No data was found

“สมัครงาน” กฟผ. ประกาศรับ 412 อัตรา ผ่านออนไลน์ 8-14 พ.ย.นี้

กฟผรับสมัครงาน, กฟผ., สมัครงาน, ก ฟ ผ สมัคร งาน 2565, สมัคร งาน ก ฟ ผ, สมัคร งาน ราชการ, ก ฟ ผ มี ตํา แห น่ ง อะไร บ้าง

กดติดตาม TOP NEWS

"สมัครงาน" กฟผ. ประกาศแล้ว! ตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และลักษณะงานที่ กฟผ. เปิดรับสมัครงานประจำปี 2565 จำนวน 412 อัตรา

ก ฟ ผ สมัคร งาน 2565 สมัคร งาน ก ฟ ผ สมัคร งาน ราชการ “สมัครงาน” กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อัปเดต ประกาศเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 412 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 -14 พฤศจิกายน 2565 ติตตามต่อได้ที่นี่ TOP News

ข่าวที่น่าสนใจ

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ ที่ 32/2565 เรื่อง การรับสมัครงาน ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 412 อัตรา โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

 

 

 

กฟผรับสมัครงาน, กฟผ., สมัครงาน, ก ฟ ผ สมัคร งาน 2565, สมัคร งาน ก ฟ ผ, สมัคร งาน ราชการ, ก ฟ ผ มี ตํา แห น่ ง อะไร บ้าง

 

 

 

1. อัตราที่รับสมัคร

 • อัตราทั่วไป : ไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร
 • อัตราภูมิภาค : ผู้สมัคร หรือบิดา มารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร

2. รายละเอียดเกี่ยวกับจำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัครของตำแหน่งที่สมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติแต่ละตำแหน่ง จำนวนอัตราที่รับสมัคร เป้นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับกฟผ. ว่าด้วยบุคคลตามแนบท้ายประกาศ
 • ต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา และมีคุณสมบัติที่กำหนดตามแนบท้ายประกาศ
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกินเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบ รับสมัครงานออนไลน์

 

 

 

ระดับคุณวุฒิที่รับสมัคร

– ปวช. ปวส. : ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร

– ปริญญาตรี : ไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร

– ปริญญาโท ปริญญาเอก : ไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร

 • ผู้สมัครเพศชายต้องมีสถานภาพพ้นภาระทางการทหารแล้วเท่านั้น
 • ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิปริญญา ต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ ดังนี้

– TOEIC : ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน

– TOEFL : ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

– IELTS : ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน

– CU-TEP : ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

– TU-GET : ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องเป็นการสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร ทั้งนี้ หากได้รับคัดเลือกและ กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันผลการทดสอบได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องทดสอบใหม่ และนำผลคะแนนตามเกณฑ์มายื่นภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด

 

 

 

กฟผรับสมัครงาน, กฟผ., สมัครงาน, ก ฟ ผ สมัคร งาน 2565, สมัคร งาน ก ฟ ผ, สมัคร งาน ราชการ, ก ฟ ผ มี ตํา แห น่ ง อะไร บ้าง

4. การรับสมัคร

สมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. เท่านั้น โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. ตามขั้นตอน ดังนี้

 • เข้าเว็บไซต์ www.egat.co.th เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อประกาศรับ “สมัครงาน” และเข้าระบบรับสมัครงานออนไลน์
 • ให้ผู้สมัครศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน
 • ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถสมัครได้เพียง 1 รหัสตำแหน่งเท่านั้น และโปรดตรวจสอบ ตำแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สถานที่ปฏิบัติงาน และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของรหัสตำแหน่ง ก่อนตัดสินใจเลือกรหัสตำแหน่ง
 • ผู้สมัครสามารถเลือกศูนย์ทดสอบในการทดสอบข้อเขียนได้จำนวน 1 ศูนย์ทดสอบ ดังนี้

– ศูนย์ทดสอบส่วนกลาง (จัดทดสอบที่กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล)

– ศูนย์ทดสอบภาคเหนือ (จัดทดสอบที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดลำปาง)

– ศูนย์ทดสอบภาคใต้ (จัดทดสอบที่จังหวัดกระบี่ หรือจังหวัดสงขลา)

– ศูนย์ทดสอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จัดทดสอบที่จังหวัดขอนแก่น)

 • กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และแนบเอกสารให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด ก่อนยืนยัน เพื่อส่งใบสมัคร เนื่องจาก เมื่อยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไขโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • หลังยืนยันส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกำหนดรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ให้ผู้สมัครชำระเงินผ่านการตัดบัญชีธนาคาร (QR Payment) ได้ทุกธนาคารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ภายในระยะเวลาที่ระบบกำหนด (ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ยืนยันการส่งใบสมัคร) หากไม่ สามารถชำระเงินได้ทันตามระยะเวลา ผู้สมัครสามารถเข้าระบบเพื่อกำหนดรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ชำระเงินใหม่ได้ตลอดเวลาที่อยู่ในช่วงการรับสมัคร โดยการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบภายในวันที่ กฟผ. กำหนด ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. -15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22.00 น. เท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 270 บาท ค่าบริการรับชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตจำนวน 30 บาท รวมเป็นเงิน 300 บาท (ค่าธรรมเนียมทั้งสองส่วนจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

กฟผรับสมัครงาน, กฟผ., สมัครงาน, ก ฟ ผ สมัคร งาน 2565, สมัคร งาน ก ฟ ผ, สมัคร งาน ราชการ, ก ฟ ผ มี ตํา แห น่ ง อะไร บ้าง

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ

 • กฟผ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบข้อเขียน ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565เวลา 10.00 น. ทาง เว็บไซต์กฟผ.
 • หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเป็นผู้มีความบกพร่องทางสายตา โปรดแจ้ง กฟผ. เพื่อจัดทำ ชุดข้อสอบสำหรับผู้มีความบกพร่องทางสายตา ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.
 • กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบข้อเขียน กฟผ. จะแจ้งกำหนดการทดสอบข้อเขียนให้ผู้สมัคร ทราบอีกครั้งในภายหลัง โดยกำหนดการในเบื้องต้นจะดำเนินการจัดทดสอบในช่วงเดือนธันวาคม 2565 ทั้งนี้ กำหนดการอาจ มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 • กฟผ. จะพิจารณาผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยเรียงลำดับจากคะแนนทดสอบข้อเขียนสูงสุดลดหลั่นลงมาตามจำนวนที่เหมาะสมกับอัตราที่เปิดรับสมัคร และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th
 • ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test) ทดสอบ ทัศนคติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และทดสอบสุขภาพจิต ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่ กฟผ. กำหนด
 • หากไม่เข้ารับการทดสอบ กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นจาก กฟผ.

 

 

***รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม : คลิกที่นี่ (เนื่องจาก เนื้อหาดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น)***

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ “สมัครงาน” ก ฟ ผ มี ตํา แห น่ ง อะไร บ้าง

อัตราทั่วไป จำนวน 328 อัตรา

1. ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 185 อัตรา

 • ระดับปริญญาโท (จำนวน 11 อัตรา)
  – สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  – สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง
  – สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
  – สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมแหล่งน้ำ
  – สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี วิศวกรรมปฐพี
  – สาขาวิชาวิศวกรรมชายฝั่ง
 • ระดับปริญญาตรี (จำนวน 174 อัตรา)
  – สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  – สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม
  – สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  – สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง
  – สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต
  – สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  – สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม วิศวกรรมระบบควบคุม
  – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
  – สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  – สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
  – สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
  – สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมโลหการและวัสดุ
  – สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
  – สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมแหล่งน้ำ

 

 

 

กฟผรับสมัครงาน, กฟผ., สมัครงาน, ก ฟ ผ สมัคร งาน 2565, สมัคร งาน ก ฟ ผ, สมัคร งาน ราชการ, ก ฟ ผ มี ตํา แห น่ ง อะไร บ้าง

2. ตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา (ระดับปริญญาตรี)

– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

3. ตำแหน่งนักธรณีวิทยา จำนวน 1 อัตรา (ระดับปริญญาตรี)

– สาขาวิชาธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี ธรณีศาสตร

4. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา (ระดับปริญญาตรี)
– สาขาวิชาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีอุตสาหกรรม
– สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม หน้า
– สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
– สาขาวิชาชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล
– สาขาวิชาการจัดการป่าไม้
5. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 8 อัตรา (ระดับปริญญาตรี)

 • ระดับปริญญาโท (จำนวน 1 อัตรา)
  – สาขาวิชานิติศาสตร์
 • ระดับปริญญาตรี (จำนวน 7 อัตรา)
  – สาขาวิชานิติศาสตร์

6. ตำแหน่งนักบัญชี จำนวน 2 อัตรา (ระดับปริญญาตรี)
– สาขาวิชาบัญชี

7. ตำแหน่งเศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา (ระดับปริญญาโท)
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

กฟผรับสมัครงาน, กฟผ., สมัครงาน, ก ฟ ผ สมัคร งาน 2565, สมัคร งาน ก ฟ ผ, สมัคร งาน ราชการ, ก ฟ ผ มี ตํา แห น่ ง อะไร บ้าง
8. ตำแหน่งวิทยากร จำนวน 24 อัตรา (ระดับปริญญาตรี)
– สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์
– สาขาวิชาการปกครอง การเมืองการปกครอง
– สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
– สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
– สาขาวิชานิติศาสตร์
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ
– สาขาวิชาบัญชี
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– สาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์
– สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
– สาขาวิชาจิตวิทยา จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
– สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์
– สาขาวิชาวนศาสตร์ วนศาสตร์ชุมชน

9.ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ระดับปริญญาตรี)
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

10. ตำแหน่งช่าง จำนวน 97 อัตรา (ปวส.)

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (จำนวน 96 อัตรา)
  – สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง
  – สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล
  – สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างติดตั้งและบำรุงรักษา
  – สาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง
  – สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
  – สาขาวิชาช่างระบบวัดคุม ช่างระบบควบคุม
  – สาขาวิชาช่างเชื่อม ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
  – สาขาวิชาช่างสำรวจ
  – สาขาวิชาช่างเคมีอุตสาหกรรม ช่างปิโตรเคมี ช่างเทคโนโลยียางและพอลีเมอร์
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (จำนวน 1 อัตรา)
  – สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างติดตั้งและบำรุงรักษา

กฟผรับสมัครงาน, กฟผ., สมัครงาน, ก ฟ ผ สมัคร งาน 2565, สมัคร งาน ก ฟ ผ, สมัคร งาน ราชการ, ก ฟ ผ มี ตํา แห น่ ง อะไร บ้าง

อัตราภูมิภาค จำนวน 84 อัตรา
1. ภาคกลาง จำนวน 48 อัตรา

 • วิศวกร (จำนวน 3 อัตรา)
  – ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  – ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • วิทยากร (จำนวน 4 อัตรา)
  – ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  – ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • พนักงานวิชาชีพ (จำนวน 1 อัตรา)
  – ระดับ ปวส. สาขาวิชาการจัดการ การจัดการทั่วไป / เกษตรกรรม พืชศาสตร์ / ภูมิทัศน์
 • ช่าง (จำนวน 40 อัตรา)
  – ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง
  – ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล
  – ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง
  – ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

2. ภาคเหนือ จำนวน 21 อัตรา

 • วิศวกร (จำนวน 5 อัตรา)
  – ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  – ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม
  – ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้า
 • นักธรณีวิทยา (จำนวน 1 อัตรา)
  – ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี ธรณีศาสตร์
 • วิทยากร (จำนวน 2 อัตรา)
  – ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ
 • พนักงานวิชาชีพ (จำนวน 1 อัตรา)
  – ระดับ ปวส. สาขาวิชาบัญชี / เลขานุการ
 • ช่าง (จำนวน 12 อัตรา)
  – ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง
  – ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล
  – ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างติดตั้งและบำรุงรักษา
  – ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง
  – ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
  – ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างเชื่อม ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
  – ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างสำรวจ

กฟผรับสมัครงาน, กฟผ., สมัครงาน, ก ฟ ผ สมัคร งาน 2565, สมัคร งาน ก ฟ ผ, สมัคร งาน ราชการ, ก ฟ ผ มี ตํา แห น่ ง อะไร บ้าง

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 อัตรา

 • วิศวกร (จำนวน 3 อัตรา)
  – ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  – ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  – ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง
 • ช่าง (จำนวน 3 อัตรา)
  – ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง
  – ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างติดตั้งและบำรุงรักษา
  – ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
  – ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

4. ภาคใต้ จำนวน 9 อัตรา

 • ช่าง (จำนวน 9 อัตรา)
  – ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง
  – ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล
  – ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง
  – ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

กฟผรับสมัครงาน, กฟผ., สมัครงาน, ก ฟ ผ สมัคร งาน 2565, สมัคร งาน ก ฟ ผ, สมัคร งาน ราชการ, ก ฟ ผ มี ตํา แห น่ ง อะไร บ้าง

 

อัตราเงินเดือนแรกเข้า “สมัครงาน” กฟผ.

 • ปวช. 13,000 บาท
 • ปวส. 14,500 บาท
 • ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 17,000 บาท
 • ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) 18,800 บาท
 • ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ 21,800 บาท
 • ปริญญาโท 20,600 บาท
 • ปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ 25,400 บาท

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน
 • มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 • สามารถทำงานให้แก่ กฟผ. ได้เต็มเวลา
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 • ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษ เพราะกระทำผิดวินัยถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์การสาธารณะอื่น
 • ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ บุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบติดยาเสพติดให้โทษ หรือไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับถูกพักราชการ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
 • ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง ซึ่งมีฐานะเทียบเท่า หรือพนักงาน สมาชิกและผู้บริหารองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
 • ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

 

 

 

ข้อมูล : กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

"ปิยบุตร" พล่านหนุนรื้อแก้รธน.ทั้งฉบับ แบไต๋ทำไมเตือนรัฐบาล อย่าเสี่ยงทำประชามติ 3 รอบ
มาหล่อเลย! "ปิยบุตร" แนะรัฐบาล 2 วิธีทำรธน.ใหม่ไม่แตะหมวด 1 และ 2 โดยไม่เสี่ยงทำประชามติสูญเปล่า
รัฐบาลแนะ ลูกหนี้ "กยศ." ถูกดำเนินคดี รีบเข้าเจรจา ปรับโครงสร้าง ขยายเวลาชำระ
ชัวร์! “พิชัย” รัฐมนตรีป้ายแดง "ขุนคลัง1" ย่องเข้าทำเนียบฯพบ "นายกฯ" กรอกข้อมูลคุณสมบัติรัฐมนตรี
ถอดทุกคำพูด "เช็ค สุทธิพงษ์" เปิดใจเล่าได้สัมผัส "พีระพันธุ์" ยอมรับประทับใจการทำงานมาก
ระทึกอีกแล้ว "สารเคมี" รั่วไหล ควันขาวลอยโขมงทั่วโรงงาน ย่านพระรามที่ 2 เจ้าหน้าที่เร่งระดมระงับเหตุวุ่น
อีกแล้ว 2 ฝรั่งคู่รักเล่นสยิวในทะเล หน้าหาด "เกาะพีพี" ไม่แคร์สายตาผู้คน
โซเชียลวิจารณ์หนัก "ทีมเชื่อมจิต" ออกแถลงการณ์ร้องนายกฯ ฟ้องสื่อ ปล่อยเฟคนิวส์ "น้องไนซ์" จี้ปฏิรูปวงการ
สภาพอากาศวันนี้ อุตุฯ เผยรับมืออากาศร้อนจัด อุณหภูมิพีคสุด 43 องศาฯ เตือน 44 จว. โดน "พายุฤดูร้อน" ถล่มหนัก
Deepfake อีลอน มัสก์ ทำหญิงเกาหลีใต้สูญเงินเกือบ 2 ล้าน

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น