logo

กฟผ.แจงปมชาวแปดริ้วค้านก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า ยันหารือตลอดย้ำไม่กระทบสิทธิ์ใช้ที่ดิน

กฟผ.แจงปมชาวแปดริ้วค้านก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า ยันหารือตลอดย้ำไม่กระทบสิทธิ์ใช้ที่ดิน

จากกรณีที่ชาวบ้านตำบลเกาะขนุน ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัย จ.ฉะเชิงเทรา กว่าร้อยหลังคาเรือน รวมตัวยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ระยะทาง 14.18 กม. โดยอ้างว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีหนังสือส่งให้ชาวบ้านว่าให้ไปอุทธรณ์ ด้วยบริษัทเอกชนเตรียมจะก่อสร้างปักเสาแนวสายไฟฟ้าคร่อมบ้าน และที่ดินทำกิน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ทำการแทน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทำหนังสือชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว ซึ่งมีเนื้อหาที่อาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อการดำเนินงานของ กฟผ. จึงใคร่ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง และให้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน ดังนี้

1. ประเด็น ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะขนุน ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัย จ.ฉะเชิงเทรา อ้างว่า กฟผ. ไม่ได้สื่อสารข้อมูล หรือจัดทำประชาคมให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ เกี่ยวกับการดำเนินงานก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สำหรับโรงไฟฟ้าของบริษัท บูรพา พาวเวอร์ เจเนอ เรชั่น จำกัด – พนมสารคาม ที่จะต้องดำเนินการติดตั้งเสาส่งไฟฟ้าพาดผ่านที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของราษฎรในพื้นที่

กฟผ. ขอเรียนว่า การก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าว เป็นการดำเนินงานสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าบริษัท บูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561 – 2580 (PDP2018) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ช่วยเพิ่ม เสถียรภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ EEC ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ให้ความเห็นชอบในการประกาศกำหนดเขตสำรวจระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อรองรับการจ่ายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าฯดังกล่าวในคราวประชุมครั้งที่ 37/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 กฟผ. จึงได้ดำเนินการพิจารณากำหนดแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า และเผยแพร่ประกาศกำหนดเขตสำรวจฯ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ พร้อมลงพื้นที่สำรวจการวางเขตแนวโครงข่ายไฟฟ้าร่วมกับ กกพ. รวมทั้งได้ดำเนินงานสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

1.1 ภายหลังการประกาศกำหนดเขตสำรวจระบบโครงข่าย ฯ กฟผ. ได้ประสานงานกับหน่วยงาน ราชการแห่งท้องที่ที่ประกาศเป็นเขตสำรวจ เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานสำรวจและขอความอนุเคราะห์ให้มีการแจ้งการประกาศกำหนดเขตสำรวจระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ผู้ปกครองท้องที่รับทราบ

1.2 ทำหนังสือเชิญประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนถึงหน่วยงานราชการและมีหนังสือเชิญประชุมชี้แจงและเผยแพร่ข้อมูลการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินถึงประชาชน รวมจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

 

ข่าวที่น่าสนใจ

ครั้งที่ 1 กฟผ. ได้จัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตสำรวจ ระหว่างวันที่ 3 – 11 พฤษภาคม 2565 อาศัยอำนาจตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ประกอบหลักเกณฑ์ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ข้อ 5 วรรคแรก ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนก่อนเริ่มดำเนินโครงการของรัฐที่มีผลกระทบต่อประชาชน ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวมีลักษณะเดียวกับการทำประชาคม กล่าวคือ เป็นการเชิญหน่วยงานรัฐในท้องที่ ผู้ปกครองท้องที่ และประชาชนในท้องที่มารวมตัวกันเพื่อรับทราบรายละเอียดการดำเนินโครงการของรัฐ โดย กฟผ. ได้ประสานงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งสิ้น 4 องค์การบริหารส่วนตำบล และ 1 เทศบาลตำบล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 120 รายมติที่ประชุมสนับสนุนโครงการฯ 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.17 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

 

ครั้งที่ 2 ภายหลังการประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าว แม้ว่ากฎหมายจะมิได้กำหนดหน้าที่ให้ กฟผ. ต้องเผยแพร่ข้อมูลการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่ประชาชน แต่เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้ปกครองท้องที่และเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานของ กฟผ. รวมทั้งสิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด กฟผ. จึงจัดประชุมเผยแพร่ข้อมูลการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่ประชาชนเฉพาะเจ้าของที่ดินและผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีประชาชนเข้าร่วมประชุม 108 ราย คิดเป็นร้อยละ 81 จากจำนวนเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าฯ จำนวน 134 ราย ทั้งนี้ ประชาชนที่ถูกระบุเป็นผู้ให้ข่าวได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

 

2. ประเด็น ประชาชนในพื้นที่อ้างว่า การก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าว ต้องมีการรื้อถอนบ้านเรือนประชาชน กระทบต่อการทำการเกษตร

กฟผ. ขอชี้แจงว่า การดำเนินงานก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าว เป็นโครงการเดินสายส่งไฟฟ้าพาดผ่านที่ดิน ซึ่งเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินเหมือนเดิมทุกประการ ประชาชนยังสามารถเข้าทำประโยชน์ที่ดินในบริเวณนั้นได้โดยมีข้อจำกัดบางประการเท่านั้น ในการกำหนดแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า กฟผ. ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ประกอบกับหลักเกณฑ์ความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าวไม่มีการพาดผ่านพื้นที่ชุมชนและที่อยู่อาศัยของประชาชนแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ไม่เห็นด้วยกับการประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อ กกพ. ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าจาก กฟผ.

 

 

ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินในพื้นที่เบื้องต้น พบว่า แปลงที่ดินซึ่งระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีสภาพการทำประโยชน์เป็นที่นา ที่ไร่ มันสำปะหลัง ที่ไร่สับปะรด และมีแปลงที่ดินบางส่วนมีสภาพการทำประโยชน์เป็นที่สวนยูคาลิปตัส และสวนยางพารา ดังนั้น เมื่อ กฟผ. ก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้วเสร็จ เจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ในพื้นที่สามารถทำประโยชน์และประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ดังเดิม สำหรับประชาชนที่เป็นผู้ให้ข่าว จากการตรวจสอบรายชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน พบว่า เป็นเจ้าของพื้นที่นา ไม่ได้มีบ้านเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องถูกรื้อถอน มีเพียงต้นไม้ที่จำเป็นต้องถูกตัด โดย กฟผ. จะดำเนินการตรวจสอบและกำหนดค่าทดแทนต่อไป

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

"อ.อ๊อด" ไขปริศนา "ไซยาไนด์" มรณะ ตั้งข้อสังเกต "6 ศพ" ชาวเวียดนาม เสียชีวิต มีปัจจัยเร่งสาร ให้ออกฤทธิ์รวดเร็ว
"ในหลวง" พระราชทานผ้าไตร วธ.จัดพิธีอุปสมบท-บวชชีพรหมโพธิ ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 72 พรรษา
สุดล้ำ จีนผลิต "กล้องแคปซูลอัจฉริยะ" ส่องทางเดินอาหาร เครื่องแรกของโลก ได้รับการอนุมัติให้ใช้ทางคลินิกแล้ว
"ปานเทพ" ชี้ชัดกม.กัญชาใหม่ กีดกันแพทย์แผนไทย คาใจล็อกสเปกเอื้อรพ.เอกชนหรือไม่
เชิญชวนเกษตรกร ร่วมโครงการ คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 67
"สุริยะ" นำรฟม.เซ็นสัญญารถไฟฟ้าสีส้ม มั่นใจเปิดไม่เกินปี 71
ชัดเจน ลังปลา เผยเคยมีคนเสนอขาย "ปลาหมอคางดำ"
รอง ผบช.ภ.2 นำทีมไขคดี จีนปล้นจีน พาเหยื่อจำลองเหตุการณื นาทีปืนจี้ - มัดมือมัดเท้า รีดเงิน 10 ล้าน
เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วสืบสานประเพณีอันดีงาม จัดขบวนแห่ถวายเทียนพรรษา
จีนอนุมัติแคปซูลส่องทางเดินอาหารเครื่องแรกของโลก

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น