logo

“ยื่น อุทธรณ์ บัตร คนจน ผ่าน เว็บไซต์” บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ห้ามลืมสิ่งนี้เด็ดขาด

ยื่น อุทธรณ์ บัตร คนจน ผ่าน เว็บไซต์

"ยื่น อุทธรณ์ บัตร คนจน ผ่าน เว็บไซต์" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 กระทรวงการคลัง ย้ำผู้ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาเงื่อนไขหนี้สิน ห้ามลืมทำสิ่งนี้เด็ดขาด

“ยื่น อุทธรณ์ บัตร คนจน ผ่าน เว็บไซต์” บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ เว็บ ยื่น อุทธรณ์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ เว็บไซต์ ยื่น อุทธรณ์ บัตร คนจน วิธี ยื่น อุทธรณ์ บัตร คนจน ใน เว็บไซต์ ยื่น อุทธรณ์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ ผ่าน เว็บไซต์ โดยล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออุทธรณ์ของผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จะมีเนื้อหาอย่างไรบ้าง ดูได้เลยที่นี่ TOP News

ข่าวที่น่าสนใจ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าจากการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเขาร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการฯ) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 พบว่าประชาชนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ โดยขอชี้แจงรายละเอียดกระบวนการขออุทธรณ์ ดังนี้

1. ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ สามารถยื่นขออุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2566 (62 วัน) โดยสามารถดำเนินการผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
1.1 ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์

ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิดตามที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชน ระบบจะแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติ ให้ผู้ลงทะเบียนคลิกปุ่ม ‘ผลการตรวจสอบ’
 • ผู้ลงทะเบียนกรอก วันเดือนปีเกิดตามที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชน และรหัส Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน และคลิกปุ่ม ‘ยืนยันตัวตน’
 • ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการพิจารณาคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ หากผู้ลงทะเบียนที่ต้องการขออุทธรณ์ ให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และคลิกปุ่ม ‘ยืนยันการอุทธรณ์’
 • ระบบขึ้นข้อความ โปรดยืนยันการขออุทธรณ์ ให้ผู้ลงทะเบียน คลิกปุ่ม ‘ยืนยันการอุทธรณ์’ อีกครั้ง
 • เมื่อผู้ลงทะเบียนคลิกปุ่ม ‘ยืนยันการอุทธรณ์’ เรียบร้อยแล้ว ระบบขึ้นข้อความ ‘สำเร็จ’ ให้ผู้ลงทะเบียนคลิกปุ่ม ‘ตกลง’
 • ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกพิมพ์เอกสารการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติโดย คลิกปุ่ม ‘พิมพ์เอกสารยืนยันการอุทธรณ์’ ยกเว้น ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเกณฑ์หนี้สินผู้ลงทะเบียนจะต้องพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ประกอบการขอแก้ไขข้อมูล

ยื่น อุทธรณ์ บัตร คนจน ผ่าน เว็บไซต์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ เว็บ ยื่น อุทธรณ์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ เว็บไซต์ ยื่น อุทธรณ์ บัตร คนจน วิธี ยื่น อุทธรณ์ บัตร คนจน ใน เว็บไซต์ ยื่น อุทธรณ์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ ผ่าน เว็บไซต์

1.2 ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่

 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเน้นย้ำว่า เมื่อผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติได้ทำการยื่นขออุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากประสงค์ขอตรวจสอบและ/หรือขอแก้ไขข้อมูล ขอให้ดำเนินการติดต่อที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนดเพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ยื่น อุทธรณ์ บัตร คนจน ผ่าน เว็บไซต์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ เว็บ ยื่น อุทธรณ์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ เว็บไซต์ ยื่น อุทธรณ์ บัตร คนจน วิธี ยื่น อุทธรณ์ บัตร คนจน ใน เว็บไซต์ ยื่น อุทธรณ์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ ผ่าน เว็บไซต์

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ และ/หรืออุทธรณ์สิทธิได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการตรวจสอบสิทธิ และ/หรืออุทธรณ์ได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

และเมื่อผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวได้ทำการยื่นขออุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว หากประสงค์ขอตรวจสอบและ/หรือขอแก้ไขข้อมูล ขอให้ดำเนินการติดต่อที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนดเพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ ประชาชนสามารถติดตามได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https:// welfare.mof.go.th

ยื่น อุทธรณ์ บัตร คนจน ผ่าน เว็บไซต์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ เว็บ ยื่น อุทธรณ์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ เว็บไซต์ ยื่น อุทธรณ์ บัตร คนจน วิธี ยื่น อุทธรณ์ บัตร คนจน ใน เว็บไซต์ ยื่น อุทธรณ์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ ผ่าน เว็บไซต์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ญี่ปุ่นเฝ้าระวัง ‘อากาศร้อนจัด-อุณหภูมิสูงมาก’
"น้องวาวา" เปิดใจ เหมือนได้ชีวิตใหม่ หลังเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน "ม.ท.ศ." สุดซาบซึ้งพระเมตตา "ในหลวง" มอบโอกาสทางการศึกษา
ศาลไม่ให้ประกันตัว "ก๊วน 3 นิ้ว" ร้องเพลงหมิ่นจาบจ้วงเบื้องสูง สุดท้ายคอตกเข้าคุก
"ครูแก้ว"​ หรือสหายแสง​ รื้อสวนยางเกือบ ​100 ไร่ ปลูกทุเรียนหลากสายพันธุ์ สร้างแหล่ง​เรียนรู้​ให้ชุมชน
"นายกฯ" ย้ำรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครูทั้งประเทศ ชี้หนี้คือต้นตอ ปัญหาชีวิต-เศรษฐกิจของชาติ
เช็กเลย ปภ.เตือน 44 จว. "เหนือ-อีสาน-กลาง-ใต้" ระวังน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน 24-31 ก.ค.นี้
จีนพัฒนาผ้าจากเส้นใยหินทำธงชาติในภารกิจสำรวจดวงจันทร์
รถไฟไทย-ลาวช่วยเชื่อมต่อการเดินทางไทย-ลาว-จีน
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงร่วมออกแบบชุด อุปรากรระดับโลก “มาดามบัตเตอร์ฟลาย” วธ.เชิญชวนประชาชนร่วมรับชม โอเปร่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
แฮรีสลั่นจะเอาชนะทรัมป์ในศึกเลือกตั้งสหรัฐ

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น