ซีพีเอฟ โชว์ผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่ง ช่วยสร้างความสำเร็จให้เกษตรกร หนุนสังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

กดติดตาม TOP NEWS

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ Social Value Thailand เผยผลการประเมินผลตอบแทนทางสังคม(Social Return on Investment : SROI) ของโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกรคอนแทรคฟาร์มมิ่งของบริษัท คิดเป็นมูลค่ารวม 4,574 พันล้านบาท หนุนเกษตรกรและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่มั่นคง และยังส่งผลดีต่อการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม สอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

1591512

นายสมพร เจิมพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ร่วมกับ Social Value Thailand องค์กรชั้นนำด้านมาตรฐานการประเมินผลตอบแทนทางสังคมตามมาตรฐานสากล ได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ หรือ ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) ของการดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรคอนแทรคฟาร์มมิ่ง (Contract Farming) ของซีพีเอฟ ใคำนวณคุณค่าของโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย เกษตรกรในโครงการฯ ผู้ดำเนินงานของซีพีเอฟ ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ และ คู่ค้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ซึ่งได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลจากองค์กรภายนอก ทั้งนี้ พบว่า เกษตรกรที่ร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรฯ ประเภทประกันรายได้จำนวน 3,093 ราย ได้รับผลตอบแทนทางสังคม (SROI) 4.28 เท่า คิดเป็นมูลค่า 4,574 ล้านบาท แบ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ด้านเศรษฐกิจมีมูลค่า 4,144 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 91 ของผลสัมฤทธิ์ทั้งหมด ผลตอบแทนด้านสังคมมีมูลค่า 376 ล้านบาท ส่วนผลสัมฤทธิ์ด้านสิ่งแวดล้อมอีก 54 ล้านบาท

“การประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกรคอนแทรคฟาร์มมิ่งของซีพีเอฟ ช่วยสะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการฯ ที่รวมถึงผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ ความมั่นคงและโอกาสที่เกษตรกรและครอบครัวได้รับ รวมถึงช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และความมั่นคงด้านอาหาร สอดคล้องกับกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสและรอบด้านอีกด้วย” นายสมพงศ์กล่าว

1591513

ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ปี 2518 ซีพีเอฟ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบพันธสัญญา หรือ คอนแทรคฟาร์มมิ่ง (Contract Farming) แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้หลักคิด “เกษตรกรคือคู่ชีวิต” ที่ร่วมกันผลิตและส่งมอบสินค้าอาหารคุณภาพมาตรฐานสูง ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคไทยและทั่วโลก การประเมินผลตอบแทนทางสังคมเกษตรกรเลี้ยงสุกรขุนแบบประกันรายได้ในครั้งนี้ยังช่วยให้บริษัทฯ บริหารจัดการผลสัมฤทธิ์จากโครงการฯ เปรียบเทียบกับโอกาสการลงทุนในด้านต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาและขยายผลการดำเนินโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และรองรับความต้องการของผู้บริโภค

ผลตอบแทนในมิติเศรษฐกิจ นอกจากการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงจากการเลี้ยงสุกรแล้ว โครงการฯ ยังช่วยลดความเสี่ยงเปรียบเทียบกับการเป็นผู้ประกอบการเอง มีตลาดรองรับสินค้าแน่นอน มีความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตอาหารในด้วยมาตรฐานเดียวกับบริษัท ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคระบาด และยังมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการใช้พลังงานที่มาจากระบบก๊าซซีวภาพจากมูลสุกร (biogas)ทดแทนการใช้กระแสไฟฟ้า และที่สำคัญ จากการดำเนินโครงการฯ กับบริษัทฯ ช่วยให้เกษตรกรมีเครดิตในการเข้าถึงแหล่งทุนจากธนาคารได้ง่าย ซึ่งช่วยลดต้นทุนทางการเงินไม่ต้องกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยสูง และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจในสังคมควบคู่กัน

1591514

สำหรับ ผลตอบแทนมิติด้านสังคม นอกจากจะช่วยส่งเสริมเกษตรกรไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วยังมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีเวลากับครอบครัวมากขึ้น ลูกหลานมีโอกาสทางการศึกษาในระดับสูงมากขึ้น ขณะเดียวกัน เกษตรกรยังมีสุขภาพที่ดี ลดอัตราการเจ็บป่วยจากลดใช้สารเคมี รวมทั้งช่วยให้เกษตรกรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และเป็นที่ยอมรับจากชุมชน และจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ความมั่นคงในอาชีพและรายได้ยังช่วยเกษตรกรลดความกังวลในการชำระหนี้หรือการไม่มีงานทำอีกด้วย

1591515

ในส่วนของ ผลตอบแทนในมิติด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผลจากเกษตรกรในโครงการฯ ได้รับการถ่ายทอดมีความรู้ด้านการจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือระบบกรีนฟาร์ม การติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพ (biogas) ในการบำบัดมูลสุกรและน้ำที่ใช้ในฟาร์ม ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบจากกลิ่นกับชุมชน พร้อมกันนี้ สามารถแบ่งปันน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบก๊าซชีวภาพให้กับเกษตรกรนำมาเพาะปลูกพืชรอบฟาร์ม ส่งผลให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และบรรเทาผลกระทบจากการภัยแล้งได้อีกด้วย

1591516

โครงการคอนแทรคฟาร์มของซีพีเอฟ ยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติได้ถึง 9 ข้อ ประกอบด้วย ข้อที่ 1 การขจัดยุติความยากจน ข้อ 2 การขจัดความอดอยาก สร้างความมั่นคงทางอาหาร ข้อที่ 4 ส่งเสริมโอกาสการศึกษาที่มีคุณภาพ ข้อที่ 7 การเข้าถึงพลังงานที่ยั่งยืน ข้อที่ 8 การสร้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ข้อที่ 10 การลดความเหลื่อมล้ำ ข้อที่ 12 การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ข้อที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข้อที่ 15 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก.

1591517

1591518

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดู LIVE รายการ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก