ผู้ว่าฯนนทบุรี ออกคำสั่ง ฉบับที่ 38 สั่งปิด 19 สถานที่เพิ่ม มีผลวันนี้!

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๑๔๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๘) ตามที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี รวม ๓๗ ฉบับ สั่งให้ปิดสถานที่บางแห่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว รวมถึงมีการผ่อนปรนคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วน เพื่อเป็นการป้องกันมีให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิต-19 ไปแล้ว นั้น

ปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิด-19 ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทวีคูณทุกจังหวัดอย่างรวดเร็ว และแพร่กระจายไปในผู้สัมผัสในครอบครัว กลุ่มเพื่อน ที่ทำงาน เป็นเหตุให้การแพร่ระบาดอาจมีมากขึ้นจนเกินศักยภาพของระบบบริการสาธารณสุข ทั้งห้องพักผู้ป่วย เครื่องมือแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่จะรองรับได้ จากการสอบสวนโรคในระยะที่ผ่านมาพบว่ามีสถานที่บางแห่งเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค ประกอบกับในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดนนหนูรีได้มีการประกาศสั่งปิดสถานที่บางแห่งไว้เป็นการชั่วคราว อันอาจส่งผลให้สถานที่ลักษณะเดียวกันในเขตพื้นที่จังหวัตนนทบุรีเกิดความหนาแน่นจนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายของโรค และไต้มีการประกาศยกระตับให้จังหวัตนนทบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗ (๑)ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๑) ฉบับลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการควบคุมบางสถานที่เพิ่มเติม โดยให้ยังใช้ควบคู่กับคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๐๑๙/๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๕) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๑๒๑/๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.
๒๕๖๔ ดังนี้

ข้อ ๑ ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้เพิ่มเติม เป็นการชั่วคราว
(๑) โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร
(๒) สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก
(๓) สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์
(๔) สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
(๕) โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด
(๖) สถานที่เล่นโบว์สิ่ง
(๗) สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส
(๘) พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และหอศิลป์
(๙) ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ
(๑๐) สถานรับเลี้ยงเต็ก (ยกเว้นสถานที่รับเลี้ยงเต็กในโรงพยาบาล และที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืน เป็นปกติธุระ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน
(๑๑) สถานดูแลผู้สูงอาย (ยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)
(๑๒) สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใตส่วนหนึ่งของร่างกาย ร้านทำเล็บ
(๑๓) สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกเสริมความงาม สถานเสริมความงาม และคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม
(๑๔) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม) สถานประกอบกิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า
(๑๕) สนามแข่งขันทุกประเภท
(๑๖) สถานที่แสดงมหรสพ หรือสถานที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ
(๑๗) ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม เปิดได้เฉพาะกิจกรรม สระ ตัด ซอย แต่งผมและต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน
(๑๘) สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ และสวนดอกไม้
(๑๙) สนามกีฬาทุกประเภททั้งในร่มและกลางแจ้ง สนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ สนามมวย โรงเรียนสอนมวย โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม) สถาบันสีลาศหรือสอนสีลาศ และสระน้ำเพื่อ การเล่นกีฬาหรือเพื่อการทำกิจกรรมทางน้ำในบึง

ข้อ ๒ กำหนดมาตรการควบคุมที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการ ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด สำหรับการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในระหว่างการเปิดจำหน่ายในร้าน เพิ่มเติม ดังนี้

(๑) ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและระหว่างที่นั่งอย่างน้อย ๒ เมตร กรณีมีระยะห่างไม่ถึง ๒ เมตรแต่ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ต้องจัดให้มีฉากกั้น
(๒) การจำหน่ายอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ให้ปรับรูปแบบการบริการโดยงดการตักอาหารส่วนกลางด้วยตนเอง และงดการตักอาหารในภาชนะหรืออุปกรณ์ร่วมกัน
(๓) จัดให้มีระบบคิวหรือเรียงลำตับ โดยให้พื้นที่รอคิวหรือเรียงลำดับมีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๓ เมตร

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรือประสงค์ได้รับคำปรึกษาสามารถติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๒ , ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๓, ๐๖๑-๑๗๒-๒๕๓๔ และ ๐๖๑-๑๗๔-๒๒๖๐

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นข้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่ข้อที่ได้มีการกำหนดอัตราโทษสูงสุดไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

177569931 298239945147586 4371417705993288578 n

 

176069361 298239961814251 7850944243558713576 n

 

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

สนับสนุน TOPNEWS ด้วยการซื้อสินค้าคุณภาพจาก Sbuyzone 

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก