ธนบุรี เฮลท์แคร์ฯ ชี้แจง ข้อมูลกรณีนําเข้าวัคซีนตามที่ ก.ล.ต. สอบถาม

ธนบุรี เฮลท์แคร์ฯ ชี้แจง ข้อมูลกรณีนําเข้าวัคซีนตามที่ ก.ล.ต. สอบถาม

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ชี้แจงร่วมมือกับเอกชนที่มีหน่วยงานรัฐถือหุ้นใหญ่ทำสัญญาซื้อวัคซีน mRNA ก่อนชะลอไป ขณะที่พันธมิตรและบริษัทฯ ยังติดต่อตัวแทนจำหน่ายรายอื่นในต่างประเทศ เพื่อซื้อวัคซีน แต่ยังไม่สามารถระบุชนิดวัคซีน จำนวน และระยะเวลาการนำเข้าได้แน่ชัด

เย็นวานนี้ (10 ส.ค.64) นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ THG แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เรื่อง ชี้แจงข้อมูลกรณีนําเข้าวัคซีนตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. สอบถาม

โดย THG ระบุว่า ได้แจ้งต่อ คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ได้ให้ข้อมูลแก่สื่อออนไลน์เกี่ยวกับการทําสัญญาหรือจะทําสัญญาร่วมกับ กระทรวงกลาโหม โดยอ้างถึงหนังสือ 2 ฉบับจากก.ล.ต. ที่ขอให้ชี้แจงข้อมูล ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม และวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ระบุว่า

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีหนังสือ ฉบับที่ กลต.จท.1 2221/2564 เรื่อง ขอให้ชี้แจงข้อมูล ฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ถึงท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ” หรื อ “THG”) เพื่อให้บริษัทฯ จัดทําคําอธิบายหรือคําชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับแผนการทําสัญญาร่วมกับกระทรวงกลาโหมเพื่อนําเข้าวัคซีนไฟเซอร์ การถูกริบเงินมัดจํา และความ คืบหน้าของการดําเนินงาน รวมทั้งส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยคําชี้แจงผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ยังขอให้บริษัทฯ ชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับสัญญากับตัวแทน ในสหรัฐอเมริกาเพื่อสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนดังต่อไปนี้
1. นายแพทย์บุญ วนาสิน และบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ให้ข้อมูล แก่สํานักงานข่าวคมชัดลึกออนไลน์ ที่กล่าวอ้าง ว่านายแพทย์บุญ วนาสิน ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการนําเข้าวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ร่วมกับกระทรวงกลาโหม โดยจะมีการทําสัญญาร่วมกัน และระบุว่าจะสามารถนําวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA เข้ามาภายในเดือนสิงหาคม แต่อย่างใด โดยนายแพทย์บุญ วนาสิน และบริษัทฯ ไม่ทราบถึงแหล่งที่มาของการให้ข้อมูลดังกล่าว

และ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ ได้ดําเนินการแจ้งให้สํานักงานข่าวคมชัดลึกออนไลน์แก้ไขข้อมูลดังกล่าวที่ นายแพทย์บุญ วนาสิน และบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ให้ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง ชี้แจงการนําเข้าวัคซีนโควิด-19 เทคโนโลยี mRNA ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯได้ทําสัญญาความร่วมมือกับกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ โดยกําหนดให้บริษัทฯ เป็นพันธมิตรฝ่ายหนึ่ง มีหน้าที่เบื้องต้นในฐานะผู้นําเข้าวัคซีนโควิด-19 และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เอกสารลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

2. บริษัทฯ ไม่ได้วางมัดจําหรือถูกริบมัดจําที่วางไว้ (ไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นใด) ต่อ บุคคล หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานใดดังที่เป็ นข่าว

3. สําหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับสัญญากับตัวแทนในสหรัฐอเมริกา (“ตัวแทนผู้จําหน่ายฯ”) เพื่อสั่งซื้อวัคซีน โควิด-19 (จํานวน 20-40 ล้านโดส) บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้รับเอกสารลงนามจากตัวแทนผู้จําหน่ายฯ ดังนี้
1) หนังสือยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทผู้ผลิตวัคซีน mRNA และ ตัวแทนผู้จําหน่ายฯ ซึ่งออกโดยสํานักงานกฎหมายของประเทศ สหรัฐอเมริกา
2) ใบสั่งซื้อ (Pro forma Invoice)
3) สัญญาจะซื้อจะขาย (Sale and Purchase Agreement) และ
4) ข้อตกลงการชําระเงิน (Escrow Agreement)

โดยบริษัทเอกชนที่ถือหุ้นใหญ่โดยหน่วยงานรัฐ เป็นพันธมิตรฝ่ายไทย ที่มีหน้าที่ลงนามในเอกสารในฐานะคู่สัญญาจะซื้อจะขายในเอกสารข้างต้น บริษัทฯ ได้ว่าจ้างสํานักงานกฎหมายทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศเพื่อดําเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือความถูกต้อง และประเมินความเสี่ยงด้านกลไกการชําระเงินของเอกสาร โดยได้ต่อรองเพื่อลดความเสี่ยงในการทําธุรกรรมของพันธมิตรและบริษัทฯ

ทั้งนี้ พันธมิตรทุกฝ่ายได้พิจารณาร่วมกันชะลอ การเข้าทําธุรกรรมกับกับตัวแทนจําหน่ายฯ รายนี้ เนื่องจากไม่สามารถลดความเสี่ยงที่มีต่อพันธมิตรที่มีหน้าที่ลงนามในสัญญาได้

อย่างไรก็ตาม พันธมิตรและบริษัทฯ ตามสัญญาความร่วมมือยังดําเนินการติดต่อตัวแทนผู้จําหน่ายรายอื่นใน ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงทางธุรกรรมเป็นสําคัญ ทั้งนี้ชนิดวัคซีน จํานวน และระยะเวลาการนําเข้ายังไม่สามารถระบุได้แน่ชัด เนื่องจากตลาดโลกมีความต้องการวัคซีนสูงจึงมีการเปลี่ยนแปลง ของเงื่อนไขผู้ขายอยู่ตลอดเวลาระหว่างการพิจารณาเอกสารของฝั่งผู้ซื้อ

ทั้งนี้ พันธมิตรและบริษัทฯ ยังเปิดรับพันธมิตรที่มีอุดมการณ์เดียวกันมาร่วมกันดําเนินการหาวัคซีนมาให้ได้เร็วที่สุด บริษัทฯ หวังว่าความพยายามด้วยความตั้งใจดําเนินการของบริษัทจะเป็นส่วนหนึ่งช่วยให้ประเทศได้ฝ่าวิกฤติ และประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 รวมถึงไวรัสกลายพันธ์ที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

หากสํานักงาน ก.ล.ต. ประสงค์ให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมประการใด กรุณาแจ้งมายังบริษัทฯ

 

THG2

 

THG

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก