No data was found

“พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์” เข้าร้องป.ป.ช. เอาผิด นายกฯ-คณะกรรมการ ก.ตร. ปมแต่งตั้งผบ.ตร. ไม่เป็นธรรม

กดติดตาม TOP NEWS

"พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์" เข้าร้องป.ป.ช. เอาผิด นายกฯ-คณะกรรมการ ก.ตร. ปมแต่งตั้งผบ.ตร. ไม่เป็นธรรม

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ฉายาวีรบุรุษนาแก พร้อมด้วย นายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายกระดูกเหล็ก ได้มาร้องทุกข์ต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. เพื่อเอาผิดกับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ตร. ประกอบด้วย

1) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กตร.

2) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ อดีตผบ.ตร.

3) พล.ต.อ.ชินภัทร สารสิน รอง ผบ.ตร.

4) พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก อดีตรอง ผบ.ตร.

5) พล.ต.อ.วินัย ทองสอง อดีตรอง ผบ.ตร.

6) พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ

7) ศ.ศุภชัย ยาวะประภาษ นายกสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ,

8) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาไทย,

9) นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,

10) น.ส.อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ

ข่าวที่น่าสนใจ

รวม 10 คน ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบวินิจฉัยและชี้มูลความผิด นายกฯ-ก.ตร. 9 คน ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม ป.อาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และมาตรา 91 และข้อหาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กรณีแต่งตั้ง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็น ผบ.ตร.คนใหม่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ตร. ได้เสนอชื่อ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร.คนปัจจุบัน เพื่อให้คณะกรรมการ ก.ตร. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ซึ่งปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 9 คน ข้างต้น ได้มีมติเห็นชอบให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ เป็น ผบ.ตร. ซึ่งขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 258 ง.(4) ซี่งมีหลักว่า การแต่งตั้งต้องคำนึงถึงอาวุโส และความรู้ความสามารถประกอบกัน เป็นการผิดต่อ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 มาตรา 78 (1) ซึ่งบัญญัติว่า “มาตรา 78 การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 77 (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (1) การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 77 (1) ให้นายกรัฐมนตรี คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 77 (1) โดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน โดยเฉพาะประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนหรืองานป้องกันปราบปราม เสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง” อีกทั้งยังผิดต่อพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กรณี พล.ต.อ.วินัย ทองสอง กับ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ที่นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีการเข้าค้นบ้านพักของข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่และเคหสถานอื่นหลายแห่งทั่วประเทศ กรณี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. อาจมีผลทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ตามความในมาตรา 16 เจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวจึงบัญญัติไม่ให้มาทำหน้าที่พิจารณาทางการปกครองในเรื่องการพิจารณาแต่งตั้ง ผบ.ตร. เพราะ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. มีคุณสมบัติที่สามารถได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ได้เช่นเดียวกันกับ รอง ผบ.ตร. อีก 3 คน จึงเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรี ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 13 และ 16 เพราะถือว่าพล.ต.อ.วินัย ทองสอง กับ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ มีส่วนได้เสีย ซึ่งผลการประชุม กตร. วันที่ 27 กันยายน มีมติเสียงข้างมาก 9 ต่อ 1 งดออกเสียง 2 เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็น ผบ.ตร.คนต่อไป นั้น โดย พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ซึ่งเป็น ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิจากการเลือกตั้ง คัดค้านไม่เห็นชอบ นายเศรษฐา ทวีสิน และ รศ.ประทิต สันติประภพ กตร. งดออกเสียง

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เปิดเผยอีกว่า หากการคัดเลือก ผบ.ตร.ครั้งนี้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 มาตรา 78 (1) ผู้ที่จะได้รับคัดเลือกคือ ลำดับที่ 1 พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ ซึ่งมีอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน โดยเฉพาะประสบการณ์ในงานสอบสวน สืบสวน หรืองานป้องกันและปราบปราม ซึ่งมีอายุราชการ 24 ปี ส่วนลำดับที่ 2 คือพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล มีอายุราชการ 18 ปี ลำดับที่ 3 พล.ต.อ.กิตติรัตน์ พันธ์เพ็ชร มีอายุราชการ 22 ปี ส่วนลำดับที่ 4 พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล มีอายุราชการเพียง 10 ปี เท่านั้น ไม่ควรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น ผบ.ตร. การกระทำของนายกรัฐมนตรีกับพวก จึงเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และมาตรา 91 และผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2560(4)

ด้าน ทนายอนันต์ชัย เปิดเผยว่า หลังจากนี้อาจจะยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อส่งให้ศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจคณะหนึ่ง หรือ ก.พ.ค.ตร. วินิจฉัยว่า การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และขอให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ หรือดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

รายชื่อบุคคลถูก เสรีพิศุทธ์ ฟ้อง ปปช.

คณะกรรมการ กตร. ได้แก่ 1) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กตร., 2) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ อดีตผบ.ตร., 3) พล.ต.อ.ชินภัทร สารสิน รอง ผบ.ตร., 4) พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก อดีตรอง ผบ.ตร., 5) พล.ต.อ.วินัย ทองสอง อดีตรอง ผบ.ตร., 6) พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ, 7) ศ.ศุภชัย ยาวะประภาษ นายกสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ, นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาไทย, 9) นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 10) น.ส.อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงประกอบพิธีเจิมเรือหลวงช้าง
"รมว.อุดมศึกษาฯ" เปิดโครงการ "สร้างโอกาสการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ" นำบุคคลต้นแบบ ร่วมปลุกแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ทั่วปท.
หนุ่ม 45 ท้องเสียเข้าห้องน้ำวัด แต่พลาดท่าลื้นล้มหัวฟาดพื้นดับ
"เอกภพ" นำทีมสายไหมต้องรอด เข้าเจรจาสาวจิตป่วน คุกคามชาวบ้าน ส่งตัวบำบัดรักษา
ยิ่งใหญ่อลังการ "งานฮักบั้งไฟพุเตย ปีที่ 23" ขบวนแห่จัดเต็ม นางรำกว่า 500 คน บรรยากาศคึกคัก สนุกสนาน
ค้นบ้านอดีตเพื่อนชาย "พิมพ์ กรกนก" อินฟลูฯ ชื่อดัง พบ 7 ไฟล์ถูกส่งต่อ ตร.ไซเบอร์เผยรู้ตัวคนทำแล้ว
“ธนกร” หนุน “รัฐบาล-สมศักดิ์” ผุดนโยบายผู้เสพ ขยายผลผู้ขาย ตามยึดทรัพย์ผู้ผลิต ยันยาบ้า 1 เม็ดก็มีความผิด
"ศุภมาส" ร่วมประชุมนวัตกรรมนานาชาติ พร้อมผลักดันการแพทย์ไทย พัฒนาระบบป้องกันเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือด
"หมอเหรียญฯ" ตัดสินใจสมัครสว.แล้ว ลั่นไม่กลัวสอบตกเพราะระบบล็อกเลือกตั้ง เหตุมีภาระสำคัญป้องแก้ 112 กลั่นกรองคนทำหน้าที่ในองค์กรอิสระ
หนุ่มวัยเบญจเพส ป่วยจิตเวช หูแว่ว วิ่งหนีขึ้นไปบนรางรถไฟฟ้า ก่อนโดดลงมาดับกลางถนนพหลโยธิน-ขาเข้า

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น