No data was found

“ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่” 65 อัปเดตแล้ว เริ่มวันไหนเช็คเลย

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ลง ทะเบียน บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 2565 ออนไลน์ วัน นี้ ลง ทะเบียน บัตร คนจน รอบ ใหม่ วัน ไหน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กดติดตาม TOP NEWS

"ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กระทรวงการคลัง อัปเดตแล้ว เริ่มลงทะเบียนได้วันไหน จะเริ่มใช้จ่ายได้เมื่อไหร่ เช็คเลย

“ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่” ลง ทะเบียน บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 2565 ออนไลน์ วัน นี้ ลง ทะเบียน รับ สิทธิ์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ ขึ้น ทะเบียน บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ การ ลง ทะเบียน บัตร คนจน รอบ ใหม่ ลง ทะเบียน บัตร คนจน รอบ ใหม่ วัน ไหน ล่าสุด กระทรวงการคลัง อัปเดตแล้ว เปิดให้ลงทะเบียนวันไหน ผ่านช่องทางใดบ้าง ที่นี่ TOP News มีคำตอบ

 

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ

“ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่”  โดยทางด้าน นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (คณะกรรมการฯ) ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2565 โดยมีมติเห็นชอบการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ดังนี้

 

1. ระยะเวลาในการเปิดรับลงทะเบียน โครงการฯ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ http://welfare.mof.go.th
 • ลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานเมืองพัทยา สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาธนาคารออมสิน และสาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

ทั้งนี้ ช่วงเวลาในการเปิดรับลงทะเบียน หากตรงกับวันเสาร์ – วันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง

 

 

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ลง ทะเบียน บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 2565 ออนไลน์ วัน นี้ ลง ทะเบียน บัตร คนจน รอบ ใหม่ วัน ไหน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 

2. การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนภายในเดือนมกราคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ http://welfare.mof.go.th โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติของโครงการฯ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ที่ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทยฯ โดยสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
 • สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติของโครงการฯ สามารถดำเนินการยื่นเรื่องอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 มกราคม 2566

 

 

3. การใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติ และยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเริ่มใช้สิทธิตามโครงการฯ ได้ โดยเป็นการใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุหรือมีบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่ใช่แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้เปลี่ยนเป็นบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) และในส่วนของวันที่จะเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไป

 

ทั้งนี้ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันจะยังคงใช้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันสุดท้ายก่อนที่จะมีการเริ่มใช้สิทธิใหม่ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

 

 

 

4. คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 มีดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นบุคคล ดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

 

 • รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)
 • ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)

 

 

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ลง ทะเบียน บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 2565 ออนไลน์ วัน นี้ ลง ทะเบียน บัตร คนจน รอบ ใหม่ วัน ไหน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 

 • อสังหาริมทรัพย์ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว)

1. ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)

  • 1.1 กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว: บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา และ/หรือ ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
  • 1.2 กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

2. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย: ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

(กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว)

1. ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)

1.1 กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว

  • 1.1.1 กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา / กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา

 

  • 1.1.2 กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร / กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

1.2 กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่

2. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย: ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่

 

 • ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ได้แก่ วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ/หรือ วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

 

 

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 47 หน่วยงาน ซึ่งมีทั้งหน่วยงานที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียนและหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติ โดยกระทรวงการคลังจะจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการฯ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ กระทรวงการคลัง เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปอย่างเรียบร้อย และดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

 

 

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ลง ทะเบียน บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 2565 ออนไลน์ วัน นี้ ลง ทะเบียน บัตร คนจน รอบ ใหม่ วัน ไหน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

"นายกฯ" เตรียมเรียกประชุม ครม.เศรษฐกิจนัดพิเศษ หลัง ศก.ไทยโตรั้งท้ายในอาเซียน
"เทพไท" แนะ "พิชิต" ลาออกรมต. ชี้ควรยอมเสียม้ารักษาขุน
"อดีตบิ๊กข่าวกรอง" ชี้ 2 จุดตายเก้าอี้นายกฯ ลุ้นระทึกศาลรธน.นัดวันพิจารณาคำร้อง 40 สว.
เปิดใจ "อาจารย์ดัง" ร่ายเวทมนตร์ ใช้แปรงทองเหลืองขัดตัว ชี้เป็นวิชาชาตรี มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
"บุรีรัมย์" เหลืองทั้งจังหวัด เด็กนร.กว่า 170,000 คน ร่วมสวมเสื้อ "๑๐ ลูกของพ่อ" เทิดพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา "ในหลวงครบ 6 รอบ"
"บิ๊กโอ๋" ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 6) เข้าร่วม “ประชุม การดำเนินการทางวินัย ครั้งที่ 5/2567"
เปิดใจ "แม่สามเณรใบบุญ" สิ้นพ.ค.ให้ลูกสึกมาเรียนต่อ หวังให้เป็นนักธุรกิจสืบทอดกิจการที่บ้านต่อ
ชาวบ้านปะทะเดือด หวิดวางมวย "สส.ก้าวไกล" ปมหาปล่อยรถขนกากสารเคมีกลับโรงงาน
เจ้าของร้านสุดทน เข้าแจ้งตร. หลังถูกแก๊งเงินกู้ กดดันทวงหนี้หน้าร้าน ทำจิตตก ลูกค้าไม่เข้า
สภาพอากาศวันนี้ ชุ่มฉ่ำต่อเนื่อง กรมอุตุฯ เตือน 66 จว.รับมือฝนถล่มหนัก กทม.ก็ไม่รอด

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น