No data was found

“อนุทิน” ถกผู้ว่าฯ ภาคเอกชนกลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน เดินหน้า 15 โครงการเร่งด่วน ชงครม.สัญจรอนุมัติ

กดติดตาม TOP NEWS

"อนุทิน" ถกผู้ว่าฯ ภาคเอกชนกลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน เดินหน้า 15 โครงการเร่งด่วน ชงครม.สัญจรอนุมัติ

อนุทิน” ถกผู้ว่าฯ ภาคเอกชนกลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน เดินหน้า 15 โครงการเร่งด่วน ชงครม.สัญจรอนุมัติ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้ (18 มี.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ได้เป็นประธานการประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พะเยา เชียงราย น่านและแพร่) โดยมีนายดนุชา พิชยนันทร์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายโชตนรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา และผ่านระบบออนไลน์

โดยการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกชนครั้งนี้ เป็นการรับฟังข้อเสนอเพิ่มเติม ต่อเนื่องจากการประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 67 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 15 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 395.88 ล้านบาท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ณ จังหวัดพะเยา ในวันพรุ่งนี้ (19 มี.ค.67) ซึ่งทั้งหมดเป็นโครงการเร่งด่วนที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน 1 ปี ประกอบด้วย โครงการของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 11 โครงการ วงเงิน 250 ล้านบาท และโครงการที่เป็นข้อเสนอของภาคเอกชน 4 โครงการ วงเงิน 145.88 ล้านบาท โดยทั้งหมดจะเป็นการขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น

 

ข่าวที่น่าสนใจ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นายอนุทินระบุว่าการประชุมครั้งนี้ ได้รับฟังข้อเสนอจากผู้แทนทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างครบถ้วน ซึ่งจะได้มีการสรุปและนำเสนอต่อที่ประชุม ครม. ในวันพรุ่งนี้ โดยมั่นใจว่า ครม. จะพิจารณาข้อเสนอต่างๆ เพื่อนำไปสู่การผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติเพื่อเสนอต่อ ครม. ในวันที่ 19 มี.ค. 67 เป็นการการกลั่นกรองร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากทั้งหมด จํานวน 89 โครงการ ใน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 โครงการที่มีความพร้อมและดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี ที่สศช. สํานักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทยร่วมกับจังหวัด ลงพื้นที่พิจารณากลั่นกรอง จํานวน 11 โครงการ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy tourism สู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ และยั่งยืน วงเงิน 20 ล้านบาท 2.โครงการ A Cup to Village เพิ่มขีดความสามารถการเป็นนวัตกรด้านชาและกาแฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน วงเงิน 15 ล้านบาท 3. โครงการยกระดับสินค้าและบริการด้านสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 วงเงิน 15 ล้านบาท 4. โครงการเชียงรายเป็นเมืองแห่งสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City) วงเงิน 50 ล้านบาท 5.โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วงเงิน 26.12 ล้านบาท 6.โครงการยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง ตามแนวทางตลาดนํา นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ จังหวัด พะเยา วงเงิน 23.88 ล้านบาท 7. โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวน่านสู่ท่องเที่ยวคุณภาพสูง วงเงิน 14 ล้านบาท 8. โครงการน่านเมืองเก่ามีชีวิต สร้างสรรค์ เมืองแห่งวัฒนธรรมสู่มรดกโลก วงเงิน 21 ล้านบาท 9. โครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง (กาแฟ) จังหวัดน่าน วงเงิน 15 ล้านบาท 10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเก่าแพร่ วงเงิน 45 ล้านบาท และ 11. โครงการยกระดับการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าจังหวัดแพร่ วงเงิน 5 ล้านบาท

กลุ่มที่ 2 โครงการซึ่งเป็นข้อเสนอของภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดและจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จํานวน 78 โครงการ ซึ่ง สศช. สํานักงบประมาณ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และภาคเอกชน ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความพร้อมและดำเนินแล้วเสร็จภายใน 1 ปี มีจํานวน 4 โครงการ วงเงินรวม 145.88 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 1202 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันต้นแหน – ป่าแดด ตําบลโรงช้าง อําเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย วงเงิน 50 ล้านบาท 2) โครงการอํานวยความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมเชียงรายเมืองแห่งสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City) วงเงิน 50 ล้านบาท 3) โครงการพลิกโฉมถนนสายวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Soft Power พะเยา วงเงิน 25.88 ล้านบาท และ 4) โครงการสูบน้ำขึ้นดอย สอย PM2.5 สร้างป่าคาร์บอนเครดิต วงเงิน 20 ล้านบาท

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นายอนุทิน ระบุว่าในส่วนที่เป็นข้อเสนอของเอกชนนี้มีอีก 1 กลุ่มโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน ที่ประกอบไปด้วย 4 โครงการย่อย ที่ประชุมเห็นว่ามีความพร้อมในการดำเนินการเช่นกัน แต่เนื่องจากเป็นรายการที่จะได้รับการสนับสนุนตามงบประมาณรายจ่ายปี 2568 อยู่แล้ว ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้เสนอ ครม. อนุมัติเพื่อให้ดำเนินการขอใช้จ่ายจากงบประมาณประจำปี 2568 ต่อไป รวมวงเงิน 34.87 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน สายบ้านฝั่งหมิ่น บานนาก้า อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วงเงิน 9.86 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน สายบ้านเด่น บ้านห้วยลี่ อำเภอเมืองน่าน วงเงิน 9 ล้านบาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนาก้อ -บ้านสบกอน 2 อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 9.9 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายบ้านตอน บ้านป่าต้าง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 6.11 ล้านบาท

สำหรับอีก 74 โครงการ ที่เอกชนเสนอ แม้จะไม่ได้เสนอให้ได้รับการจัดสรรงบกลางในครั้งนี้ แต่จะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการกำชับเร่งรัด เพื่อให้มีการดำเนินการตามข้อเสนอของภาคเอกชน เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ในช่วงท้ายการประชุมหลังจากได้มีการพิจารณาโครงการที่จะเสนอต่อ ครม. เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ทั้ง 4 จังหวัดประกอบด้วย พะเยา เชียงราย น่านและแพร่ ได้นำเสนอทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด และจังหวัด รวมถึงให้ตัวแทนภาคเอกชน นำเสนอโครงการ แนวทางการพัฒนาพื้นที่ในมุมมองของภาคเอกชน พร้อมกับประเด็นที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนในระยะต่อไปด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

"รมว.อุดมศึกษาฯ" เปิดโครงการ "สร้างโอกาสการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ" นำบุคคลต้นแบบ ร่วมปลุกแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ทั่วปท.
หนุ่ม 45 ท้องเสียเข้าห้องน้ำวัด แต่พลาดท่าลื้นล้มหัวฟาดพื้นดับ
"เอกภพ" นำทีมสายไหมต้องรอด เข้าเจรจาสาวจิตป่วน คุกคามชาวบ้าน ส่งตัวบำบัดรักษา
ยิ่งใหญ่อลังการ "งานฮักบั้งไฟพุเตย ปีที่ 23" ขบวนแห่จัดเต็ม นางรำกว่า 500 คน บรรยากาศคึกคัก สนุกสนาน
ค้นบ้านอดีตเพื่อนชาย "พิมพ์ กรกนก" อินฟลูฯ ชื่อดัง พบ 7 ไฟล์ถูกส่งต่อ ตร.ไซเบอร์เผยรู้ตัวคนทำแล้ว
“ธนกร” หนุน “รัฐบาล-สมศักดิ์” ผุดนโยบายผู้เสพ ขยายผลผู้ขาย ตามยึดทรัพย์ผู้ผลิต ยันยาบ้า 1 เม็ดก็มีความผิด
"ศุภมาส" ร่วมประชุมนวัตกรรมนานาชาติ พร้อมผลักดันการแพทย์ไทย พัฒนาระบบป้องกันเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือด
"หมอเหรียญฯ" ตัดสินใจสมัครสว.แล้ว ลั่นไม่กลัวสอบตกเพราะระบบล็อกเลือกตั้ง เหตุมีภาระสำคัญป้องแก้ 112 กลั่นกรองคนทำหน้าที่ในองค์กรอิสระ
หนุ่มวัยเบญจเพส ป่วยจิตเวช หูแว่ว วิ่งหนีขึ้นไปบนรางรถไฟฟ้า ก่อนโดดลงมาดับกลางถนนพหลโยธิน-ขาเข้า
"นายกฯ" นำคณะ "สวมชุดผ้าขาวม้า-ผ้าไทย" เดินโชว์กลางเมืองมิลาน อวดสายตาชาวโลก

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น