สกลนครพนม 1120X280
สกลนครพนม

“สินเชื่อ ออมสิน สู้ ภัย โค วิด” 65 ขั้นตอนลงทะเบียนผ่าน MyMo

สินเชื่อ ออมสิน สู้ ภัย โค วิด

กดติดตาม TOP NEWS

"สินเชื่อ ออมสิน สู้ ภัย โค วิด" ครม. ประกาศสานต่อโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เช็คเงื่อนไขที่นี่

“สินเชื่อ ออมสิน สู้ ภัย โค วิด” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางธนาคารออมสิน ได้ออก สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำและผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเมื่อไม่นานมานี้ทาง ครม. เองก็ได้ประกาศไฟเขียวต่อเวลาปล่อยกู้เงิน ต่อเนื่องถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 งานนี้ พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่าพลาด TOP News  รวบรวมเงื่อนไข และวิธีลงทะเบียนได้ง่าย ๆ มาให้แล้ว เช็คเลย

ผู้ขอ “สินเชื่อ ออมสิน สู้ ภัย โค วิด” ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo จากธนาคารออมสิน จะต้องมีคุณสมบัติ มีดังนี้

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน-ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ และเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
 • ต้องไม่เป็นผู้มีรายได้จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เช่น ข้าราชการ , พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานราชการ, ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

คุณสมบัติอื่น ๆ 

 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้และมี e-mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาณหรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
 • ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย โควิด-19 ผ่าน MyMo ก่อน
 • ลูกค้าจะต้องตรวจสอบผลการจองสิทธิที่ได้ทำการลงทะเบียนจองสิทธิ์ไว้ จากนั้นจึงทำการ Login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อสู้ภัย โควิด-19 ในวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง

สินเชื่อ ออมสิน สู้ภัยโควิด-19, สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19, ธนาคารออมสิน, MyMo

จำนวนเงินให้กู้ “สินเชื่อ ออมสิน สู้ ภัย โค วิด”

 • ให้กู้ตามความจำเป็นไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น ๆ ของสายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35/เดือน (Flat Rate)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25/เดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

สินเชื่อออมสิน, สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19, ธนาคารออมสิน, MyMo

หลักประกันการกู้เงิน

 • ไม่มีหลักประกัน

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้

 • บัตรประจำตัวประชาชน

การสมัครขอสินเชื่อ

 • สมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ผ่าน MyMo ได้ด้วยตนเอง ผ่านเมนู สมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

การตรวจสอบข้อมูลเครดิต

 • ลูกค้าสามารถให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Consent) บน MyMo ด้วยการยินยอมเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส OTP
 • การตรวจสอบข้อมูลเครดิต ธนาคารจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทุกครั้ง โดยระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเครดิตไปยังอินเทอร์เน็ตของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB)

การทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract

 • ลูกค้ายืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract ผ่าน MyMo ด้วยการยืนยันเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส PIN Code และ OTP
 • ธนาคารจัดส่งสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract (ไฟล์.PDF) ไปยัง e-mail ของลูกค้าที่ยืนยันบน MyMo และจัดเก็บไว้ในระบบงานของธนาคาร

สินเชื่อออมสิน, สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19, ธนาคารออมสิน, MyMo

การแจ้งผลการพิจารณา

 • ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา (ทั้งผ่านการพิจารณาและไม่ผ่านการพิจารณา) ภายใน 3 วัน ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่
 1. Notification บน MyMo
 2. SMS (ข้อความสั้น)
 • หากผ่านการพิจารณา “สินเชื่อ ออมสิน สู้ภัยโควิด-19” จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract
 • หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติภายใน 7 วัน

การรับเงินสินเชื่อ

 • ลูกค้าจะได้รับเงินกู้ภายใน 3 วัน ผ่านบัญชีหลัก (Primary Account) ใน MyMo Application

ช่องทางการชำระสินเชื่อ

 • การชำระเงินงวดปกติ จะหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเท่านั้น ยกเว้น การชำระล่วงหน้า 1 งวด สามารถชำระด้วยตนเองผ่าน MyMo หรือชำระผ่านสาขาของธนาคารออมสินได้ทั่วประเทศ

การเข้าเมนูขออนุมัติมาตรการ สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ผ่าน MyMo ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนจองสิทธิผ่าน MyMo ก่อน จากนั้นจึงทำการ Login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ในวันและเวลาที่ได้รับแจ้งผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้น จึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ เมนูจะแสดงในช่วงเวลาที่ได้คิวตามที่จองสิทธิ

การเข้าสู่เมนูมาตรการสินเชื่อ ออมสิน สู้ภัยโควิด-19 วิธีที่ 1

 • เข้าสู่ระบบ MyMo กด Banner มาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19
 • อ่านรายละเอียดมาตรการ จากนั้นกด เข้าสู่เมนู

สินเชื่อออมสิน, สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19, ธนาคารออมสิน, MyMo

การเข้าสู่เมนูมาตรการสินเชื่อ ออมสิน สู้ภัยโควิด-19 วิธีที่ 2

 • เข้าสู่ระบบ MyMo เลือกเมนู บัญชี
 • กดเมนู ผลิตภัณฑ์และบริการ เลือก มาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

สินเชื่อออมสิน, สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19, ธนาคารออมสิน, MyMo

รายละเอียดหน้าจอการขออนุมัติมาตรการสินเชื่อ ออมสิน สู้ ภัย โค วิด ผ่าน MyMo

 • อ่านรายละเอียดสินเชื่อจากนั้นกดปุ่ม สมัคร
 • กรอกเลขหลังบัตรประชาชน
 • กด ถัดไป

สินเชื่อออมสิน, สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19, ธนาคารออมสิน, MyMo

 • ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว จากนั้นกด ยืนยัน
 • กด ยืนยันข้อมูลถูกต้อง
 • อ่านรายละเอียดสินเชื่อที่คุณจะได้รับและกด ถัดไป

สินเชื่อออมสิน, สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19, ธนาคารออมสิน, MyMo

 • อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา และกด ยอมรับ
 • เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลกด ยินยอม หากยินดีตกลงให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล

สินเชื่อออมสิน, สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19, ธนาคารออมสิน, MyMo

 • กด ยอมรับ
 • กด ถัดไป เพื่อขอรับรหัส OTP

สินเชื่อออมสิน, สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19, ธนาคารออมสิน, MyMo

 • ระบบกำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เมื่อรับรหัสยืนยันทาง SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที จากนั้นกด ถัดไป
 • กด ยืนยัน รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล สามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้ โดยกดเครื่องหมาย
 • สถานะอยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อ

สินเชื่อออมสิน, สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19, ธนาคารออมสิน, MyMo

ขั้นตอนการทำสัญญาหลังจากได้รับการอนุมัติ การสมัครมาตรการสินเชื่อ ออมสิน สู้ ภัย โค วิด ผ่าน MyMo

 • กด ถัดไป เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)
 • อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา และกด ยอมรับ
 • กรอกรหัสผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้

สินเชื่อออมสิน, สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19, ธนาคารออมสิน, MyMo

 • กด ถัดไป เพื่อรับรหัส OTP
 • กรอกรหัส OTP และกด ถัดไป
 • แสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จ กด เสร็จสิ้น โดยเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน 3 วัน

สินเชื่อออมสิน, สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19, ธนาคารออมสิน, MyMo

สถานะการขออนุมัติสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ผ่าน MyMo

 • อยู่ในระหว่างธนาคารพิจารณาสินเชื่อ ธนาคารจะแจ้งผลผ่าน MyMo และ SMS ภายใน 3 วัน กรุณากลับเข้ามาที่เมนูนี้เพื่อดำเนินการต่อ
 • ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ เนื่องจาก ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 1143
 • ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จากนั้นกด ถัดไป เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

สินเชื่อออมสิน, สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19, ธนาคารออมสิน, MyMo

ยืนยันข้อมูลอีเมลก่อนสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ผ่าน MyMo

เข้าสู่เมนูสมัครสินเชื่อ กด ไปยังข้อมูลส่วนตัว วิธีที่ 1

 • เข้าสู่เมนูสมัครสินเชื่อ กด ไปยังข้อมูลส่วนตัว
 • กด เพิ่ม เพื่อกรอกข้อมูลอีเมล

สินเชื่อออมสิน, สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19, ธนาคารออมสิน, MyMo

 • กดรูปโปรไฟล์ที่หน้าแรกเพื่อเข้าเมนู ข้อมูลส่วนตัว
 • กด เพิ่ม เพื่อกรอกข้อมูลอีเมล

สินเชื่อออมสิน, สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19, ธนาคารออมสิน, MyMo

 • กรอกอีเมลที่ต้องการยืนยันจากนั้นกด ถัดไป
 • กด ถัดไป เพื่อรับรหัสยืนยันอีเมล (OTP) โดยรหัสจะถูกส่งไปที่อีเมลที่ได้ระบุไว้
 • เช็คอีเมลที่ระบุไว้เพื่อรับรหัส OTP กรุณาตรวจสอบอีเมลขยะ หรือ Junk mail ในกรณีไม่ได้รับรหัส OTP ทางอีเมล

สินเชื่อออมสิน, สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19, ธนาคารออมสิน, MyMo

 • กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากอีเมลภายใน 2 นาทีจากนั้นกด ถัดไป
 • กด เสร็จสิ้น ทำการยืนยันอีเมลสำเร็จ
 • อีเมลที่ยืนยันแล้วปรากฎในหน้า ข้อมูลส่วนตัว

สินเชื่อออมสิน, สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19, ธนาคารออมสิน, MyMo

ข้อมูล : ธนาคารออมสิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น