โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ 1,662 ราย

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ 1,662 ราย

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่าง ๆ จำนวน 1,662 ราย ตรวจรายชื่อได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ร ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่าง ๆ จำนวน ๑,๖๖๒ ราย ดังนี้

๑. นายวิกรม ศรีวิฑูรย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑  ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑

๒. นายทวีศักดิ์ ทัศนชัยสิทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ดำรงต าแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๔

๓. นายรัฐกิตติ์ พิชญะพงศ์สกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี

๔. นายพชร พาณิชวราห์ ผู้พิพากษาหั วหน้ าคณะในศาลอาญา ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

๕. นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญามีนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

๖. นางดวงใจ สิงหนาท ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

๗. นางลัดดาวัลย์ ศรศักดา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ดำรงต าแหน่ง ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

๘. นายอิทธิพล โสขุมา เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ดำรงต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์ภาค ๖

๙. นายสุพจน์ จันทราอุกฤษฏ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗

๑๐. นายสวัสดิ์ คงใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ดำรงต าแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗

๑๑. นายสุรศักดิ์ โสมคล้าย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘

๑๒. นายจรัล เตชะวิจิตรา เลขานุการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ดำรงต าแหน่ง เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๖

๑๓. นายจำเริญศักดิ์ สารธิมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔  ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔

๑๔. นายวัชรินทร์ ฤชุโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

๑๕. นายวิเชษฐ อุ่นอำนวยสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดสมุทรปราการ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาพระโขนง

๑๖. นายทรงพล อยู่ส าราญ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ดำรงต าแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

๑๗. นายทิษณุ เพ็งไพบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค ๑ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗

๑๘. นายภูรีทัศน์ สุขสมถิ่น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

๑๙. นายปริญญา สิตะโปสะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญามีนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒

๒๐. นายณัฐกิตติ์ มฤคินทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๑ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

๒๑. นายวสันต์ ศรีอันประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี

๒๒. นายบัว แก้วจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี

๒๓. นายสมโชค มีมะแม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

๒๔. นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาตลิ่งชัน

๒๕. นายธีระ กิ่งแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

๒๖. นายสุเทพ ภักดิกมล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

๒๗. นายมารุต เป้าประยูร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดสมุทรปราการ ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญามีนบุรี

๒๘. นายอาทิตย์ สาตรวาหา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗

๒๙. นายสุรชัย สื่อยรรยงศิริ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลอาญามีนบุรี

เป็นต้น

ตรวจรายชื่อเพิ่มเติมได้ที่นี่ ……

1626246236416

1626246262290

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/156/T_0001.PDF

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก