จุฬาฯ สอบสวน-ลงโทษ อบจ.-นิสิต กรณีนำคลิปผู้ต้องหา ม.112 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่

จุฬาฯ สอบสวน-ลงโทษ อบจ.-นิสิต กรณีนำคลิปผู้ต้องหา ม.112 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ ทำบันทึกตำหนิ-ตักเตือน อบจ. กรณีเปิดคลิปผู้ต้องหา ม.112 ในการปฐมนิเทศนิสิตใหม่จุฬาฯ ระบุเนื้อหาบางส่วนในคลิปแสดงออกถึงความหยาบคาย ไม่ถูกกาลเทศะ ส่งเรื่องให้คณะกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิต พิจารณาสอบสวนและลงโทษนิสิตที่เกี่ยวข้อง

สำนักบริหารกิจการนิสิต ที่ อว.64.2.3.2/0779/2564 วันที่ 4 สิงหาคม ทำหนังสือถึงนายกสโมสรนิสิต องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำหนิ และตักเตือนการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ที่นำคลิปผู้ต้องหาคดี 112 มาเปิดในช่วงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่มีใจความว่า

เรื่อง ตำหนิและตักเตือนการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและการให้ข้อมูลนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
เรียนนายกสโมสรนิสิต องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักบริหารกิจการนิสิตขอส่งบันทึกข้อความนี้ให้แก่ท่านเพื่อตำหนิและตักเตือนการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและการให้ข้อมูลนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา และขอแจ้งให้ทราบว่าสำนักบริหารกิจการนิสิตได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิตเพื่อพิจารณาสอบสวนและลงโทษผู้กระทำผิดวินัยนิสิตจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยมีรายละเอียดังต่อไปนี้

ตามที่องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) และสำนักบริหารกิจการนิสิตร่วมกันจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้นิสิตใหม่มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และดำรงความเป็นเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ตามหลักการและเหตุผลที่ท่านได้เสนอขออนุมัติโครงการมาแล้วนั้น

สำนักบริหารกิจการนิสิตซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมของนิสิตและปลูกฝังให้นิสิตมีคุณธรรมกำกับความรู้ มีจริยธรรม กอปรด้วยวิจารณญาณ จิตใจเสียสละและความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมขอยืนยันว่าสำนักบริหารกิจการนิสิตสนับสนุนกิจกรรมและการแสดงออกของนิสิตที่ไม่ผิดกฎหมาย ตลอดจนศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทย มีมารยาท ให้เกียรติผู้อื่น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย ไม่กระทำการอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

สำหรับการจัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น ในฐานะที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนิสิต อบจ. ท่านจึงมีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมดูแลการดำเนินงานทั้งปวงของ อบจ.ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ อีกทั้งต้องให้คำแนะนำ ประสานชมรมหรือกลุ่มนิสิตให้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมภายใต้กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังควรตระหนักดีว่าในกระบวนการเสนอขออนุมัติจัดโครงการให้เกิดความเรียบร้อย จำเป็นต้องระบุรูปแบบ ขั้นตอนและรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมดอย่างชัดเจน และเมื่อโครงการได้รับการอนุมัติแล้ว ท่านยังมีหน้าที่ควบคุมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมตามที่ได้ตกลงกันไว้ และตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่ง อบจ.มีหน้าที่ดำเนินการในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมานั่น มีการสอดแทรกคลิปการสัมภาษณ์ที่ผ่านการตัดต่อแล้วของแขกรับเชิญ โดยมิได้มีการประชุมหารือร่วมกันหรือแจ้งให้สำนักบริหารกิจการนิสิตทราบล่วงหน้า รวมทั้งการเปิดคลิปดังกล่าวก็มิได้กำหนดไว้ในรายละเอียดกิจกรรม เนื้อหาบางส่วนในคลิปดังกล่าวยังแสดงออกถึงความหยาบคายทั้งวาจา กริยา ท่าทาง การแต่งกายที่ไม่เหมาะสม ซึ่งไม่ถูกกาลเทศะ ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และไม่สมควรกระทำเป็นอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ทั้ง ๆ ที่ท่านและผู้เกี่ยวข้องในฐานะผู้นำนิสิตจำต้องตระหนักถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่มหาวิทยาลัยและผู้อื่น แต่ก็ยังเจตนาเปิดคลิปดังกล่าวนั้นให้แก่นิสิตใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่

นอกจากนี้ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 อบจ.ซึ่งท่านเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการดำเนินการยังได้เผยแพร่เอกสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาหลายส่วนที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม โดยมิได้แจ้งให้สำนักบริหารกิจการนิสิตทราบล่วงหน้าหรือระบุอยู่ในรายละเอียดของกิจกรรมที่ขออนุมัติแต่อย่างใด

สำนักบริหารกิจการนิสิตขอตำหนิการกระทำของท่านและกรรมการบริหาร อบจ.ในการจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งสองกรณีดังกล่าวข้างต้น และขอตักเตือนท่านและกรรมการบริหาร อบจ.ว่า ในการจัดกิจกรรมใด ๆ ก็ตามในภายหน้า อบจ.ต้องคำนึงถึงกฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม กาลเทศะ และวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทย มีมารยาท ให้เกียรติผู้อื่น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย ไม่กระทำการอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยและผู้อื่น รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

อนึ่ง สำนักบริหารกิจการนิสิตได้ส่งเรื่องทั้งสองกรณีดังกล่าวข้างต้นให้คณะกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิต พิจารณาสอบสวนและลงโทษนิสิตที่เกี่ยวข้องแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี

 

S 36544516

S 36544517

S 36544518

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก