สกลนครพนม 1120X280
สกลนครพนม

“เบียร์เสรี” 3 เงื่อนไขสำคัญที่ผู้ผลิตต้องรู้จากกฎกระทรวง

เบียร์เสรี, สุราชุมชน, ผลิตเบียร์เสรี, กฎกระทรวง, ผลิตสุรา, คราฟเบียร์, ผลิตสุราแช่, สุรากลั่นชุมชน,​ ผลิตเบียร์, บริโภคสุรา, สถานที่ผลิตสุรา

กดติดตาม TOP NEWS

ครม. ปลดล็อค ประชาชนสามารถผลิต "เบียร์เสรี" คราฟเบียร์ได้แล้ว ก่อนผลิต เช็คให้ดี 3 เงื่อนไขสำคัญที่ต้องรู้ก่อนพลาด มีอะไรบ้าง?

ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงเปิดทาง “เบียร์เสรี” พร้อมปรับเงื่อนไขสุราชุมชนขยายกำลังการผลิต เช็คให้ดี 3 เงื่อนไขสำคัญที่ต้องรู้ก่อนพลาด มีอะไรบ้าง? ติดตามต่อได้ที่นี่ TOP News

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุราฉบับใหม่ เปิดทาง “เบียร์เสรี” คราฟเบียร์ สามารถผลิตได้ โดยปลดล็อคทั้ง

 • เรื่องทุนจดทะเบียน
 • กำลังการผลิตขั้นต่ำ

ยกระดับสุราชุมชนจากขนาดเล็กไปสู่ขนาดกลาง เสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ เปิดโอกาสธุรกิจให้เติบโตสามารถขยายกิจการได้

 

 

 

เบียร์เสรี, สุราชุมชน, ผลิตเบียร์เสรี, กฎกระทรวง, ผลิตสุรา, คราฟเบียร์, ผลิตสุราแช่, สุรากลั่นชุมชน,​ ผลิตเบียร์, บริโภคสุรา, สถานที่ผลิตสุรา

 

 

 

สรุป 3 เงื่อนไขสำคัญจากร่างกฎกระทรวงการผลิตสุรา มีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้สุราชุมชนขนาดเล็ก

 • จากเดิมต้องใช้เครื่องจักรในการผลิตต่ำกว่า 5 แรงม้า และใช้คนงานน้อยกว่า 7 คน
 • ให้สามารถขยายกำลังการผลิตเป็นระดับกลาง ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตสูงกว่า 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า
 • สามารถใช้คนงานมากกว่า 7 คนได้ แต่ต้องไม่เกิน 50 คน
 • ผู้ผลิตสุราชุมชนที่จะขยายกำลังการผลิตจากระดับเล็กเป็นระดับกลาง จะต้อง

(1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราแช่ หรือสุรากลั่นชุมชนขนาดเล็กมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

(2) ไม่เคยกระทำความผิดตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต

(3) หรือเคยกระทำความผิดและพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

นอกจากนี้ ต้องใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกำหนด และปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

เบียร์เสรี, สุราชุมชน, ผลิตเบียร์เสรี, กฎกระทรวง, ผลิตสุรา, คราฟเบียร์, ผลิตสุราแช่, สุรากลั่นชุมชน,​ ผลิตเบียร์, บริโภคสุรา, สถานที่ผลิตสุรา

2. ยกเลิกการกำหนดกำลังการผลิตขั้นต่ำและทุนจดทะเบียนสำหรับทั้งกรณีผลิตเบียร์เพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต (Brewpub) และโรงงานผลิตเบียร์ขนาดใหญ่

 • เดิมกรณีผลิตเบียร์เพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต (Brewpub) จะต้องมีขนาดการผลิตไม่ต่ำกว่า 100,000 ลิตร/ปี และไม่เกิน 1 ล้านลิตร/ปี
 • ในขณะที่โรงงานผลิตเบียร์ขนาดใหญ่ต้องมีขนาดการผลิตไม่ต่ำกว่า 10 ล้านลิตร/ปี สำหรับทุนจดทะเบียนนั้น ต้องไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
 • นอกจากนี้ กรณีผลิตเบียร์เพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต (Brewpub) ต้องใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกำหนด และปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

เบียร์เสรี, สุราชุมชน, ผลิตเบียร์เสรี, กฎกระทรวง, ผลิตสุรา, คราฟเบียร์, ผลิตสุราแช่, สุรากลั่นชุมชน,​ ผลิตเบียร์, บริโภคสุรา, สถานที่ผลิตสุรา

 

 

 

3. เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาที่มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และนิติบุคคลสามารถขอใบอนุญาตผลิตสุรา

 • ที่มิใช่เพื่อขาย แลกเปลี่ยน หรือดำเนินการอื่นใดโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
 • และต้องมีปริมาณการผลิตสุราไม่เกิน 200 ลิตร/ปี

 

 

 

ทั้งนี้ สถานที่ผลิตสุราต้องมีพื้นที่เพียงพอที่จะผลิตสุราโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น และมิใช่สถานที่ผลิตสุราของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรารายอื่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของการบริโภคสุราและมิติของสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น