logo

สพฐ. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 21 ปี ผู้บริหาร-บุคลากรร่วมงานชื่นมื่น

กดติดตาม TOP NEWS

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 21 ปี พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ผู้อำนวยการสำนัก ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ณ บริเวณลานจอดรถอาคารสามัญ 99 กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินงานด้านการศึกษาของชาติมาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันครบ 21 ปี ของการสถาปนา เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. จึงกำหนดนโยบายและจุดเน้นในการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา อาทิ ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตย ปรับกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย ส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดการศึกษาแบบเรียนรวม จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ สร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนโยบายเร่งด่วน ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ภายใต้นโยบายทางการศึกษา “เรียนดี มีความสุข”

โอกาสนี้ นายสุรศักดิ์ ได้กล่าวกับผู้บริหารและบุคลากรของ สพฐ. ว่า ขอขอบคุณพี่น้อง สพฐ. ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม ด้วยน้ำใจที่เสียสละอย่างสูงยิ่ง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนา และเติมเต็มความรู้ทุกรูปแบบให้แก่เด็กและเยาวชน ก่อให้เกิดคุณูปการด้านการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบตามภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การดำเนินนโยบายบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีทักษะที่จำเป็นสู่โลกอนาคต ทักษะการทำงาน ทักษะการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และเป็นบุคคลที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการเติบโตเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าที่มีคุณภาพของสังคม และประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ ผู้บริหารและบุคลากร สพฐ. ได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสามัคคีและเป็นสิริมงคลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ อาทิ กราบสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวงฯ พระภูมิพระชัยมงคล พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 และศาลตา-ยาย การถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ มอบชุดยาสามัญประจำสำนักงาน มอบชุดทำความสะอาดสำนัก 5 ส มอบต้นไม้แก่ผู้มาร่วมงาน ร่วมปล่อยปลา ณ บริเวณศาลา 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ และบริเวณคลองผดุงกรุงเกษม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านระบบนิเวศไม่ให้กระทบกับสภาพแวดล้อม หรือไม่เป็นอันตรายต่อปลาที่ปล่อย พร้อมทั้งรับประทานอาหารด้วยกัน เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

-

ข่าวล่าสุด

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น