“THAI SUBCON” ลงนาม MOU ผนึก 3 พันธมิตร “วว.-GISDA-TAI” พัฒนาชิ้นส่วนอากาศยาน ต่อยอดธุรกิจดิจิตัล สู่ความเป็นหนึ่งในอาเซียน

กดติดตาม TOP NEWS

สมาคม THAI SUBCON ผนึกกำลังภาครัฐและภาคเอกชน ลงนาม MOU สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน ร่วมกับ วว. GISDA และ TAI และร่วมกับบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ ลงนาม MOU ความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดทางธุรกิจร่วมกัน

วันที่ 20 พ.ค. 2565 ในงานประชุมใหญ่สามัญสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยประจำปี 2564 ณ ห้อง Grand Hall 201 ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISDA) และบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) จัดพิธีลงนาม MOU ร่วมมือกัน ในการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของแต่ละฝ่ายเพื่อร่วมมือกันพัฒนาขีดความสามารถของทั้งสี่ฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลักดันการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (S-Curve 7) และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (S-Curve 11) โดยผลักดันให้เกิดการส่งเสริมการสร้าง และการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน บริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน เพื่อสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานพร้อมกับการสนับสนุนจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานในการทดสอบชิ้นงาน และให้การรับรองคุณภาพความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐาน AS9100D ทำให้ผู้ใช้งานมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ และความปลอดภัยในชิ้นส่วนอากาศยานที่ผลิตภายในประเทศ

โดยได้รับเกียรติจาก ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบัน วว. พลอากาศเอกศุภชัย สายเงิน   กรรมการผู้จัดการ TAI  นายเกียรติศักดิ์   จิระขจรวงศ์ นายกสมาคม Thai Subcon  และ นายปกรณ์  อาภาพันธุ์   ผู้อำนวยการ  GISTDA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานในวันนี้ และในโอกาสนี้ ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศ GISTDA นาวาอากาศโทสุรศักดิ์ ภู่ทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ TAI นายสมควร จันทร์แดง ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ Thai Subcon  และ ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

ทั้ง 4 องค์กรจะร่วมกันดำเนินการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลง ปรับปรุงอากาศยาน/อากาศยานไร้คนขับ/อวกาศยาน ที่สร้างทดแทนผลิตและซ่อมบริภัณฑ์ภาคพื้น รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานและประสานงานกับหน่วยผู้ใช้งานในการรับรองมาตรฐาน เพื่อนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2. พัฒนาห้องปฏิบัติการในประเทศให้มีขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์ ทดสอบคุณภาพของชิ้นส่วนอากาศยานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้ได้มาตรฐานของประเทศและมาตรฐานสากล 3. สนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการการวิจัย พัฒนา และผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์

 

4. จัดฝึกอบรมและจัดประชุมวิชาการ การเผยแพร่บทความทางวิชาการ และ / หรือการจัดทำโครงการให้คำปรึกษาและแนะแนวการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตรฐานการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 5. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์องค์กรของทั้งสี่หน่วยงานให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน 6) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับการรับรองมาตรฐานคุณภาพชิ้นส่วนอากาศยานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 7. ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างองค์กรในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 8. สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร เอกสารทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในการบริหารการจัดการองค์กรและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

 

นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคม Thai Subcon
นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคม Thai Subcon

ยิ่งไปกว่านั้นสมาคม THAI SUBCON ยังได้มีการลงนาม MOU ความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดทางธุรกิจ ร่วมกับบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคม Thai Subcon นายพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพนัส แอสเซมบลีย์ ลงนามความร่วมมือร่วมกัน โดยมีนายวีระชัย ตรีพรเจริญ ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมระบบราง สมาคม Thai Subcon และนายเกริก กลมเกลียว ผู้จัดการส่วนงานวิศวกรรม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ การขนส่ง หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมสร้างโซ่คุณค่า (Supply Chain) ให้แข็งแกร่งภายในประเทศ ทั้งในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้ โครงการ Supply Chain Management เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ ต่อไป บริษัทพนัสฯ นั้นมีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ในการผลิตอุปกรณ์การขนส่งที่มีคุณภาพ และยังต่อยอดขยายสายการผลิตไปสู่รถบรรทุกที่ใช้ในข้ารางชการทหาร การย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อยอดธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมระบบราง ซึ่งเป็นที่มาที่ไปของการลงนามความร่วมมือในวันนี้ร่วมกับสมาคม Thai Subcon ที่ก่อตั้งมากว่า 20 ปี และมีโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนเป็นสมาชิกมากกว่า 400 ราย

นายพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพนัส แอสเซมบลีย์
นายพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพนัส แอสเซมบลีย์

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก