“เงินสงเคราะห์บุตร เงินอุดหนุนบุตร” 2565 เช็คเงินเข้าวันไหน

กดติดตาม TOP NEWS

"เงินสงเคราะห์บุตร เงินอุดหนุนบุตร" 2565 ลงทะเบียนอย่างไร ขอรับเงินช่วยเหลือจากทั้ง 2 โครงการ ได้หรือไม่ เงื่อนไข คุณสมบัติ เช็คสิทธิ เงินเข้าวันไหน ครบที่นี่

“เงินสงเคราะห์บุตร เงินอุดหนุนบุตร” TOP News เปิดรายละเอียดการลงทะเบียนยื่นขอรับ เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท และ เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท วิธีเช็คสิทธิ เงื่อนไข คุณสมบัติ ขั้นตอนลงทะเบียน เงินเข้าวันไหน แล้วถ้าต้องการลงทะเบียนเพื่อยื่นขอรับ เงินช่วยเหลือ จากทั้ง 2 โครงการ จะทำได้หรือไม่ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

“เงินสงเคราะห์บุตร เงินอุดหนุนบุตร” 2565 เริ่มต้นด้วย เงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 สามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรจาก ประกันสังคม ได้ 800 บาทต่อเดือนต่อคน คราวละไม่เกิน 3 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตร

 • เป็น ผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือ มาตรา 39
 • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
 • เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
 • อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน
 • ผู้ประกันตน พ่อ หรือ แม่ สามารถเลือกใช้สิทธิได้ 1 สิทธิ

เอกสารที่ต้องใช้

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)
 • กรณีผู้ประกันตน หญิง ใช้สิทธิ : สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 • กรณีผู้ประกันตน ชาย ใช้สิทธิ : สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่า พร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตน หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 • กรณีเปลี่ยน ชื่อ – ชื่อสกุล ให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยน ชื่อ – ชื่อสกุล ด้วย
 • กรณีผู้ประกันตนต่างชาติ ใช้สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาหนังสือเดือนทาง (passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน
 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
 3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
 6. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 8. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
 9. ธนาคารออมสิน
 10. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

* หรือสามารถลงทะเบียนรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้

 • เอกสารประกอบการยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์บุตร ให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ และแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับ เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ
 • กรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน

สถานที่ยื่นเรื่องลงทะเบียน

 • สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมสาขาใกล้บ้าน ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)

การหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร

 • เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
 • บุตรเสียชีวิต
 • ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
 • ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

เงินสงเคราะห์บุตร เงินอุดหนุนบุตร

เช็คเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมผ่านแอปพลิเคชัน

 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SSO Connect
 1. App Store : คลิกที่นี่
 2. Google Play : คลิกที่นี่
 • หรือเข้าเว็บไซต์ sso.go.th : คลิกที่นี่
 • จากนั้นเข้าสู่ระบบ หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (สมัครสมาชิก)
 • ผู้ที่เข้าผ่านแอปพลิเคชัน กดเลือกเมนู การเบิกสิทธิประโยชน์ ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกเมนู การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน
 • ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร เป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิของผู้ประกันตน

“เงินสงเคราะห์บุตร เงินอุดหนุนบุตร” 2565 สำหรับ เงินอุดหนุนบุตร นั้นแตกต่างจาก เงินสงเคราะห์บุตร โดยเงิน อุดหนุนบุตร มีเจ้าภาพ คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ส่วน เงินสงเคราะห์บุตร นั้นมีเจ้าภาพ คือ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

 • ผู้ปกครอง : มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • เด็กแรกเกิด : มีสัญชาติไทย เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ต่อปี ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐและเอกชน

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (กรุงไทย ออมสิน หรือ ธ.ก.ส.) อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น
 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์)
 7. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ
 8. สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใด ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

สถานที่ลงทะเบียน

 • กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ที่สํานักงานเขต
 • เมืองพัทยา สามารถลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาคจังหวัดต่างๆสามารถลงทะเบียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

ช่องทางตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียน

เงินสงเคราะห์บุตร เงินอุดหนุนบุตร

 • แอปพลิเคชัน ทางรัฐ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทางรัฐ

 1. App Store : คลิกที่นี่
 2. Google Play : คลิกที่นี่

เงินสงเคราะห์บุตร เงินอุดหนุนบุตร

ปฏิทิน การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • เดือน ตุลาคม 2564 จ่ายเงินอุดหนุนบุตร วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
 • เดือน พฤศจิกายน 2564 จ่ายเงินอุดหนุนบุตร วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 • เดือน ธันวาคม 2564 จ่ายเงินอุดหนุนบุตร วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
 • เดือน มกราคม 2565 จ่ายเงินอุดหนุนบุตร วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
 • เดือน กุมภาพันธ์ 2565 จ่ายเงินอุดหนุนบุตร วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
 • เดือน มีนาคม 2565 จ่ายเงินอุดหนุนบุตร วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565
 • เดือน เมษายน 2565 จ่ายเงินอุดหนุนบุตร วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
 • เดือน พฤษภาคม 2565 จ่ายเงินอุดหนุนบุตร วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • เดือน มิถุนายน 2565 จ่ายเงินอุดหนุนบุตร วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
 • เดือน กรกฎาคม 2565 จ่ายเงินอุดหนุนบุตร วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
 • เดือน สิงหาคม 2565 จ่ายเงินอุดหนุนบุตร วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
 • เดือน กันยายน 2565 จ่ายเงินอุดหนุนบุตร วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

เงินสงเคราะห์บุตร เงินอุดหนุนบุตร

ทั้งนี้ “เงินสงเคราะห์บุตร เงินอุดหนุนบุตร” 2565 สามารถยื่นขอรับ เงินช่วยเหลือ จากทั้ง 2 โครงการ ได้หากเข้าเกณฑ์เงื่อนไข ข้างต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • Always Active

บันทึก