สกลนครพนม 1120X280
สกลนครพนม

“สินเชื่อ บ้าน 2565” ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ เงินน้อยกู้ที่นี่

กดติดตาม TOP NEWS

"สินเชื่อ บ้าน 2565" ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ธอส. สานต่อโครงการ บ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้กู้ซื้อที่อยู่อาศัย เช็คด่วน ครบจบที่นี่

“สินเชื่อ บ้าน 2565” ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สานต่อ โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่เริ่มต้นทำงานสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุ ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง กู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาซื้อ – ขาย ไม่เกิน 1,200,000 บาท ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง และทรัพย์ NPA ของ ธอส. TOP News นำข้อมูลรายละเอียดมาให้แล้ว

“สินเชื่อ บ้าน 2565”

 • ดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก 1.99% ต่อปี เงินงวดคงที่นานถึง 84 งวด
 • ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี
 • ฟรี ค่าธรรมเนียม 4 ประเภท
 1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
 2. ค่าประเมินราคาหลักประกัน
 3. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 4. ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง

ลงทะเบียนผ่าน Mobile Application : GHB ALL

สินเชื่อ บ้าน 2565

สินเชื่อ บ้าน 2565

สินเชื่อ บ้าน 2565

ดาวน์โหลด Mobile Application GHB ALL ได้ที่

กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงิน โครงการบ้านล้านหลังระยะที่ 2 ธอส.

 • ตั้งแต่วันนี้ และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรมวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการ ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิในการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกําหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

* หมายเหตุ นิยามคำว่า อาคาร หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย  ยกเว้น บ้านเช่าและแฟลต

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อราย / ต่อหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1 – ปีที่ 4 = 1.99% ต่อปี
 • ปีที่ 5 – ปีที่ 7 = MRR-2.00% ต่อปี
 • ปีที่ 8 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน
 1. กรณีรายย่อยทั่วไป = MRR-0.75% ต่อปี
 2. กรณีสวัสดิการหักเงินเดือน = MRR-1.00% ต่อปี
 3. กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ = MRR

** หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

 • ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม จำนวน 4 รายการ ดังนี้
 1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้)
 2. ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 2,300 บาท)
 3. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาทต่อราย)
 4. ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)

คุณสมบัติกู้เงิน “สินเชื่อ บ้าน 2565” โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ธอส.

 • ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อหน่วย โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ กลุ่มคนวัยทำงานหรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ

เอกสารส่วนบุคคล

 1. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

 • พนักงานประจำ
 1. ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 2. สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 1. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 2. สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 3. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 4. รูปถ่ายกิจการ
 5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับ  สำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่น ๆ (ถ้ามี)

*** หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารต่าง ๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร

สินเชื่อ บ้าน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : ghbank

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น