สกลนครพนม 1120X280
สกลนครพนม

“สินเชื่อ ออมสิน” ลดภาระหนี้ 7 แสนผ่อน 20 ปี เช็คครบจบที่นี่

สินเชื่อ, ออมสิน, สินเชื่อ ออมสิน, สินเชื่อหน่วยงานภาครัฐ, สินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ธนาคารออมสิน, เงินเบิกเกินบัญชี

กดติดตาม TOP NEWS

"สินเชื่อ ออมสิน" ใจดีให้ยืม 7แสนบาท ลดภาระหนี้ ผ่อนนาน 20 ปี เช็คด่วน เอกสารยื่นกู้ เงื่อนไข รายละเอียด ที่นี่ ครบจบ

“สินเชื่อ ออมสิน” สินเชื่อหน่วยงานภาครัฐ สินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ธนาคารออมสิน ใจดีให้ยืมสูงสุดถึง 700,000 บาท ในรูปแบบ เงินเบิกเกินบัญชี แถมผ่อนได้นาน 20 ปี เช็คด่วน เอกสารยื่นกู้ เงื่อนไข รายละเอียด ที่นี่ TOP News สรุปมาให้แล้ว ครบจบ

 

สินเชื่อ, ออมสิน, สินเชื่อ ออมสิน, สินเชื่อหน่วยงานภาครัฐ, สินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ธนาคารออมสิน, เงินเบิกเกินบัญชี

 

 

 

 

“สินเชื่อ ออมสิน” เพื่อแก้ไขภาระหนี้สิน หรือลดภาระหนี้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

คุณสมบัติผู้กู้

 

 • ณ วันที่ยื่นกู้ต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ณ วันที่ยื่นกู้ต้องเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และเป็นผู้กู้เงินสินเชื่อโครงการ ช.พ.ค. ของธนาคารอยู่ก่อนโครงการนี้ กรณีมีหนี้ค้างชำระต้องชำระหนี้ค้างชำระทั้งหมด หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในคราวเดียวกัน
 • ต้องไม่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพรายเดือน
 • ต้องระบุชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน ช.พ.ค. ให้เรียบร้อยก่อนยื่นคำขอกู้

 

วัตถุประสงค์การกู้เงิน

 

 • เพื่อชำระหนี้เงินกู้สินเชื่อโครงการ ช.พ.ค. เดิม
 • เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้รายเดือน

 

ประเภทเงินกู้

 

 • เงินเบิกเกินบัญชี

 

จำนวนเงินให้กู้

 

 • รายละ 700,000 บาท

 

อัตราดอกเบี้ย

 

 • เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

ระยะเวลาการให้กู้

 

 • ระยะเวลาการใช้วงเงินไม่เกิน 20 ปี

 

หลักประกันการกู้เงิน

 

 • สิทธิการรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

 

เงื่อนไขการชำระเงินกู้

 

 • ในระหว่างที่สัญญากู้เงินยังไม่ครบกำหนด ธนาคารจะดำเนินการรับชำระดอกเบี้ยเงินกู้รายเดือนจากวงเงินเบิกเกินบัญชี ทั้งนี้ ผู้กู้สามารถส่งชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นได้ โดยนำเงินฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันของตนเองที่เปิดไว้สำหรับโครงการนี้
 • กรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม สำนักงานจะส่งเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ตามจำนวนเงินที่ผู้กู้มีหนี้ค้างชำระตามจำนวนเงินที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

 

 

 

 

สินเชื่อ, ออมสิน, สินเชื่อ ออมสิน, สินเชื่อหน่วยงานภาครัฐ, สินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ธนาคารออมสิน, เงินเบิกเกินบัญชี

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอกู้ ดังนี้

 

 • ติดต่อขอรับ “แบบคำขอกู้และรับรองสิทธิ โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ที่สาขา / สำนักงาน / สำนักงาน สกสค. จังหวัด หรือ กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

 

 • หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
 • แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
 • บัญชีวางแผนการใช้จ่าย
 • หลักฐานประกอบคำขอกู้สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. (ผู้กู้)

 

 1. สำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ / คู่สมรส
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ / คู่สมรส
 3. สำเนาใบสำคัญการสมรส / ใบสำคัญการหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนการรับรองบุตร (ถ้ามี)
 4. ใบสำคัญการจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

 

 • หลักฐานของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวประกอบคำขอกู้ของสมาชิก ช.พ.ค. (ผู้กู้)

 

 1. สำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาใบสำคัญการสมรส / ใบสำคัญการหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

 

ค่าธรรมเนียม

 

 • ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อยกเว้น ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด

 

เงื่อนไขอื่น

 

 • เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

 

 

สินเชื่อ, ออมสิน, สินเชื่อ ออมสิน, สินเชื่อหน่วยงานภาครัฐ, สินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ธนาคารออมสิน, เงินเบิกเกินบัญชี

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ออมสิน

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น