“ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่” ปี 2565 เช็คลิสต์หลักเกณฑ์ ที่นี่

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

กดติดตาม TOP NEWS

"ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่" เดือนสิงหาคม 2565 ล่าสุด กรมบัญชีกลาง เปิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทะเบียน ลงทะเบียนได้ที่ไหน วันไหน เช็คเลย

“ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่” บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2565 บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ เดือน สิงหาคม บัตร คนจน เดือน สิงหาคม 65 โดยล่าสุดทางด้าน กรมบัญชีกลาง ได้เปิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปี 2565 ลงทะเบียนได้ที่ไหน ลงทะเบียนเมื่อไหร่ คุณสมบัติมีอะไรเพิ่มเติมจากรอบเก่าบ้าง เช็คเลยที่นี่ TOP News

 

 

 

“ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่” สืบเนื่องจากเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการเสนอข่าวว่า กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบปี 65 ในเดือนสิงหาคม นี้ ล่าสุดทางด้าน กรมบัญชีกลาง ได้ออกมาเปิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทะเบียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลงทะเบียนเมื่อไหร่

 • ขณะนี้กระทรวงการคลัง กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อม และจะประกาศให้ทราบอีกครั้งว่าจะเริ่มเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่

 

หน่วยงานที่รับลงทะเบียน

 • สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด
 • ธนาคารออมสิน (ทุกสาขา)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ทุกสาขา)
 • ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) (ทุกสาขา)
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต
 • สำนักงานเมืองพัทยา
 • ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ

 

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วจะต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่?

 • หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต่อต้องลงทะเบียนใหม่
 • หากลงทะเบียนรอบใหม่ ‘ผ่าน’ สามารถใช้บัตรเดิมต่อไปได้ จนถึงก่อนวันที่จะเริ่มใช้บัตรประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
 • หากลงทะเบียนรอบใหม่ ‘ไม่ผ่าน’ ภาครัฐยังคงให้ใช้สิทธิต่อไปได้จนถึงวันสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มโครงการใหม่

 

สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • หากลงทะเบียนและได้รับสิทธิ สามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นโครงการฯ เป็นต้นไป (โดยบัตรประชาชนที่จะสามารถใช้สิทธิได้ ต้องเป็นบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์กการ์ดเท่านั้น)

 

 

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

 

 

 

“ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่” คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 มีดังนี้

 • สัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็น ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง ส.ส.  ส.ว.

 รายได้

 • บุคคล รายได้ต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ครอบครัว รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท

ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ

 • บุคคล ทรัพย์สินทางการเงินต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท

(การตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัว หมายถึง การตรวจสอบทั้งของผู้ลงทะเบียนและครอบครัว)

ไม่มีวงเงินกู้ หรือ มีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์

 • วงเงินกู้บ้าน ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • วงเงินกู้รถ ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ต้องไม่มีบัตรเครดิต

 

 

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

 

 

ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

ผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

 • ห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตร.ม.
 • ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
  • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
  • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
  • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และ ตึกแถว ไม่เกิน 25 ตารางเมตร
  • ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
  • ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่ (จะต้องมีขนาดขึ้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่ และ ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน 1 ไร่)

ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

 • ห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตร.ม./คน
 • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกันไม่เกิน 35 ตร.ม.
 • ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
  • ในกรณีที่ใช้ประโยซที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่
  • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
  • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และ ตึกแถว
  • กรณีเป็นจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว /คน
  • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว.
  • ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่
  • ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เมื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่ (จะต้องมีขนาดขึ้นพื้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตรไม่กิน 20 ไร่ และไม่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่)

 

 

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดู LIVE รายการ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • Always Active

บันทึก