logo

“สมัครงานการไฟฟ้า” กฟภ. ประจำปี 2566 เปิดรับ 244 อัตรา เช็ค

สมัครงานการไฟฟ้า

"สมัครงานการไฟฟ้า" การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 244 อัตรา 29 ตำแหน่ง เช็คที่นี่

“สมัครงานการไฟฟ้า” สมัครงาน การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค 66 สอบ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค 66 สมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมัครงานการไฟฟ้า 2566 ใครที่กำลังมองหางานทำมุงทางนี้ เมื่อทางด้าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครงานจำนวน 244 อัตรา 29 ตำแหน่ง ในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ TOP News

ข่าวที่น่าสนใจ

“สมัครงานการไฟฟ้า” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครอบคลุมพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้า 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) คิดเป็นพื้นที่รับผิดชอบ ร้อยละ 99 ของพื้นที่ประเทศไทย

กฟภ. มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตามแผนอัตรากำลังประจำปี 2566 โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ จำนวน 36 อัตรา และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 208 อัตรา รวมจำนวน 244 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สมัครงานการไฟฟ้า สมัครงาน การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค 66 สอบ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค 66 สมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมัครงานการไฟฟ้า 2566

เขตพื้นที่การปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก มีดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร (จำนวน 36 อัตรา)

คุณวุฒิปริญญาตรี

 • วิศวกร (ไฟฟ้า)
 • วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม)
 • วิศวกร (คอมพิวเตอร์)
 • นักการเงิน
 • นักระบบงานคอมพิวเตอร์
 • นิติกร
 • นักตรวจสอบภายใน
 • นักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม)
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 • อาจารย์

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา และแม่ฮ่องสอน (จำนวน 19 อัตรา)

คุณวุฒิปริญญาตรี

 • วิศวกร (ไฟฟ้า)
 • นักบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นักบัญชี
 • นิติกร (มีประสบการณ์)

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)
 • พนักงานบัญชี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติงานที่จังหวัดพิษณุโลก, กำแพงเพชร, ตาก และแพร่ (จำนวน 13 อัตรา)

คุณวุฒิปริญญาตรี

 • นิติกร (มีประสบการณ์)

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)
 • พนักงานบัญชี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ปฏิบัติงานที่จังหวัดลพบุรีและเพชรบูรณ์ (จำนวน 13 อัตรา)

คุณวุฒิปริญญาตรี

 • วิศวกร (ไฟฟ้า)
 • นักบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นักบัญชี
 • นักระบบงานคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)
 • พนักงานช่าง (โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์)
 • พนักงานบัญชี
 • พนักงานพัสดุ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติงานที่จังหวัดอุดรธานี, ขอนแก่น, นครพนม, บึงกาฬ และสกลนคร (จำนวน 12 อัตรา)

คุณวุฒิปริญญาตรี

 • วิศวกร (ไฟฟ้า)
 • เศรษฐกร
 • นักบัญชี
 • นักระบบงานคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)
 • พนักงานบัญชี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติงานที่จังหวัดอุบลราชธานี, และศรีสะเกษ (จำนวน 10 อัตรา)

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)
 • พนักงานบัญชี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิและบุรีรัมย์ (จำนวน 18 อัตรา)

คุณวุฒิปริญญาตรี

 • วิศวกร (ไฟฟ้า)
 • นักบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นักบัญชี
 • นักระบบงานคอมพิวเตอร์
 • นิติกร (มีประสบการณ์)

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)
 • พนักงานคุมเครื่อง
 • คอมพิวเตอร์

สมัครงานการไฟฟ้า สมัครงาน การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค 66 สอบ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค 66 สมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมัครงานการไฟฟ้า 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ปราจีนบุรี, สระแก้ว และสระบุรี (จำนวน 23 อัตรา)

คุณวุฒิปริญญาตรี

 • วิศวกร (ไฟฟ้า)
 • เศรษฐกร

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)
 • พนักงานช่าง (เครื่องกล)
 • พนักงานบัญชี
 • พนักงานพัสดุ
 • พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา และระยอง (จำนวน 34 อัตรา)

คุณวุฒิปริญญาตรี

 • วิศวกร (ไฟฟ้า)
 • วิศวกร (เครื่องกล)
 • นักบัญชี

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)
 • พนักงานช่าง (โยธา)
 • พนักงานบัญชี
 • พนักงานพัสดุ
 • พนักงานสถิติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครปฐม, กาญจนบุรี และสมุทรสาคร (จำนวน 17 อัตรา)

คุณวุฒิปริญญาตรี

 • วิศวกร (ไฟฟ้า)
 • วิศวกร (โยธา)
 • นักบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นักบัญชี
 • นักระบบงานคอมพิวเตอร์
 • นิติกร (มีประสบการณ์)
 • นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)
 • พนักงานบัญชี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติงานที่จังหวัดเพชรบุรี, ชุมพร, ประจวบคีรีขันธ์, ระนอง และราชบุรี (จำนวน 16 อัตรา)

คุณวุฒิปริญญาตรี

 • วิศวกร (ไฟฟ้า)
 • นักบัญชี
 • นิติกร (มีประสบการณ์)

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)
 • พนักงานช่าง (เครื่องกล)
 • พนักงานบัญชี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช, กระบี่, พังงา และสุราษฎร์ธานี (จำนวน 21 อัตรา)

คุณวุฒิปริญญาตรี

 • วิศวกร (ไฟฟ้า)
 • นักบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นักบัญชี
 • นิติกร (มีประสบการณ์)
 • นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • นักพัสดุ
 • นักประชาสัมพันธ์

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)
 • พนักงานบัญชี
 • พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ปฏิบัติงานที่จังหวัดปัตตานี สงขลา และนราธิวาส (จำนวน 12 อัตรา)

คุณวุฒิปริญญาตรี

 • วิศวกร (ไฟฟ้า)
 • นักบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นักพัสด

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)

คุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้น

 • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัครทางระบบ รับสมัครออนไลน์ยกเว้น ตำแหน่ง นิติกร (มีประสบการณ์) ต้องอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
 • ไม่อนุญาตให้บุคคลต่อไปนี้สมัครสอบ ได้แก่
  • พนักงาน กฟภ. ปัจจุบัน
  • อดีตพนักงาน กฟภ. ที่พ้นสภาพเนื่องจากถูกให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออก
  • บุคคลที่เคยถูก กฟภ. ตัดสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ทุกกรณี
  • พระภิกษุสามเณร (เพื่อให้สอดคล้องตามคำสั่งมหาเถรสมาคมที่ 1/2564 ข้อ 4 ห้ามมิให้พระภิกษุสามเณรสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับราชการ หรือทำงานในหน่วยงานของรัฐ)

กำหนดการและวิธีรับสมัครเบื้องต้น

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2566
 • โดยสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ตามรูปแบบที่ กฟภ. กำหนดที่เว็บไซต์ http://job.pea.co.th หัวข้อ ‘การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2566’
 • สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ระบบจะเปิดรับสมัครออนไลน์เวลา 20.30 น. และวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ระบบจะปิดรับสมัครออนไลน์เวลา 20.30 น. และชำระเงินได้ถึงเวลา 22.00 น.)

ดูรายละเอียดการรับสมัครงานฉบับเต็ม : คลิกที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

สมัครงานการไฟฟ้า สมัครงาน การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค 66 สอบ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค 66 สมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมัครงานการไฟฟ้า 2566

Officemate TH จัดโปรโมชัน ELECTRIC & EXTENSION

 • รางปลั๊กและอุปกรณ์ไฟฟ้า ราคาสุดคุ้ม! ช่วยธุรกิจ SAVE ต้นทุน ลดสูงสุด 37%* ซื้อ 1 แถม 1 และช้อปครบ 1,500.- ฟรีกระเป๋าผ้ารักษ์โลก
 • ซื้อครบ 499.- ส่งฟรี*
 • ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม นี้
 • อยากช้อป : คลิกเลยที่นี่ 

สมัครงานการไฟฟ้า สมัครงาน การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค 66 สอบ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค 66 สมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมัครงานการไฟฟ้า 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

จีน ผู้ประกอบการมุกเจ้อเจียง ใช้การไลฟ์สดดึงดูดลูกค้าใหม่
สอบสวนกลาง ผนึกกำลัง "The United States Secret Service" เสริมความแกร่งชุดสืบสวนในการตรวจพิสูจน์ดอลลาร์ปลอม
"นายกฯ" นำถกครม.เศรษฐกิจนัดแรก ผู้ว่าธปท.ร่วม "พิชัย" แจงภาพรวมศก.ต่ำกว่าคาด เร่งแก้แหล่งทุนช่วย SME เพิ่มงบฯสร้างมาตรการเสริมรายได้ปชช.
รวบหนุ่มอังกฤษ หมัดพิฆาตต่อย หนุ่มรัสเซีย ทีเดียวดับ อ้างแค้นคนตายขอมีเซ็กส์กับลูกสาว
รฟฟท. เฉลิมฉลองการให้บริการก้าวสู่ปีที่ 14 จับมือ ทิพยประกันภัย มอบสิทธิประโยชน์สุดพิเศษให้แก่ผู้โดยสาร
กาซา อิสราเอลถล่มเต๊นท์ผู้ลี้ภัยที่ราฟาห์ดับหลายสิบคน
ไต้หวัน สส.อาวุโสสหรัฐเยือนไทเปย้ำช่วยต้านจีน
เกาหลีใต้-จีน-ญี่ปุ่นลั่นยกระดับสัมพันธ์ไตรภาคี
2 สาว อบต. ขับกระบะฝ่าไม้กั้นทางรถไฟถูกม้าเหล็กขยี้รถพลิกคว่ำหลายตลบล้อชี้ฟ้า เจ็บทั้ง 2 ราย ชาวบ้านเผยเห็นฝ่าไม้กั้นข้ามทางรถไฟขณะที่รถไฟกำลังมา
รัก 6 ปีไม่ได้ช่วยอะไร หนุ่มสุดช้ำ ถูกแฟนสาวขโมยทองกว่า 57 บาท เล่าทั้งน้ำตาเมื่อรู้ว่าคนรักเป็นคนทำ

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น