ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนด ฉบับที่ 32 ผ่อนคลายมาตรการตามมติศบค.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนด ฉบับที่ 32 ผ่อนคลายมาตรการตามมติศบค.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนด ฉบับที่ 32 ผ่อนคลายมาตรการตามมติศบค.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ฉบับที่ 32 ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ เป็นมาโดยภายหลังมีมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ความว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด 19ในปัจจุบันฝ่ายสาธารณสุขได้ประเมินว่าค่อนข้างทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายตามคำแนะนำของ ศบค.ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. การกำหนดพื้นที่สถานะการจำแนกตามเขตพื้นที่จังหวัด กำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม

ข้อ 2. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคโดยต้องขออนุญาตจัดกิจกรรมการพิจารณาอนุญาตรวมถึงกิจกรรมหรือการรวมกลุ่มที่ได้รับยกเว้นที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตามข้อ 4 และข้อ 5 แห่งข้อกำหนดฉบับที่ 30 โดยแบ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนมากกว่า 25 คน พื้นที่ควบคุมสูงสุดห้ามจัดกิจกรรมการรวมกลุ่ม มากกว่า 50 คน พื้นที่ควบคุมห้ามจัดกิจกรรมหรือการรวมกลุ่มมากกว่า 100 คน พื้นที่เฝ้าระวังสูงห้ามจัดกิจกรรมหรือรวมกลุ่มมากกว่า 200 คน และพื้นที่เฝ้าระหว่างห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 500 คน

ข้อ 3. มาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจะบังคับใช้ ในอนาคต ให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการภาครัฐและแผนการเกี่ยวกับการจัดหาและจัดสรรวัคซีนยาเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลสนามสถานพยาบาล แล้วเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งส่วนบุคคลองค์กรผู้ประกอบการแต่ละประเภทรับทราบ โดยให้เพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล หรือ Universal Prevention for COVID19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ข้อ 4. การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เกี่ยวกับการ ห้ามออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 ถึง 04:00 น ของวันรุ่งขึ้น

ข้อ 5. การปรับมาตรการ การควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ปรับมาตรการ เพื่อให้สามารถดำเนินการ ได้โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเวลาการจัดระบบระเบียบและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

ประกอบด้วยโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนการฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ขณะเดียวกัน ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มสามารถเปิดให้บริการได้โดยให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 20:00 น ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน หากเป็น ร้านที่ติดเครื่องปรับอากาศให้สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ แต่หากเป็นร้านที่เป็นพื้นที่ ถ่ายเทไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ เช่นร้านอาหารขนาดเล็กหาบเร่แผงลอยรถเข็นให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ 75 และให้ใช้บังคับมาตรการนี้กับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

สถานเสริมความงามร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผมให้เปิดดำเนินการได้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือสถานประกอบการนวดแผนไทยให้เปิดให้บริการได้เฉพาะการให้บริการนวดเท้า ตลาดนัดให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติจนถึง 20:00 น เฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคหรือบริโภคเท่านั้น ส่วนห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันสามารถเปิดได้ตามเวลาปกติ จนถึงเวลา 20:00 น รวมไปถึงคลินิกเวชกรรมเสริมความงามสถานเสริมความงามสามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้ผ่านการนัดหมาย  ส่วนร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผมให้เปิดดำเนินการได้โดยผ่านการนัดหมายและจำกัดเวลาในการให้บริการในร้านไม่เกิน รายละ 1 ชั่วโมง

สถาบันกวดวิชา,โรงภาพยนตร์,สวนสนุก,สวนน้ำ,สระว่ายน้ำ,สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส,ตู้เกมส์,เครื่องเล่นเกมส์ และการจัดเลี้ยงหรือการจัดประชุมยังคงให้ปิดการดำเนินการไว้ก่อน

ส่วนสวนสาธารณะลานกีฬาสนามกีฬาสระน้ำเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการหรือสระว่ายน้ำสาธารณะหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้ง ตั้งอยู่ในที่โล่ง สามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20:00 น และสามารถจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม

ข้อ 6. การใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อการเดินทางข้ามจังหวัดจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ไปยังที่อื่นสามารถกระทำได้แต่ขอความร่วมมือให้ประชาชนเดินทางต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและแพร่เชื้อ

ข้อ 7. การขนส่งสาธารณะ กระทรวงคมนาคมกรุงเทพมหานครจังหวัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดโดยจำกัดผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 75 ของความจุผู้โดยสาร มีการเว้นระยะห่างระบบระบายอากาศที่ดีมีการแวะพักตามช่วงเวลา และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข และข้อกำหนด ทางราชการอย่างเคร่งครัด

และข้อ 8. ในกรณีที่ ศปก.ศบค.ได้ประเมินสถานการณ์ตามข้อกำหนดนี้แล้วเห็นว่าควรปรับเปลี่ยนหรือขยายความมาตราในเรื่องใดเพื่อให้เกิดความชัดเจนเหมาะสมสะดวกแก่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นให้เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการได้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564เป็นต้นไป

 

1862164

 

1862165

 

1862167

 

1862168

 

1862169

 

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก