No data was found

“นายกฯ” เปิดงาน “ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม” เฉลิมพระเกียรติในหลวงร.10

กดติดตาม TOP NEWS

"นายกฯ" เปิดงาน "ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม" เฉลิมพระเกียรติในหลวงร.10

Top news รายงาน วันที่ 15 พฤษภาคม เวลา 14.00 น. ที่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมด้วยพลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมถึงคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงยุติธรรม กลุ่มผู้ก้าวพลาดจากกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจ และคุ้มครองเด็ก เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พล.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ ผบก.จว.นครราชสีมา และ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริการจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในงานมีการปล่อยแถวผู้ร่วมกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมออนไลน์ 5 พื้นที่ภูมิภาคและมีการปล่อยแถวผู้ต้องขัง ผู้ถูกคุมประพฤติและเด็กสถานพินิจฯ ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เพื่อร่วมปลูกป่า 100 ไร่ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้มอบใบประกาศยกย่องคนต้นแบบที่ผ่านการอบรม โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบุคคลจิตอาสา อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 10 ราย รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ 2 กระทรวง “ภายใต้แนวคิด ยุติธรรมเสริมทรัพย์” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กรในการนำผู้ก้าวผิด คิดพลาด มาเป็นพลังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆอีกด้วย

 

 

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เรื่องการจัดกิจกรรมแสดงพลังในการทำความดีของกลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ โดยการดำเนินโครงการนี้เป็นการแสดงพลังของผู้กระทำผิดที่กระทรวงยุติธรรมดูแล ด้วยการทำงานสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคม อันเป็นการชดเชยความเสียหายที่ได้กระทำไป โดยให้มีการดำเนินงาน ภายใต้ความร่วมมือของ 3 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ชื่อโครงการ “ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

 

ข่าวที่น่าสนใจ

โดยการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก กระทรวงยุติธรรมจะนำผู้ก้าวพลาดไปร่วมในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 2 เป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่ของกระทรวงยุติธรรม และจัดขึ้นภายใต้ 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่กิจกรรมปลูกป่าและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประกอบด้วย การปลูกป่าทั้งป่ายก และป่าชายเลน กิจกรรมการเก็บขยะชายฝั่งกิจกรรมขุดลอกคูคลองพัฒนาแหล่งน้ำ และการขุดลอกท่อระบายน้ำ ดำเนินการพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกิจกรรม Green Justice ยุติธรรมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม ตั้งอยู่ในทุกจังหวัด ทั้งเรือนจำทัณฑสถาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานคุมประพฤติ

 

 

โดยเฉพาะในเรือนจำที่มีประชากรทั้งผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่อยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากในแต่ละแห่ง ถือเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือเมืองที่สถานที่นั้นตั้งอยู่ รวมถึงส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของผู้ที่อยู่อาศัยด้วย ดังนั้น กระทรวงยุติธรรมจึงมีแนวคิดที่จะให้มีกิจกรรม Green Justice ขึ้น ภายในทุกสถานที่ควบคุมและสถานฟื้นฟู ซึ่งจะมีการบริหารจัดการในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะการบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์หลักสูตรสิ่งแวดล้อม เช่น หลักสูตรพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรอาสาสมัครดับไฟป่า หลักสูตรทางด้านการเกษตร และอบรมให้ความรู้เรื่องป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ที่นำมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังก่อนที่จะปล่อยตัวพันโทษ อันจะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้และแนวคิดในการปฏิบัติตัวภายหลังพ้นโทษได้ต่อไป ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะอบรมความรู้ คือ กลุ่มผู้ต้องขังกรมราชทัณฑ์ กลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 

 

 

 

นอกจากนี้ในวันเดียวกัน ยังได้จัดกิจกรรม Kick Of ปล่อยคาราวานแถวผู้ร่วมกิจกรรมพร้อมกัน 77 จังหวัด ณ เรือนจำ และทัณฑสถานทั่วประเทศ และได้มีการถ่ายทอดสดใน 5 พื้นที่ภูมิภาคอีกด้วย

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้ก้าวพลาดที่กระทรวงยุติธรรมดูแลได้มีโอกาสทำงานสาธารณประโยชน์และบริการสังคมอันจะเป็นการชดเชยความผิดที่ได้กระทำให้กับสังคม ซึ่งเป็นการ นำพลังขอผู้ก้าวพลาดมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้พื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะ และการจัดการน้ำ โดยกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อได้พัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ แล้วย่อมส่งผลที่ดีต่อสภาพแวดล้อม ชุมชน และสั่งคม รวมถึงเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ประชาชน นักท่องเที่ยว แห่ร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
เวียดนาม แต่งตั้งประธานาธิบดีคนใหม่
ชายชาวจีนแกล้งหูหนวกเป็นใบ้ 20 ปี เพื่อหนีคุก
ชายอังกฤษที่ถูกกล่าวหาเป็นสายลับให้ฮ่องกงดับปริศนา
อิสราเอลเดือดควันออกหู 3 ชาติยุโรปเตรียมรับรองปาเลสไตน์
"หมอเหรียญฯ" ฉุนขาด พนง.แบงก์ดังทำตัวเป็นเกรียนหยาบ ลั่นไม่มาขอโทษเตรียมตัวตกงาน
"บิ๊กโจ๊ก" ลงพื้นที่ชลบุรี เปิดปฏิบัติการกวาดบ้านให้ป.ป.ช. ล่าชื่อถอดถอนแล้ว 14,000 ราย
“อองตวน” ปัดเอี่ยว หลังถูกโยงปมผจก.พิธีกรมวย คุกคามทางเพศดาราสาว
นายอำเภอบางละมุงเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา "เนื่องในวันวิสาขบูชา"
"บิ๊กโจ๊ก" ลุยพัทยา เดินสายล่ารายชื่อถอดถอนกรรมการ ป.ป.ช. ยันไม่ลง สว. แค่ต้องการความยุติธรรม

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น