ขอนแก่น พร้อมจัดตั้งโฮมคอมมูนิตี้ไอโซเลชั่นดูแลผู้ป่วยโควิดที่บ้าน และจัดจุดพักรถส่งผู้ป่วย

ขอนแก่น พร้อมจัดตั้งโฮมคอมมูนิตี้ไอโซเลชั่นดูแลผู้ป่วยโควิดที่บ้าน และจัดจุดพักรถส่งผู้ป่วย

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น มีมติจัดจุดพักรถให้รถส่งผู้ป่วยในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านจังหวัดขอนแก่น พร้อมจัดตั้งโฮมไอโซเลชั่น การรักษาผู้ป่วยโควิคที่บ้าน โดยผ่านการวินิจฉัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญลดภาระเตียงโรงพยาบาล

วันที่ 14 ก.ค. 2564  จังหวัดขอนแก่นจัดประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ซึ่งการประชุมในวันนี้ มีมติที่ประชุม 10 ข้อ ทั้งการจัดจุดพักรถในการนำส่งผู้ป่วยไปยังจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงการเลื่อนประชุมของพรรคการเมืองที่มีการเสนอมาก่อนหน้านี้ และข้อสำคัญคือการจัดตั้งโฮมไอโซเลชั่น โดยให้ผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมีอาการไม่มาก รักษาตัวที่บ้านโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์และหน่วยงานหลักอย่างใกล้ชิดซึ่งจะสั่งการไปยัง อำเภอและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทำความเข้าใจการจัดตั้งหน่วยดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจและเตรียมความพร้อม

w1 1 scaled

w2 1 scaled

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวังหวัดขอนแก่นกล่าว่า มติที่ประชุมวันนี้ได้มีการอนุมัติจัดจุดพักรถในกรณีที่มีรถนำส่งผู้ป่วยไปส่งจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านจังหวัดขอนแก่น ในระยะตั้งแต่เขตแดนจังหวัดนครราชสีมา ถึงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นระยะทาง 150 กิโลเมตรนั้น ได้มีการกำหนดจุดพักรถเพื่อผ่อนคลายอริยาบถ ที่โรงเรียนมัธยมโนนศิลาวิทยาคมในเขต อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น  มติข้อที่ 2. ได้มีการอนุมัติจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมภายในศูนย์เกษตรและสหกรณ์ที่ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งจะได้มีการจัดตั้งโดยเร็ว มติข้อที่3. ได้อนุมัติให้โรงพยาบาลขอนแก่นได้จัดตั้งโฮสพิเทล โดยได้รับความร่วมมือจากโรงแรมดีมา และโรงแรมลาวิลล่า นอกจากนั้นยังอนุมัติให้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ได้จัดโฮสพิเทลกับโรงแรมโฆษะ มติข้อที่4 ได้มีการเห็นชอบให้อำเภอทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่แต่ละอำเภอ ไม่น้อยกว่าอำเภอละ 1 แห่งและมีการจัดตั้งโลคอลควอรันทีนทั้ง 26 อำเภอ 150 แห่ง รองรับผู้ที่จะเข้ากักกันตัวได้ประมาณ 1,920 คน ส่วนมติข้อที่5 ได้มอบหมายให้ทางสาธารณสุขจังหวัดประสานงานกับพล ม.3 ให้สนับสนุนการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย โดยจะมอบพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นโรงพยาบาลสนามในจังหวัดขอนแก่นด้วย  มติข้อ6 ได้มีมติให้การประชุมจัดตั้งของพรรคสยามพลได้เลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากข้อมูลที่ส่งมายังมีข้อกังวลเกี่ยวกับบุคคลที่จะมาเข้าร่วม อาจจะเป็นการไม่สอดคล้องกับประกาศของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นฉบับที่ 47แต่จังหวัดยังพร้อมที่จะรับข้อมูลในการพิจารณาในการจัดครั้งถัดไป เมื่อพร้อม มติข้อ 7 ให้เลื่อนการประชุมสามัญประจำปีของพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ซึ่งเดิมทีมีการเสนอมาเช่นเดียวกับพรรคสยามพล ที่มีข้อมูลไม่สอดคล้องกับประกาศฉบับที่ 47 ของจังหวัดขอนแก่น
มติข้อ8 การจัดประชุมของพรรคประชาธิปไตยใหม่ได้ให้มีการส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขหรือไม่ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดหลังจากที่สถานการณ์ของการแพร่ระบาดเชื้อ โควิด-19 เปลี่ยนแปลงไป  มติข้อที่ 9 ได้มีการอนุมัติในหลักการให้ทุกหน่วยงานทุกอำเภอ ได้จัดตั้งโฮมไอโซเลชั่น และคอมมูนิตี้ไอโซเลชั่น และมอบหมายให้ทาง ศบฉ.คือที่ทำการปกครองจังหวัดได้ซักซ้อมความเข้าใจความหมายของคำว่าโฮมไอโซเลชั่นและคอมมูนิตี้ไอโซเลชั่นให้กับทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบเข้าใจตรงกัน มติข้อ 10 จัดส่งเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดไปที่สนามบิน  สถานีรถไฟ สถานี บขส. และจุดตรวจคัดกรองผู้คนที่เดินทางมาเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัดฉบับที่ 47 ทั้งนี้ได้มีการแบ่งมอบอำนาจให้กับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในระดับอำเภอกรณีที่หากมีภาคประชาชนภาคเอกชนได้ยื่นขอการอนุญาตหรือการจัดงานต่างๆที่ในระดับที่ต่ำกว่า 150 คนหรืออยู่ในกรอบที่จะต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายซึ่งจังหวัดขอนแก่นขณะนี้เป็นพื้นที่ควบคุมโดยการจัดงาน 150 คนต้องจัดตามแนวทางมาตรฐานด้านสาธารณสุข

 

w4 1 scaled

 

ด้าน รศ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้ความหมายคำว่า โฮมไอโซเลชั่น ว่า มีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการอะไรเลย ก็สามารถให้การดูแลรักษาที่บ้านได้ โดยการที่ได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  ทางกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมการแพทย์และสปสช.รวมถึงกรมบัญชีกลางได้เสนอการดูแลรักษาผู้ป่วยที่บ้าน  โดยที่ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาได้ 2 แบบคือตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อมีอาการ และแพทย์ที่โรงพยาบาลประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงต่ำ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีโรคประจำตัว และบริเวณบ้านมีความเหมาะสม เช่น เป็นบ้านเดี่ยว  อยู่คนเดียว มีห้องน้ำ มีที่ซักผ้าแยกส่วนตัว  และสามารถติดต่อกับทางโรงพยาบาลได้ตลอดเวลา ทางเทเลมิดิซีนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่จะช่วยทำให้ภาระการที่จะต้องใช้เตียงโรงพยาบาลลดน้อยลง

w6 1 scaled

 

“กระบวนการก็คือผู้ป่วยจะต้องถูกประเมินก่อนโดยแพทย์ที่โรงพยาบาล  ว่ามีความปลอดภัยและเหมาะสมที่จะอยู่บ้านได้  โดยจะมีการให้เครื่องมือที่จะติดตามอาการไข้ กับเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดให้กลับบ้านไปด้วย รวมถึงเราต้องจัดหาอาหารและยารักษาโรคให้ผู้ป่วย ได้ตามความจำเป็น ให้กลับไปกินที่บ้าน เพราะว่าคนไข้จะไม่สามารถออกไปซื้ออาหารนอกบ้านได้ อีกทั้งต้องมีระบบการติดต่อ การติดตามดูเทเลเมดิซีนและมีแพทย์ที่สามารถติดต่อได้วันละสองครั้ง เพื่อติดตามดูอาการ และสุดท้ายจะมีโรงพยาบาลเครือข่ายที่เป็นโรงพยาบาลแม่ สามารถรับผู้ป่วยกลับมาได้เมื่ออาการไม่ดี”

w5 1 scaled

 

ภาพ/ข่าว นิติกรณ์ ฝางมาลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก