุ่มองค์กรที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ จำนวน 7 องค์กร ได้แก่ (1) กลุ่มเอ็มลี้รักสุขภาพ จ.ลำพูน (2) ฮ่วมใจ๋หล่ายดอย จ.ลำพูน (3) กลุ่มช่วยเพื่อนชาวลี้ จ.ลำพูน (4) กลุ่มฟ้าหลังฝน จ.ลำพูน (5) กลุ่มฮักภูซาง จ.พะเยา (6) กลุ่มแสงตะวัน จ.ลำปาง (ซึ่งเป็นชื่อที่ถูกต้องแล้ว ไม่ใช่กลุ่มทานตะวัน) (7) ชมรมพลังใหม่ 2001 จ.ลำปาง

 

– กลุ่มองค์กรที่มีประสบการณ์งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านต่าง ๆ จำนวน 4 องค์กร ได้แก่ (1) เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น (2) กลุ่มผู้เสียหายเสาสัญญาณโทรศัพท์ตำบลน้ำแวน จ.พะเยา (3) ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ต.แม่กัวะ จ.ลำปาง (4) ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ต.เสริมซ้าย จ.ลำปาง

 

– กลุ่มองค์กรที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จำนวน 3 องค์กร ได้แก่ (1) ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ต.หนองใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด (2) ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ต.โคกล่าม จ.ร้อยเอ็ด (3) ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ต.เมืองบัว จ.ร้อยเอ็ด

 

– กลุ่มองค์กรที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคกับประชาชนกลุ่มเฉพาะ คือ กลุ่มคนพิการและกลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ (1) กลุ่มพึ่งตนเองบ้านแม่ป๊อก จ.ลำพูน (2) ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคคนพิการ ต.แม่กัวะ จ.ลำปาง

 

จากที่กล่าวไปข้างต้น องค์กรของผู้บริโภคที่จะผ่านการจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคจะต้องผ่านการการตรวจสอบจากนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัดตามคุณลักษณะต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น สภาองค์กรของผู้บริโภค เห็นว่า การตรวจสอบและวินิจฉัยของ สปน. สามารถดำเนินการได้โดยเร็ว ไม่ควรสร้างขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและควรมีกรอบเวลาที่ชัดเจนในการตรวจสอบ

 

ท้ายสุด สภาองค์กรของผู้บริโภค ขอให้ สปน. เร่งกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการตรวจสอบสถานะ 16 องค์กรของผู้บริโภค เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับองค์กรของผู้บริโภคที่ถูกร้องเรียน รวมทั้งการดำเนินงานของสภาฯ นอกจากนี้ จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายนัดพิเศษ เมื่อ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สภาฯ ได้มีมติให้จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อประสานงานและสนับสนุนการแสวงหาข้อเท็จจริงกรณี 16 องค์กรของผู้บริโภคด้วยเช่นเดียว

.

#ผู้บริโภค #สภาองค์กรของผู้บริโภค

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก