กรมบัญชีกลางมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 65

กดติดตาม TOP NEWS

นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ในวันนี้ (8 ก.พ. 67) กรมบัญชีกลางจัดพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง 5 มิติได้แก่ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ     และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ซึ่งแต่ละมิติได้มีการปรับปรุงเกณฑ์ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ ณ โรงแรม S 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

“ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 29 หน่วยงาน และ 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น        46 รางวัล ประกอบด้วย 10 ประเภทรางวัล ได้แก่

รางวัลสำหรับส่วนราชการ (29 หน่วยงาน  37 รางวัล)

1.รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง       จำนวน 8 รางวัล

2.รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย           จำนวน 4 รางวัล

3.รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ        จำนวน 1 รางวัล

4.รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ    จำนวน 1 รางวัล

5.รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด    จำนวน 12 รางวัล

6.รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศรายด้าน                จำนวน 4 รางวัล

7.รางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ไม่มีหน่วยงานได้รับรางวัล

8.รางวัลประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง จำนวน 6 รางวัล

9.รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ไม่มีหน่วยงานได้รับรางวัล

10.ใบประกาศการผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง จำนวน 1 รางวัล

รางวัลสำหรับจังหวัด (8 จังหวัด 9 รางวัล)

1.รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง       จำนวน 3 รางวัล

2.รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย           จำนวน 3 รางวัล

3.รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ        ไม่มีหน่วยงานได้รับรางวัล

4.รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ    ไม่มีหน่วยงานได้รับรางวัล

5.รางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง       จำนวน 1 รางวัล

6.รางวัลประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง จำนวน 1 รางวัล

7.รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง        ไม่มีหน่วยงานได้รับรางวัล

8.ใบประกาศการผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง จำนวน 1 รางวัล” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ พร้อมกันนี้ กรมบัญชีกลางยังคงมุ่งมั่น
ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลด้านการเงินการคลังของภาครัฐ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของประเทศให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด”  ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

-

ข่าวล่าสุด

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น