logo
X

เปิดช็อตโซเชียลหน่าย “พ่อ แม่น้องไนซ์” แปลภาษาเทพจากลูก จริงๆ แค่เชื่อมจิตไม่เท่าไหร่

เปิดช็อตโซเชียลหน่าย “พ่อนก-แม่นก” พูดฉอดๆ บอกความหมายเชื่อมจิต แปลภาษาเทพมาจาก “น้องไนซ์”

#topupdate #น้องไนซ์ #ทนายอนันต์ชัย #ลัทธิเชื่อมจิต #ทนายธรรมราช #แพรรี่ #มูลนิธิกองทัพธรรม #เชื่อมจิต #น้องไนซ์เทวาจุติ #น้องไนซ์เชื่อมจิต #แม่น้องไนซ์ #อริยจอมปลอม #อนาคามี #พระพุทธเจ้า

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น