สกลนครพนม 1120X280
สกลนครพนม

“สินเชื่อออมสิน” สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ กู้ง่าย ไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อออมสิน, สินเชื่อ ออมสิน, สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ, กู้เงิน

กดติดตาม TOP NEWS

"สินเชื่อออมสิน" สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ กู้ง่าย ผ่อนนาน 8 ปี ไม่ต้องค้ำประกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่น ๆ

“สินเชื่อออมสิน” สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ สินเชื่อใหม่ตามนโยบายรัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการประกอบอาชีพเสริม หรือเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เปิดเงื่อนไขและรายละเอียดครบจบได้ที่นี่ TOP News

“สินเชื่อออมสิน” สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ เปิดวงเงินสูงสุด 200,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่น ๆ โดยมีเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

จำนวนเงินให้กู้

 • ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท  เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาท/ราย

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี (36 งวด)
 • รายละ 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี (60 งวด)
 • รายละ 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด)

 

 

 

สินเชื่อออมสิน, สินเชื่อ ออมสิน, สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ, กู้เงิน

วิธีการคำนวณการชำระคืนเงิน

 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
 • การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

 

 

 

สินเชื่อ ออมสิน, สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

 

 

 

คุณสมบัติกู้เงินออมสิน

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย
 • กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กรณีเป็นบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 • หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชำระหนี้ค่างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานนำส่งธนาคาร
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

 

 

 

สินเชื่อออมสิน, สินเชื่อ ออมสิน, สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ, กู้เงิน

 

 

ข้อมูล : ธนาคารออมสิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น