“ศ.อุทิส ศิริวรรณ”  เตือนสติลดทิฐิพระ ด้านลูกศิษย์”เจ้าคุณเจือ”เตรียมรวมพลังคัดค้านมติ มส.,จภ.16

“ศ.อุทิส ศิริวรรณ”  เตือนสติลดทิฐิพระ ด้านลูกศิษย์”เจ้าคุณเจือ”เตรียมรวมพลังคัดค้านมติ มส.,จภ.16

“ศ.อุทิส ศิริวรรณ”  เตือนสติลดทิฐิพระ ด้านลูกศิษย์”เจ้าคุณเจือ”เตรียมรวมพลังเคลื่อนคัดค้านมติ มส.,จภ.16

จากกรณีที่”สมเด็จพระมหาวีรวงศ์” แจ้งที่ประชุม มส. สำนักพระราชวังมีหนังสือแจ้ง ว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงมีพระราชดำริแต่งตั้งพระสังฆาธิการ 30 รูป “พระธรรมวชิรมุนี” เป็นเจ้าคณะ กทม.และถอดถอน 3 เจ้าคณะจังหวัด ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และกาฬสินธุ์ และพบว่ามีการแต่งตั้งในลำดับที่ 1.28 พระสิริคณาจารย์ (รั่น อาริโย) วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ จ.นครศรีธรรมราช ทั้งที่พระราชปริยัติเวที หรือ “เจ้าคุณเจือ” วัดมุมป้อม เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช รูปเดิมยังดำรงตำแหน่งอยู่ ซึ่งถือเป็นการแต่งตั้งซ้ำซ้อน จนพระสงฆ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และประชาชนทั่วไปพากันวิพากวิจารณ์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากพระราชปริยัติเวที หรือ “เจ้าคุณเจือ”เป็นพระภิกษุที่ “ตงฉิน” ที่สอบเปรียญธรรม 9 ประโยค ได้เมื่อปี พ.ศ.2533 และมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างถ่องแท้รูปหนึ่งที่ในวงการพระสงฆ์เมืองไทยให้การยอมรับ ตามทมี่มีการนำเสนอข่าวมาแล้วนั้น

180401

(4 ต.ค. ) ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัยนานาชาติ โครงการปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในฐานะนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ที่ทั่วโลกให้การยอมรับได้โพสต์ข้อความในเพจเฟจบุ๊ค “Uthit Siriwan” ความว่า “๔ ตุลาคม ๒๕๖๔“ครุฑบิน”เรื่องราวเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชโทษเบาคือตำหนิและภาคทัณฑ์ ที่ไม่ยุติ เพราะ ว เป็นมือขวา พ พ ฟ้อง ภ เพราะเชื่อข้อมูลลูกน้อง เลยเกิดสภาวะ เจ้าคณะจังหวัด ๓ รูป ที่นครศรีธรรมราช เพราะคิดว่านี่คือเกาหลีเหนือ
เอกสารประกอบ คำสั่งเจ้าคณะภาค ๑๖ เรื่องให้พระราชปริยัติเวที (เจือ) กลับไปดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เอกสารคำสั่งเจ้าคณะภาค ๑๖ มีผลจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และจนถึงวันนี้เพราะทางเจ้าคุณเจือ ยืนยันว่า ไม่มีเอกสาร “ถอดถอน” หรือ “ปลด” ออกจากเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่อย่างใดทางการ จึงถือว่ายังคงเป็นเจ้าคณะจังหวัดอยู่
*****ทว่าคราวประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๕.๑ เรื่องการแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดลำดับที่ ๑.๒๘ ข้อค้นพบ เจ้าคณะภาค ๑๖ กลับเสนอเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อน โดยไม่มีหนังสือปลดเจ้าคุณเจือ หรือตั้งเจ้าคุณเจือเป็นที่ปรึกษา

15 1

 

 

1R1J3yc2 16idLydGJO 17
“เมื่อเช้าผมให้คำปรึกษา แนะนำ รอมชอม ปรองดอง แต่ได้ยินท้องถิ่นรายงานว่า เจ้าคณะภาค ๑๖ ตอบว่าเลยเวลาจะคุยแล้ว ผมให้ความเห็นสั้นๆ สไตล์ผม ครุฑบิน ตัว ๑ บินขึ้นที่ศาลปกครองนครศรีธรรมราช อีกตัว บินขึ้นที่ศาลอาญาและทุจริต จากนั้น … อะไรก็คงดีขึ้น…อันสาธุชน พึงทราบ ส่วนทนายความศิษยานุศิษย์ทางปักษ์ใต้ท่านเจ้าคุณเจือมีผู้ช่วยเหลือ ทนายมืออาชีพ จำนวนมาก ทิฐิพระต่อให้ขอสมเด็จพระสังฆราชช่วย ก็ไม่ฟังกัน ขนาดพระพุทธเจ้าเองยังปลีกวิเวกไปอยู่ป่ากับช้างและลิง ต้องใช้สิทธิตามกฎหมาย ตถตา มันเป็นเช่นนั้นเองให้โอกาสแล้ว ถ้าภาค ๑๖ ยอมสลายอัตตา ยอมถอนเรื่อง ก็ยุติลงด้วยดี ยังพอมีเวลาเยียวยาแก้ไข”ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ ยังได้โพสต์ข้อความโดยยกเอาพระราชดำรัสของกรมพระยาดำรงราชานุภาพเตือนสติอีกว่า“ สมัยนี้ก็คือคนที่เป็น“ผู้นำ” วงการต่าง ๆ รวมถึงพระที่เป็นผู้นำกลับกัน เป็นใหญ่ แต่บ้าอำนาจใช้อำนาจเกินขอบเขต เล่นพวก ก็เจอดีคนยุคนี้ ไม่เงียบไม่ยอม เหมือนคนสมัยก่อน นักปกครองจึงต้องยึดหลักการสำคัญคือศีลธรรม ศีลธรรม (Ideal) ของผู้ที่เป็นเจ้ามาแต่ก่อนนั้นคือความรักบ้านเมือง และถือว่าประโยชน์ของบ้านเมือง สำคัญกว่าประโยชน์ของตนเอง หรือถ้าว่าโดยย่อ คืออุทิศตัวให้แก่บ้านเมืองอย่าง ๑ ความซื่อตรงอย่าง ๑ ความพากเพียรเรียนวิชาความรู้และประกอบกิจการต่าง ๆ มั่นคงอย่าง ๑ คนทั้งหลายนิยมกันแต่ก่อนว่าในศีลธรรมเหล่านี้เจ้าดีกว่าผู้ที่มิได้เป็นเจ้า คนทั้งหลายจึงพากันนับถือเจ้าทั่วไปทั้งประเทศศีลธรรมอันนี้ยังคงอยู่ต้องพยายามรักษาให้มั่นคง จึงจะสมควรเป็นเจ้า/กรมพระยาดำรงราชานุภาพ”

 

 

 

 

bq5pJowu 18

Q2cNov0P 19

BA5r4V2s 13

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มศิษยานุศิษย์พระราชปริยัติเวที “เจ้าคุณเจือ” ทั้งที่เป็นพะภิกษุและฆราวาสเตรียมตัวตัวเคลื่อนไหวกดดัน มส.และเจ้าคณะภาค 16 ทั้งการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อคัดค้านมติ มส. และอาจจะมีการยื่นฟ้องศาลปกครองและศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบ โดยยืนยันตรงกันว่าพระราชปริยัติเวที “เจ้าคุณเจือ” เป็นพระที่มีความรู้ความสามารถคนสมถะมีความเป็นอยู่เรียบง่าย แม้แต่ความเป็นอยู่ภายในกุฏิในวัดก็อยู่ในห้องแคบ ๆ ทั้งนั่งทำงานและรับกิจนิมนต์ ต้อนรับญาติโยมที่มาถวายสังฆทานและปรึกษาหารือ รวมทั้งที่หลับนอนพักผ่อนก็อยู่ในสถานที่เดี่ยวกัน ปูเสื่อในช่องแคบ ๆ ข้างห้องน้ำเป็นที่จำวัดหลับนอน ไม่เหมือนพระสังฆาธิการอื่น ๆ ที่ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล อำเภอและจังหวัดที่มีกุฏิขนาดใหญ่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และไม่เคยคาดหวังหรือวิ่งวุ่นวายในการไฝ่คว้าตำแหน่ง แต่เจ้าคณะภาค 16 เองเป็นผู้ขอให้มาช่วยบริหารคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะจังหวัดตามลำดับ

S 8699966

“โดยเฉพาะในช่วงเกิดคดีฆ่าโปกปูน”ฝังศพสามเณรปลื้มกลางลานวัดวังตะวันตก ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จนนำมาสู่การตรวจสอบทรัพย์สินของวัดต่าง ๆ ทั่วจังหวัดหลายสิบวัดที่ถูกกลุ่มอิทธิพลฮุบไปหาผลประโยชน์ ต้องทุมเท เสี่ยงภัยมากมาย ถูกกดดันข่มขู่สารพัดถึงขั้นฆ่าให้ตาย แต่ท่านก็ไม่เกรงกลัวร่วมกับ มทบ. 41 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำรวจ สำนักพระพุทธศาสนาดำเนินการจนสำเร็จได้ที่ดินและทรัพย์สินของวัดกลับคืนมาและทำสัญญาเช่าอย่างเป็นธรรมกับวัดและพำระพุทธศาสนา รวมมูลค่าหลายร้อยล้านบาท ซึ่งเป็นเรื่องหมักหมมคาราคาซังมายาวนานและไม่เคยมีผู้บริหารคณะสงฆ์สมัยใดดำเนินการได้สำเร็จ.

20 1

ไพฑูรย์ อินทศิลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก