สกลนครพนม 1120X280
สกลนครพนม

“สินเชื่อออมสิน” ไม่จำกัดวงเงินกู้ มีเงื่อนไขอะไร เช็คเลย

กดติดตาม TOP NEWS

“สินเชื่อออมสิน” ธนาคารออมสิน ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ GSB for BCG Economy ไม่จำกัดวงเงินกู้ ปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด 2 ปี มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คได้ที่นี่

“สินเชื่อออมสิน”  ออมสิน ปล่อย สินเชื่อ เงินกู้ ธนาคารออมสิน ออกผลิตภัณฑ์ GSB for BCG Economy สนับสนุนกิจการสำหรับลูกค้าอุตสาหกรรม เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ, ลงทุนในทรัพย์สินถาวร หรือ ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น โดยผลิตภัณฑ์นี้ ไม่จำกัดวงเงินกู้ แถมปลอดชำระเงินต้น ได้สูงสุด 2 ปี และ ระยะเวลาการกู้สูงสุด 10 ปี จะมีเงื่อนไขอะไรบ้างเช็คได้ที่ TOP News

โดยทางด้านเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน ได้เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ไว้ ดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอกู้

1. เป็นบุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย

2. เป็นผู้ประกอบการที่นำทฤษฎีเศรษฐกิจใหม่ BCG  ซึ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และนวัตกรรมมาต่อยอดจุดแข็งในการพัฒนาธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามแนวคิด  BCG  ดังนี้

 • เศรษฐกิจชีวภาพ  (Bioeconomy) โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าผ่านการนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ หรือผลผลิตทางการเกษตร  เช่น ธุรกิจไบโอดีเซล และพลังงานทดแทน, ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ
 • เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)โดยเน้นการลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์ (Zero Waste) ผ่านการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด ด้วยการปรับกระบวนการผลิต ตลอดจนการนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และแปรสภาพ  กลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  เช่น ผู้ผลิตหรือจำหน่ายบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ, ผู้ผลิตหรือจำหน่ายบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ยกเว้น บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเคมี
 • เศรษฐกิจสีเขียว  (Green Economy)  โดยเน้นการแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืนผ่านการพัฒนาที่สมดุลทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม  เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล   เช่น ผู้ผลิตหรือจำหน่ายแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop), โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (ก๊าซชีวภาพ/ชีวมวล/พลังงานหมุนเวียน/ขยะ), ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยท้องถิ่นสร้างเนื้อหาการท่องเที่ยว  การบริหารจัดการเส้นทาง  การลดพลังงาน  และการรักษาสิ่งแวดล้อม

3. ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็น Supply Chain ของผู้ประกอบการตามข้อ 1.2 หรือ นำผลิตภัณฑ์จากข้อ 1.2  มาใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ

ประเภท

 • ประเภทเงินกู้ระยะสั้น ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงินการค้าต่างประเทศ
 • ประเภทเงินกู้ระยะยาว
 • หนังสือค้ำประกัน (L/G)

จำนวนเงินให้กู้

พิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ ทั้งนี้ กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้กู้เกินกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี
 • เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี โดยจะให้ปลอดชำระหนี้เงินต้น ไม่เกิน  2  ปี  ในกรณีที่มีระยะเวลาชำระเงินกู้ตั้งแต่  2  ปีขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย 

1. เงินกู้ระยะสั้น

 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้
  – ปีที่ 1 – 2 ร้อยละ 3.99 ต่อปี
  – ปีที่ 3 เป็นต้นไป ร้อยละ MOR  ต่อปี
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ร่วมกับ บสย.
  – ปีที่ 1 -2 ร้อยละ 4.99 ต่อปี
  – ปีที่ 3 เป็นต้นไป  ร้อยละMOR + 1  ต่อปี

2. เงินกู้ระยะยาว

 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้
  – ปีที่ 1 – 2 ร้อยละ 3.99 ต่อปี
  – ปีที่ 3 เป็นต้นไป ร้อยละ  MLR + 1 ต่อปี
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ร่วมกับ บสย.
  – ปีที่ 1 -2 ร้อยละ 4.99 ต่อปี
  – ปีที่ 3 เป็นต้นไป ร้อยละ MLR + 1 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้  เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญา + ร้อยละ 3 ต่อปี

สินเชื่อ, สินเชื่อออมสิน, ออมสิน ปล่อย สินเชื่อ

หลักประกันการกู้เงิน

1. หลักประกันประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทร่วมกัน เป็นหลักประกันเต็มวงเงินกู้  ดังนี้

 • สมุดฝากเงินออมสิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักประกัน
 • ที่ดินและอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
 • โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก. หรือห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

2. กรณีหลักประกันตาม 1. ไม่เพียงพอ ให้ใช้หลักประกันตาม 1. อย่างน้อยร้อยละ 30 ของวงเงินกู้ ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ : Management Fee หรือค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ : Front End Fee) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.00 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
 • การออกหนังสือค้ำประกัน (L/G) ให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมบริการประเภทต่าง ๆ
 • ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมบริการประเภทต่าง ๆ (ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อธุรกิจ)

สินเชื่อ, สินเชื่อออมสิน, ออมสิน ปล่อย สินเชื่อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น