“ยุทธิยง” ทวงถาม”ชวรงค์” อีกรอบ จี้เปิดหลักฐานการคัดเลือกผอ.ไทยพีบีเอส

“ยุทธิยง” ทวงถาม”ชวรงค์” อีกรอบ จี้เปิดหลักฐานการคัดเลือกผอ.ไทยพีบีเอส

ข้องใจกรรมการสรรหาทั้ง 9 ราย จี้ขอเอกสารหลักฐานการให้คะแนนเลือกผอ.ไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.64  นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที  หนึ่งในผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี  ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  เพื่อขอเอกสารหลักฐาน หลักเกณฑ์รายละเอียดการประชุมพิธีการแสดงวิสัยทัศน์ การพิจารณาสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

โดยมีเนื้อหาดังนี้  อันเนื่องมาจากการได้รับเอกสาร ที่ สรรหา ผอ.ส.ส.ท 014/2564 ชี้แจงหลักเกณฑ์มายังข้าพเจ้า ลงวันที่17 พฤษภาคม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ถือเป็นองค์กรสื่อมวลชนสาธารณะของสังคมไทยและได้ใช้จ่ายภาษีอากรของประเทศ เพื่อให้ทำหน้าที่ สร้างสรรค์ข่าวสารความรู้สติปัญญาของสังคมไทย และในหมวด 3 พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้เขียนครอบคลุมไว้ถึงหมวดจริยธรรมวิชาชีพไว้น่าชื่นชมอย่างยิ่ง

ข้าพเจ้าในฐานะผู้สมัครคนหนึ่งได้ทำจดหมายถึงคุณ ชวรงค์ ประธานกรรมการสรรหาอีกครั้งหนึ่ง  เนื่องจากยังมีข้อสงสัยและการตอบคำถามยังไม่มีรายละเอียด โดยเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ไม่จำเป็นต้องกล่าวอ้าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เนื่องมาจากข้าพเจ้ามีส่วนได้ส่วนเสีย และโดยที่คุณชวรงค์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา ไม่ได้แจ้งแก่ข้าพเจ้าในวันที่นัดหมายพิธีการแสดงวิสัยทัศน์ว่า มีกรรมการกี่ท่านอยู่ในที่ประชุมสรรหา และมีกี่ท่านที่ได้อยู่ในที่อื่นแต่ได้เข้าร่วมการประชุมสรรหาด้วยระบบอื่นๆหรือไม่อย่างไร

ทำให้ข้าพเจ้าได้สอบถามไปในครั้งแรกและมีการชี้แจงกลับมา รวมทั้งคุณ ชวรงค์ ก็ไม่มีการชี้แจงอธิบายหลักเกณฑ์การให้คะแนนต่างๆตั้งแต่ในครั้งแรก จนกระทั่งมีการตอบกลับข้าพเจ้า  เมื่อมีการสอบถามทางจดหมายไป  อย่างไรก็ดีข้าพเจ้ายังมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพร้อมทั้งขอหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติมให้กรุณาชี้แจงและส่งหลักฐานให้ข้าพเจ้าด้วยดังนี้

1.รายชื่อคณะกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564ทั้ง9ท่านมีใครบ้าง? และกรรมการ2ท่านที่คุณ ชวรงค์อ้างว่าได้เข้าร่วมประชุมในการสรรหาเมื่อวันที่6 พฤษภาคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ทางโปรแกรมซูมมีท่านใดบ้าง พร้อมใคร่ขอหลักฐานเชิงประจักษ์ในการแสดงว่าทั้งสองท่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าวจริง เนื่องจากไม่มีการชี้แจงมาก่อนให้ข้าพเจ้าได้ทราบในพิธีการแสดงวิสัยทัศน์วันดังกล่าว

2.ตามเอกสารที่ชี้แจงกลับมายังข้าพเจ้าว่า คณะกรรมการสรรหาฯ มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนจำนวน4ข้อ ให้คณะกรรมการสรรหาแต่ละท่านได้พิจารณา เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาทั้ง 9 ท่านลงคะแนนลับ และผู้สมัครต้องมีคะแนนเกินกว่าร้อยละ60 จึงจะเสนอชื่อต่อคณะกรรมการนโยบายฯเพื่อพิจารณา

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอดูหลักฐานการให้คะแนนที่เป็นลายลักษณ์อักษรของคณะกรรมการทั้ง 9 ท่านที่ได้ลงคะแนนให้ข้าพเจ้า เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้าได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ60 จึงเสนอชื่อต่อคณะกรรมการนโยบายฯเพื่อพิจารณา และเพื่อยืนยันว่าคุณ ชวรงค์ ได้เป็นประธานกรรมการสรรหาด้วยความเป็นธรรม จากจดหมายมีมาถึงข้าพเจ้า ที่ลงนามโดยคุณชวรงค์  ระบุว่าคุณชวรงค์ดำเนินการด้วยความโปร่ง( ตกคำว่าใส) และเป็นธรรมทุกขั้นตอน

จึงเรียนมาเพื่อขอข้อมูล หลักฐานเอกสาร ต่างๆมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใส ยกระดับการรับรู้ข่าวสารของสาธารณะชน และเพื่อสร้างสำนึกในกระบวนการงานราชการองค์กรที่มีลักษณะพิเศษ อันจะก่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้การทำงานขององค์กรสาธารณะของรัฐ ที่มีลักษณะพิเศษที่ต้องมีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

ขอให้ประธานกรรมการสรรหาได้โปรดชี้แจง ส่งข้อมูล รายละเอียด เป็นลายลักษณ์อักษร ตามประเด็นข้อซักถามดังกล่าวข้างต้น และขอให้มีการตอบกลับโดยเร่งด่วน

ผู้สือข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 64  นายชวรงค์ ได้ทำหนังสือถึงนายยุทธิยง เพื่อชี้แจงการสรรหาผอ.ไทยพีเอส พร้อมกันนั้น สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้ออกเอกสารชี้แจงกระบวนการสรรหาผอ.ไทยพีบีเอส โดยยืนยันว่า ประธานกรรมการสรรหา ไม่มีอิทธิพลเหนือกรรมการรายอื่น การคัดเลือกเป็นไปด้วยความโปร่งใส

ทั้งนี้ นายชวรงค์ ยังได้เปิดเผยท็อปนิวส์ โดยยืนยันกระบวนการสรรหาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  พร้อมกับส่งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหา จำนวน 2  รายไปให้คณะกรรมการอำนวยการพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย

“คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการพิจารณาผู้สมัครอย่างโปร่งใสทุกขั้นตอนโดยพบว่า มีบุคคลสองท่านที่ทำคะแนนผ่านเกณฑ์ จึงได้เสนอชื่อทั้งสองให้คณะกรรมการนโยบายฯพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย

“ กรรมการสรรหาทำตามข้อบังคับที่กรรมการนโยบายมอบหมายให้สรรหา เราดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดและส่งให้กรรมการนโยบายแล้ว สิ่งที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาขึ้นอยู่กับกรรมการนโยบาย ไม่เกี่ยวกับกรรมการสรรหาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว”

“กรณีผู้สมัครที่ร้องเรียนฯต้องขอให้กรรมการนโยบายเป็นคนชี้แจง  ไม่ได้อยู่ที่คณะกรรมการสรรหาแล้ว  กรรมการนโยบายดำเนินการตามกฎหมายในการสรรหาผอ. ซึ่งจะเป็นการสมัครโดยตรง โดยไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหาก็ได้ แต่เนื่องจากกรรมการนโยบายต้องการสร้างความโปร่งใส เป็นธรรม จึงกำหนดให้มีกระบวนการสรรหาขึ้นมาด้วย” ประธานกรรมการสรรหา อธิบายขั้นตอน

นายชวรงค์ กล่าวด้วยว่า  กรรมการสรรหาฯได้พิจารณาผู้สมัครอย่างรอบด้าน  เชิญผู้สมัครมาแสดงวิสัยทัศน์ และกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนต้องผ่าน 60 คะแนนขึ้นไป ปรากฎว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์สองท่าน กรรมการสรรหาจึงเสนอชื่อให้กรรมการนโยบาย ขั้นตอนต่อไปอยู่ที่กรรมการนโยบายฯ

“ขอยืนยันไม่ได้มีอะไรผิดกระบวนการ โปร่งใส เป็นธรรมมาก การแสดงวิสัยทัศน์ ให้ผู้สมัครทุกคนตอบคำถามเดียวกันหมด ไม่ได้มีการให้กรรมการถามเป็นรายบุคคล  เราให้ตอบตามที่กรรมการตั้งคำถาม”  นายชวรงค์ กล่าวกับท็อปนิวส์

 

(จดหมายชี้แจงของนายชวรงค์ ถึงนายยุทธิยง )

 

7jW7DpVx 1606910

 

 

EFHEgbgc 1606911

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก