CPF คว้ารางวัล CAC Change Agent Award 2023 ย้ำจุดยืนรวมพลังต้านคอร์รัปชันตลอดห่วงโซ่อุปทาน

กดติดตาม TOP NEWS

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับรางวัล CAC Change Agent Award 2023 ในฐานะกำลังสำคัญในการขยายเครือข่ายความโปร่งใสให้กับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในภาคเอกชน ตอกย้ำจุดยืนองค์กรเอกชนดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับกิจการที่ดีตามหลัก ESG พร้อมสนับสนุนคู่ค้าผู้ประกอบการ SMEs เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีนางสาวธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา ผู้บริหารสูงสุด สายงานการจัดซื้อกลาง ซีพีเอฟ เป็นผู้รับมอบจาก ดร.กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ในงาน CAC National Conference 2023 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพ

นางสาวธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา ผู้บริหารสูงสุด สายงานการจัดซื้อกลาง ซีพีเอฟ กล่าวว่า การได้รับรางวัล CAC Change Agent Award 2023 สะท้อนความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจ SMEs ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 นับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพบริษัทคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของซีพีเอฟได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในและภายนอกองค์กร ร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารที่โปร่งใส ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตสินค้า การจัดส่ง ตลอดจนถึงการจัดจำหน่าย สร้างความเชื่อมั่นและได้การยอมรับจากสังคม ส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

“ซีพีเอฟส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจ SMEs มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการกับทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่คู่ค้า SME ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เป็นประจำทุกปี และบริษัทฯ ยังเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกันให้กับบริษัทคู่ค้าที่เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตเคียงข้างไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” นางสาวธิดารัตน์กล่าว

รางวัล CAC Change Agent Award เป็นการประกาศเกียรติคุณบริษัทที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และมีการชักชวนคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs เข้ามาร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC มากกว่า 10 บริษัทภายใน 1 ปี ซึ่งในปีนี้ ซีพีเอฟได้จัดอบรมให้ความรู้แก่คู่ค้า SMEs รวม 264 ราย เพิ่มความตระหนักรู้ และยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจ นำไปสู่การกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ในปี 2566 มีคู่ค้า SMEs ของซีพีเอฟร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันเพิ่มอีก 12 ราย ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร สอดคล้องกับหลักปรัชญา ‘3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน’ เครือเจริญโภคภัณฑ์ สร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

-

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น