ผู้ว่าฯนนทบุรี ออกคำสั่ง ฉบับที่ 37 เข้มขอความร่วมมืองดออกนอกบ้าน ตั้งแต่ 21.00น.-04.00 น.

ผวจ.นนทบุรี มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรีเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการควบคุมบางสถานที่เพิ่มเติม

วันที่ 24 เม.ย.64 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าจังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๑๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๗) ตามที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี รวม ๓๖ ฉบับ สั่งให้ปิดสถานที่บางแห่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว รวมถึงมีการผ่อนปรนคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วนเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ไปแล้ว นั้น

ปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิด-19 ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทวีคูณ และกระจายไปทุกจังหวัดอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสัมพันธ์กับสถานบันเทิง กิจกรรมรวมกลุ่ม งานเลี้ยงสังสรรค์ และแพร่กระจายไปในผู้สัมผัสในครอบครัว กลุ่มเพื่อน ที่ทำงาน เป็นเหตุให้การแพร่ระบาดอาจมีมากขึ้นจนเกินศักยภาพของระบบบริการสาธารณสุข ทั้งห้องพักผู้ป่วย เครื่องมือแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่จะรองรับได้จากการสอบสวนโรคในระยะที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ติดเชื้อเข้าไปใช้บริการในสถานที่บางประเภท ซึ่งหากยังคงเปิดให้บริการอยู่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโรค และมีสถานที่บางแห่งเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค ประกอบกับได้มีการประกาศยกระดับให้จังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับประกาศ เรื่อง การขยายระยะ เวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว ราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๑) ฉบับลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) (ฉบับที่ ๓) ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรีตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการควบคุมบางสถานที่เพิ่มเติม โดยให้ยังใช้ควบคู่กับคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ ๑๐๑๙/๒๔๖๔ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๕) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้

ข้อ ๑ ปิดสถานที่ ดังต่อไปนี้ เป็นการชั่วคราว
(๑) สนามชนโค สนามชนไก่ สถานที่ซ้อมประลองไก่ สนามกัดปลา รวมทั้งสนามซ้อมหรือสนาม
ประกวด – แข่งขัน – ฝึกซ้อมสัตว์ หรือกิจกรรมในทำนองเดียวกัน

(๒) สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด
(๓) สถานที่เล่นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนน้ำและสวนสนุก ทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา สระว่ายน้ำ (รวมถึงสระว่ายน้ำของหมู่บ้านหรืออาคารชุดพักอาศัย)

ข้อ ๒ ห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
(๑) ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการแพโรค เว้นแต่ การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อหรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออุปการะ หรือการใช้สถานที่ตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ ของ ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
(๑.๑) เป็นการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๑.๒) เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือ ให้การอุปการะแก่บุคคล
(๑.๓) เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยได้รับอนุญาต จากผู้ว่าราชการจังหวัด

(๒) ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า ๑๐ คน เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

ข้อ ๓ กำหนดมาตรการควบคุมที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ดังนี้
(๑) การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้าน ได้ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา และให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลักษณะของการนำไปบริโภคที่อื่นได้จนถึงเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา
(๒) ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุราตลอดเวลา
(๓) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
(๔) ร้านสะดวกซื้อ ชูเปอร์มาร์เกต ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกินเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา สำหรับร้าน หรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา ๐๔.๐๐ นาฬิกา
(๕) ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา
(๖)สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม ทั้งนี้ สถานที่ประกอบกิจการออกกำลังกาย (Fitness) ให้เปิดดำเนินการได้โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ งดการเล่นแบบรวมกลุ่ม การอบตัว หรืออบไอน้ำแบบรวม

ข้อ ๔ กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรคเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถานหรือสถานที่ทำงาน หรือเดินทางไปในสถานที่สาธารณะ หรือสถานที่ใด ๆ

สำหรับบุคคลซึ่งอยู่ในร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ใด ๆ ที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่น หรืออยู่รวมกันของคนหมู่มาก ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยด้วยทุกครั้ง ตลอดเวลา

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคในข้อนี้ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

(๒) ให้ประชาชนงดการรวมกลุ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกสถานที่ เว้นแต่การดื่มของสมาชิกภายในครอบครัวภายในที่พักอาศัยเท่านั้น

 

ข้อ ๕ ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักภายหลังเวลา ๒๑.๐๐ น. จนถึง ๐๔.๐๐ น. ของวันถัดไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

 

ข้อ ๖ ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนจัดให้มีการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานงดการทานอาหารร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 

ข้อ ๗ ให้ยังคงถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ ๑๐๑๙/๒๔๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๕) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ในข้อ ๔ – ๘ โดยเคร่งครัด

 

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรือประสงค์ได้รับคำปรึกษาสามารถติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๒, ๐๖๑-๓๙๔-๕๔๐๓, ๐๖๑-๑๗๒-๒๕๓๔ และ ๐๖๑-๑๗๔-๒๒๖๐

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ผู้ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่ข้อที่ได้มีการกำหนดอัตราโทษสูงสุดไว้แล้วทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

175961513 296312495340331 4909486975384051251 n

 

174195217 296312555340325 2738369188198786872 n

 

174876644 296312595340321 1059862157093884740 n

 

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

สนับสนุน TOPNEWS ด้วยการซื้อสินค้าคุณภาพจาก Sbuyzone 

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก