No data was found

“ครม.” เคาะแต่งตั้ง ผู้บริหารมท. 37 ตำแหน่ง

กดติดตาม TOP NEWS

ครม.เห็นชอบ แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจและผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย 37 ตำแหน่ง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง ดังนี้

ข่าวที่น่าสนใจ

อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 37 ราย ดังนี้
1. ให้นายภาสกร บุญญลักษม์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวง
2. ให้นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวง
3. ให้นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดนครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชกรกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
4. ให้นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
5. ให้นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
6. ให้นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
7. ให้นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
8. ให้นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมการปกครอง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
9. ให้นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
10. ให้นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
11. ให้นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
12. ให้นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
13. ให้นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
14. ให้นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวง
15. ให้นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดชัยนาท สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชัยนาท สำนักงานปลัดกระทรวง
16. ให้นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครนายก สำนักงานปลัดกระทรวง
17. ให้นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดอุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครพนม สำนักงานปลัดกระทรวง
18. ให้นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานปลัดกระทรวง
19. ให้นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวง
20. ให้นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง
21. ให้นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดนราธิวาส สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวง
22. ให้นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวง
23. ให้นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสระแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง
24. ให้นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวง

25. ให้นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปลัดกระทรวง
26. ให้นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดยโสธร สำนักงานปลัดกระทรวง
27. ให้นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสตูล สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดยะลา สำนักงานปลัดกระทรวง
28. ให้นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดพังงา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดระนอง สำนักงานปลัดกระทรวง
29. ให้นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดเลย สำนักงานปลัดกระทรวง
30. ให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปลัดกระทรวง
31. ให้นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานปลัดกระทรวง
32. ให้นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวง
33. ให้นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสุโขทัย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสุโขทัย สำนักงานปลัดกระทรวง
34. ให้นายราชันย์ ชุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดนนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวง
35. ให้นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานปลัดกระทรวง
36. ให้นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวง
37. ให้นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

สลด "นศ.สาวปี 3" รอมอบตัว หลังใช้มีดไล่แทง "แฟนหนุ่ม" บาดเจ็บสาหัส
“ศุภมาส” จับมือเยอรมนีลงนามปฏิญญายกระดับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ 2 ประเทศครอบคลุม 10 กิจกรรม
อบต.บางคา อ.ราชสาส์น ขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน"MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะ
จัดพิธีพุทธาภิเษก "ท้าวเวสสุวรรณจันทรา ปางพระคุณ ปางพระเดช" เข้มขลัง ยิ่งใหญ่มีสาธุชนเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง
กาญจนบุรี กฟภ.ตรวจพบบ้านใช้กระแสไฟฟ้าผิดปกติ เข้าตรวจพบกำลังขุดบิทคอยน์ โดยลักลอบใช้ไฟฟ้าเสียหายเกือบ 10 ล้านบาท
อัปเดตชีวิตล่าสุด “ครูส้ม” บูลลี่ “ป๋าเปรม” ลาออกจากราชการแล้ว
"สมาพันธ์คนงานรถไฟ" ยื่นนายกฯเร่งตัดสินใจอนาคต "รถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน" เหตุประมูลเกือบ 5 ปีไร้คืบหน้า
เปิด 2 เครื่องสำอางอันตราย ขายออนไลน์ว่อน พบมีสารปรอท-สเตียรอยด์ เช็กเลยเคยใช้ไหม
ศาลสั่งคุก 1 ปี ปรับ 45,000 บาท “อลิสา” นักศึกษา 3 นิ้ว คดีสาดสี-พ่นสเปรย์รูปปั้นในสธ. ส่วน "บุ้ง" ให้จำหน่ายคดีออก
SAC สั่งหมายหัว“ ชิตตู” ตัวอันตราย พร้อมสอบท่อน้ำเลี้ยง ญาติก็ไม่รอด โดนหางเลขด้วย

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น