สกลนครพนม 1120X280
สกลนครพนม

ชำแหละงบฯปี 67 รัฐบาล “เศรษฐา”

กดติดตาม TOP NEWS

ชำแหละงบฯปี 67 รัฐบาล "เศรษฐา" ก.เกษตรฯ วูบ 9 พันล้าน

ความคืบหน้าหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2566 โดยมีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่สำนักงบประมาณ เสนอ มีกรอบวงเงินรวม 3.48 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีวงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท จำนวน 295,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.3% แยกเป็น 1.รายจ่ายประจำ 2.535 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 72.85% ต่องบประมาณ 2.รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 118,361 ล้านบาท หรือ 3.40% ต่องบประมาณ 3.รายจ่ายลงทุน 715,381 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20.56% ต่องบประมาณ และ4.รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 118,320 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.40% ต่องบประมา

ทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจกปี 2567 ย่อมถูกสังคมจับจ้องอย่างไม่อาจหลีกเหลี่ยง โดยเฉพาะกระทรวงสำคัญ หรือที่เรียกกันว่า “กระทรวงเกรดเอ” จะถูกจับจ้องว่าแต่ละกระทรวงจะถูกปรับลดหรือเพิ่มอย่างไร โดย “ท็อปนิวส์” ไล่เรียงกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรสูงที่สุด 32 รายการดังนี้

1.งบกลาง รวม 11 รายการ 603,256 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12,795 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.17%

2.กระทรวงมหาดไทย 353,127 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 27,881 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.57%

3.กระทรวงศึกษาธิการ 328,384 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,010 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.31%

4.กระทรวงการคลัง 327,155 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.73%

5.ทุนหมุนเวียน 237,342 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30,523 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.76%

6.กระทรวงกลาโหม 198,320.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,821.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.96%

7.กระทรวงคมนาคม 183,635 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,322 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.84%

8.รัฐวิสาหกิจ 167,945 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,026 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.09%

9.กระทรวงสาธารณสุข 165,726 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13,462 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.84%

10.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 127,546 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,990 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.40%

11.ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 127,536 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,738 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.19%

12.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 118,596 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 9,537 ล้านบาท หรือลดลง 7.44%

13.รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 118,361 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 118,361 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 100%

14.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 101,254 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14,797 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 17.11%

15.กระทรวงแรงงาน 61,658 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,332 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13.50%

16.สำนักนายกรัฐมนตรี 34,553 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,367 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.35%

17.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 33,231 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,777 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.12%

18.กระทรวงยุติธรรม วงเงิน 25,987 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบ 2566 จำนวน 1,384 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.63%

19.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 25,327 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 711 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.89%

20.หน่วยงานของศาล 24,930 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,778 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.68%

21.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 23,076.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,575.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.33%

22.หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 22,915.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,418.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 17.53%

23.กระทรวงการต่างประเทศ 9,009 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,453 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 19.23%

24.สภากาชาดไทย 8,867 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.15%

25.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 8,827 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,041 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 30.08%

 

26.ส่วนราชการในพระองค์ 8,478 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 133 ล้านบาท หรือลดลง 1.55%

27.หน่วยงานของรัฐสภา 7,515 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 214 ล้านบาท หรือลดลง 2.78%

28.กระทรวงวัฒนธรรม 7,016 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 281 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.18%

29.กระทรวงพาณิชย์ 6,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 378 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.88%

30.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5,591 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 295 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.59%

31.กระทรวงอุตสาหกรรม 4,559 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.96%

32.กระทรวงพลังงาน 2,834 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 134 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.99%

33.หน่วยงานอื่นของรัฐ 600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 122 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 25.74%

ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตุว่า ในปี 2567 กระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณวงเงินรวม 198,320 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ได้รับจัดสรร 194,498 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 3,821 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในสัดส่วน 1.96% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนกระทรวงมหาดไทยได้รับจัดสรร 353,127 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 27,881 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.57% ส่วนกระทรวงการคลัง 327,155 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.73% แต่ที่น่าแปลกใจคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการจัดสรรน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา โดยในปี 67 ได้รับการจัดสรร 118,596 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 9,537 ล้านบาท หรือลดลง 7.44%

อย่างไรก็ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังกล่าวในขั้นตอนต่อไป หน่วยรับงบประมาณ’ จะเสนอการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณต่อ ‘นายกฯ-รองนายกฯ-รัฐมนตรีเจ้าสังกัด’ และส่งให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ 23 พ.ย.2566 จากนั้นสำนักงบประมาณจะพิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2567 และนำเสนอให้ ครม.พิจารณาอีกครั้งในวันที่ 28 พ.ย.2566

 

 

ไทม์ไลน์ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายปี 2567

-21 พ.ย.66 ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายปี 2567

-23 พ.ย.66 สำนักงบประมาณพิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดเสนอ‘นายกฯ-รองนายกฯ-รัฐมนตรีเจ้าสังกัด’ และส่งให้สำนักงบประมาณ

-28 พ.ย.66 เสนอครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายปี 2567

-29 พ.ย.-5 ธ.ค.66 สำนักงบประมาณ รับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2567

-12 ธ.ค.66 เสนอครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2567

-12 – 22 ธ.ค.66 สำนักงบประมาณจัดพิมพ์ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี2567

-26 ธ.ค.66 เสนอครม. เห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี2567

-3 – 4 ม.ค.67 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2567 วาระ1

-3 – 4 เม.ย.67 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาวาระ 2 – 3

-9 – 10 เม.ย.67 วุฒิสภา พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2567

-17 เม.ย.67 นำร่างขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น